• BIST 10405.36
 • Altın 2399.588
 • Dolar 32.278
 • Euro 35.0788
 • İstanbul 31 °C
 • Ankara 30 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

Samsun Büyükşehir Belediyesi iş ilanı yayımladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi iş ilanı yayımladı
Büyükşehir Belediyesi, boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına 90 memur ataması yapacaktır.

26 İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans mezunları başvuru yapıyor. Arapça Mütercim ve Tercümanlık mezunu lisans 1, Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Özel Güvenlik ve Koruma, İnsan Kaynakları, Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Sağlığı, Çevre Temizlik Hizmetleri önlisans 23 olmak üzere GİH sınıfı 9. ve 10. sınıf için memur ataması yapılacaktır.


İtfaiye Eri Alımı Eğitim Şartı Nedir?

GİH 10. Sınıf için MYO n Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Acil Durum ve Afet Yönetimi eğitimi almış olmak gerekiyor.

Düz Memur Alımı Şartları

Karayolları Genel Müdürlüğünce onaylanmış B ehliyeti almış olmak ve 657 DMK hükmünce şartları taşıyor olmak. Sınav tarihi itibariyle 30 yaşını tamamlamamış olmak. Kılavuzda belirtilen boy ve kilo indeksine sahip olmak. İtfaiyeci için dar alanda çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması gerekiyor.
Memur alımı başvuruları, Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerine yüz yüze yapılacaktır. Başvurular 24 Nisan 2023 tarihinde yapılacaktır. 4 gün süreyle yapılacak ve 28 Nisan 2023 de son bulacaktır. Şahsen başvuru dışında başvuru yapılamayacak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru esnasında; Adaylar, http://www.samsun.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda
doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
a. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya
başvuru yapabileceklerdir.)
b. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet),
c. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış
barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma
suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
d. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1
adet),
e. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı (1
adet),
f. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı (1 adet),
g. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından
getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
i. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).
BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar;
24.04.2023-28.04.2023 tarihleri arasında mesai günlerinde yukarıda sayılan belgeler ile birlikte,
sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor
Tesisleri Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresine şahsen
müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle nitelikleri uygun
olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
a. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro
sayısının beş katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 15.05.2023 tarihinde Belediyemiz
www.samsun.bel.tr adresinde ilan edilecektir.
d. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik
bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi
resmi internet sayfasından www.samsun.bel.tr Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile temin
edeceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f. Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları
gerekmektedir.
SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru ve İtfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü ve
uygulamalı sınavlar 29.05.2023-16.06.2023 tarihleri arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor
Tesisleri Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresinde
yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde
bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine
binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü sınav;
a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
konularını kapsar.
Uygulamalı sınav;
a. Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif
dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
b. İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı
ve fiziksel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
SINAV DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARA İTİRAZ:
a. Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere
toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
b. Sınav değerlendirme;
● Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün
%50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanır.
c. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d. Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet sitesinde ilan edilir.
e. Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır.
f. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday
sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet adresinde
ilan edilecek ve sadece asıl listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp
almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit
edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve
haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemiz internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde
yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye
yazılı olarak bilgi verilir.

KAMUDA İŞ SAHİBİ OLMAK İÇİN;

1- Youtube TYP ve kamu iş ilanları kanalımıza tıklayın hemen abone olun

2- Android uygulamızı indirin kamuda iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz bir bildirimle gönderelim. iş ilanlarını kaçırmayın tıklayınız

Bu haber toplam 1051 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.