• BIST 10412.89
 • Altın 2399.588
 • Dolar 32.278
 • Euro 35.0788
 • İstanbul 31 °C
 • Ankara 30 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı

4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı

ÇİÇEKPINAR BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 
Çiçekpınar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri, memur ve sağlık teknikeri alınacaktır. 
SN 
Kadro Unvanı 
Hizmet 
Sınıfı 
Kadro Derecesi 
Kadro Adedi 
Niteliği 
Cinsiyeti 
KPSS 
Puan 
Türü 
KPSS 
Puanı 

İtfaiye Eri 
GİH 
10 

Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren Yüksekokulların Herhangi Birinden Mezun Olmak, En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
Kadın/ Erkek 
P93 
En az 
50
Puan 

Memur
GİH 
10 
1
Herhangi bir Ortaöğretim kurumundan veya dengi okuldan mezun olmak
Kadın/ Erkek 
P94 
En az 
60 Puan 
3
Sağlık 
Teknikeri
SH
10
1
Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren Yüksekokulların İlk ve Acil Yardım Bölümünden Mezun Olmak, En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
Kadın/ Erkek
P93
En az 80
Puan
 
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: Çiçekpınar Belediye Başkanlığının boş itfaiye eri, memur ve sağlık teknikeri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
 
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen itfaiye eri, memur ve sağlık teknikeri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 
Türk Vatandaşı olmak, 
Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, 
İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak, 

 

 

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
 
İlan edilen itfaiye eri, memur ve sağlık teknikeri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,  
İtfaiye eri kadroları için Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,  
İtfaiye eri kadroları için Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, 
İtfaiye eri ve sağlık teknikeri kadroları için 13/10/1983 tarihli 2918 satılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış    
      Olmamak.

 
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:  
Başvuru sırasında; 
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.cicekpinar.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.
Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
İtfaiye eri ve Sağlık teknikeri kadrolarına başvuracaklar için Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,  
Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
04/05/2020 tarihinden 08/05/2020 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, Çiçekpınar Belediyesine şahsen, iadeli taahhütlü posta yolu ile Çiçekpınar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne  veya www.cicekpinar.bel.tr  ye başvurularını yapabilir.(Geciken postalardan veya başvurulardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 
İtfaiye eri kadrolarına başvuran adaylar için yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Çiçekpınar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne  istenen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini  tamamlayacaklardır.
Eksik evrakla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce   
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

 


5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI 

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır, 
Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 12/05/2020 tarihinde belediyemiz web sayfası www.cicekpinar.bel.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir. 
Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir 
bildirimde bulunulmayacaktır. 
 
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
 
Sözlü ve uygulamalı sınav itfaiye eri kadrolarına başvuran adaylar için 26/05/2020 tarihinde Çiçekpınar Belediyesi İtfaiye Garajında yapılacaktır. Diğer Kadrolara başvuru yapan adayların sözlü sınavları 27/05/2020 tarihinde Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır. 
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 
Sözlü sınav; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile 
   Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ: 
İtfaiye eri sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan edilir.

Diğer memur kadroları için değerlendirme;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

 İlan Olunur. 

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

Bu haber toplam 60446 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.