• BIST 2.372,35
 • Altın 946.219
 • Dolar 15.913
 • Euro 16.8237
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 16 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2022 iş ilanı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2022 iş ilanı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında Tablo-1'de belirtilen toplam 5 pozisyon için sınavla sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

9-000001-003.jpg10-000003-001.jpg10-000004.jpg
I. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak:


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.


2- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1987 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

3- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

4- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan ön lisans mezunları için KPSS P(93) ve ortaöğretim mezunları için KPSS P(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı adayın içerisinde bulunmak.


5- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Birden fazla pozisyon unvanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.


B. ÖZEL ŞARTLAR

1- Destek Personeli (Temizlik Personeli)

a) Ortaöğretim kurumlanma herhangi bir alanından mezun olmak.

b) Tercihen, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen temizlik ve/veya hijyen sertifikasına sahip olmak.

c) Bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları, bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair ibarenin de yer aldığı sağlık kurulu raporunu Başkanlığa sunmaları gerekir.)


2- Programcı

a) Yükseköğretim kurumlannın bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden ön lisans düzeyinde mezun olmak veya ön lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak.

b) En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

c) Tercihen .NET/C#/ASP.NET sertifikasına sahip olmak.


II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Fotoğraflı "İş Talep Formu" (Başkanlığın internet sitesinden temin edilebilir)

2- Başvuru şartlarına uygun KPSS puan belgesinin kopyası

3- Diploma/Mezuniyet belgesinin kopyası (e-Devletten alınabilir)

4- Nüfus kayıt örneği belgesi (e-Devletten alınabilir)

5- Yerleşim yeri (ikametgah) belgesi (e-Devletten alınabilir)

6- Adli sicil belgesi (e-Devletten alınabilir)

7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınabilir)

8- Destek Personeli (Temizlik Personeli) pozisyonu için varsa temizlik ve/veya hijyen sertifikasının kopyası


9- Programcı pozisyonu için yükseköğretim kuramlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili olmayan bölümlerinden mezun olanların bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını gösterir belge veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın kopyası

10- Programcı pozisyonu için varsa .NET/C#/ASP.NET sertifikasının kopyası

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ

1- Başvurular, Başkanlığın Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 Balgat/Çankaya/ Ankara adresindeki ana hizmet binasına elden veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada yaşanacak gecikmelerden Başkanlık sorumlu değildir.

2- Giriş sınavı başvuruları 17.01.2022 Pazartesi saat 09.00'da başlayıp 31.01.2022 Pazartesi saat 18.00'de sona erecektir. Başvuru süresinden sonra Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.


3- Başvuru evrakı eksik adayların başvurusu kabul edilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise başvuru süresinin bitimine kadar başvurularını yenilemek zorundadırlar.

4- Adaylar, ilanda yer alan puan türlerinden iki veya daha fazlasına sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.


5- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili bölümlere denkliği olan adayların denklik belgelerini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

6- Programcı pozisyonuna başvuracak olup yükseköğretim kuramlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bir ön lisans bölümü mezunu olmayan adayların en az ön lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığına dair belgeyi veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikayı başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.


 
7- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kuramlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kuramlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Başvurular sadece, adayların başvurusunda ibraz ettikleri bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken ibraz ettikleri bilgi ve evrakın doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Başvuruda ibraz edilmemiş olan hiçbir bilgi veya belge değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Değerlendirme neticesinde başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları reddedilecektir.

3- Başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde Başkanlığa dilekçe ile yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.


5- Aynı pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

6- Giriş sınavının tarihi, saati ve yeri Başkanlığın internet sitesinden (www.ytb.gov.tr) ayrıca duyurulacak olup adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

V. GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

1- Destek Personeli (Temizlik Personeli) pozisyonu için sadece sözlü sınav; Programcı pozisyonu için ise yazılı ve sözlü sınav uygulanacaktır.

2- Yazılı sınav konuları Tablo-2'de belirtilen şekilde olacaktır.


3- Sözlü sınavda adaylar her bir komisyon üyesi tarafından;

a) Pozisyona ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),


c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),

ç) Özgüveni, ifade yeteneği ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 10 (puan) konularında toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

4- Üyelerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

5- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

1- Sadece sözlü sınav yapılacak pozisyonlar için, sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve her bir pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenir. Sözlü sınav puanı eşit olan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanır.

2- Yazılı ve sözlü sınav yapılacak pozisyonlar için, yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan tüm adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Sözlü sınavda ise 100 tam puan üzerinden 70 puan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve her bir pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenir. Sözlü sınav puanı eşit olan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanır.


 
3- Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

4- Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde dilekçe ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

5- Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 145, 06520 Balgat/Ankara/Türkiye

E-posta : sinav@ytb.gov.tr

İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr

Telefon : +90 312 218 42 40

695/1/1-1

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

I. GENEL BİLGİLER


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, yapılacak uygulama ve sözlü sınavları ile 1 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Sözleşmeli Bilişim Personelinin seçilmesi ve istihdam edilmesi 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca yapılacaktır.

Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler Başkanlığın internet sitesi (www.ytb.gov.tr) üzerinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

Başvuru esnasında istenen evrakların eksik olması ya da yetersiz bilgi içermesi durumunda yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

II. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartlara haiz olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav tarihi itibari ile en az bir sene daha askerliğini tehir etmiş olmak,

Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,


 
Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,

Başkanlıkça talep edilmesi halinde, sertifika istenmeyen ancak bilgi sahibi olması beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmek.

III. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI (NİTELİKLER)

Ağ ve Sistem Güvenliği Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı)

Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden; fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

Büyük bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sistem yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Ağ mimarileri tasarımı, planlaması, güvenliği ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Load Balancer, Firewall, NAC, SIEM, E-mail Gateway cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Kurumsal kablosuz ağ, switch, router yönetimi ve güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Windows Server, Hyper-V, Cluster yapılandırma, Microsoft Active Directory, Exchange, Sharepoint, IIS, DNS, DHCP konularında 1.000 üzeri istemci için kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,


Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

System Center Configuration Manager (SCCM) konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Scripting (perl veya shell veya powershell) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

İş sürekliliği veya felaketten kurtarma sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,

Ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri güçlü, gelişmeye açık, araştırmacı, hızlı öğrenen ve sonuç odaklı çalışabilmek.

Tercihen:

Bulut Teknolojileri hakkında deneyim sahibi olmak

Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme süreçlerinde aktif olarak görev almış olmak

ISO/IEC 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi sertifikasına sahip olduğunu belgelemek

Ağ ve Sistem alanında MSCE Sertifikalarına sahip olmak

IV. BAŞVURULARIN YAPILMASI

Başvurular, e-Devlet (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu işe Alım) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden çevrim içi yapılacak olup, 17.01.2022 Pazartesi saat 09.00'da başlayacak ve 31.01.2022 Pazartesi saat 18.00'de sona erecektir.

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

 


V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 puanının %70'inin ve Yabancı Dil puanının %30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için ataması yapılacak personel sayısının on katı kadar aday sınav için çağrılacaktır. (Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı x 0,70) + (Yabancı Dil Puanı x 0,30)])

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birini tercih edebilecektir.

Her bir pozisyon için en yüksek puandan başlanarak "VII. Sözleşme Ücretleri" bölümünde verilen tabloda yer alan "Sınava Çağrılacak Aday Sayısı" sütununda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru değerlendirme sonuçlarına 3 iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. itirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 2 iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç 1 iş günü içerisinde Başkanlık internet sitesinde yeniden ilan edilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.


VI. SINAV

Sınav, uygulama ve sözlü olarak yapılacaktır. Sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak, asıl aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

Sınav konuları, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak bu ilanın "III. Başvuru Özel Şartları (Nitelikler)" bölümünde tanımlanan her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır.

Sınav yeri ve tarihleri Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Başkanlık aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Pozisyonlara göre alınacak kişi sayısı ve ücretler aşağıdaki tabloya göre uygulanacaktır.


VIII. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sınavın sonuçları Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde sınav sonuçlarına Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Başkanlık internet sitesinde yeniden ilan edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 145, 06520 Balgat/Ankara/Türkiye

E-posta : sinav@ytb.gov.tr

İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr

Telefon : +90 312 218 42 40

Bu haber toplam 325 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.