• BIST 93.174
 • Altın 359,176
 • Dolar 6,7166
 • Euro 7,2979
 • İstanbul 9 °C
 • Ankara 6 °C
 • Gişe görevlisi, banka memuru ve müfettiş yardımcısı personel alımları 2020
 • Türk Ekonomi bankası,Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası iş ilanları 2020
 • Trabzon Büyükşehir belediyesi personel alım sonuçları 29 Ocak 2020
 • Gişe görevlisi, banka memuru ve müfettiş yardımcısı personel alımları 2020
 • Türk Ekonomi bankası,Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası iş ilanları 2020
 • Trabzon Büyükşehir belediyesi personel alım sonuçları 29 Ocak 2020

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Personel Alımları 2020

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Personel Alımları 2020
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Personel Alımları 2020

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ (ASLİ) PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI İLANI

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Merkez (Ankara) Teşkilatında, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27. maddesine göre idari hizmet

sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere; EK-1’deki “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu” nda unvanları ve nitelikleri belirtilen toplam 10 (on) adet pozisyon için

BOREN tarafından yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alımı yapılacaktır. Sözlü Sınav, 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi

Gazete’de yayımlanan Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği (bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır)’ne göre

yapılacaktır.

A) BAŞVURU KOŞULLARI

1) Sözlü Sınava; 2018 veya 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'ndan her bir grup pozisyon unvanı için EK-1’deki Tablo’da aranan puan

türünden belirtilen asgari (taban) puanı almış olanlar başvurabilecektir. Adaylar EK-1’deki Tablo’da belirtilen yalnız bir grup için başvuru yapabilecektir.

Birden fazla grup için başvuru yapılması halinde, tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi göreve

başlatılmayacaktır.

2) Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak ve son başvuru tarihi

itibarıyla başvurulacak grup için EK-1’deki Tablo’da belirtilen öğrenim programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş

yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

3) Mühendis ve Fizikçi pozisyonlarına başvuracak adaylar için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından İngilizce Dili’nde

yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM

tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)’ndan en az (60) puan almış olmak.

B) BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞEKLİ

1) Başvurular; 02/03/2020 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 17/03/2020 Salı günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

2) Başvurular, BOREN’nin www.boren.gov.tr adresli resmi internet sitesinde açılacak olan “Sözleşmeli (Asli) Personel Alımı Giriş Sınavı

Başvurusu” bağlantısı üzerinden doldurulacak Başvuru Formu kullanılarak yapılacaktır. Başvuru esnasında; Başvuru Formuna adayın fotoğrafı eklenecek ve

KPSS sonuç belgesi, diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile mühendis ve fizikçi pozisyonlarına başvuran adaylar için yabancı dil belgesi sisteme

yüklenecektir. Bu nedenle, adayların bu belgelerin PDF veya resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. İnternet sitesi üzerinden

yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

3) Sınav başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların başvuruları kabul

edilmeyecektir. 

21/2/2020 CUMA

ÇEŞİTLİ İLAN

1436 (DİSKET)

SALİH

2

C) SINAV İLE İLGİLİ BİLGİLER

1) Sözlü Sınava; KPSS puanları esas alınarak yapılacak sıralama neticesinde, alım yapılacak her bir grup pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere

ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, ilanda belirtilen asgari (taban) puan esas

alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da Sözlü Sınava çağrılacaktır.

2) Sözlü Sınav, 26/03/2020 tarihinde başlamak üzere BOREN’in Dumlupınar Bulvarı No:166 D- Blok 06520 Çankaya/ANKARA adresindeki idari

binasında yapılacak olup, sınav takvimi başvuru sonuçları ile birlikte duyurulacaktır. Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav tarihinde fotoğraflı

nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesi ibraz ederek sınava alınacaklardır. Bu belgelerden birini ibraz edemeyen aday, mazereti

ne olursa olsun sınava alınmayacaktır.

3) Sözlü Sınav, adayların;

a) EK-1’deki Tablo’da belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan,

(b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar her bir Komisyon üyesince ayrı ayrı tutanağa

geçirilecektir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

4) Sözlü Sınavda başarılı sayılmak için Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının

en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle EK-1’deki Tablo’da her bir grup için belirtilen pozisyon sayısı

kadar asıl adayın isimleri ilan edilecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi

önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir. Sözlü Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, adaylar için müktesep

hak teşkil etmez.

5) Sözlü Sınavda başarılı olmak şartıyla, EK-1’deki Tablo’da her bir grup için belirtilen pozisyon sayısının yarısını (pozisyon sayısı 1 olan gruplar

için bu sayı 1 olarak kabul edilecektir) geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste ilan

edilebilecektir. İlan edilen pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden ayrılanların yerine, başarı sırasına göre yedek

adaylarla sözleşme imzalanabilecektir. Yedek listede yer almak daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

6) Adaylar, Giriş Sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz

edebilirler. İtirazlar en geç 30 (otuz) gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

21/2/2020 CUMA

ÇEŞİTLİ İLAN

1436 (DİSKET)

SALİH

3

Ç) İSTİHDAM KOŞULLARI

1) Giriş Sınavını kazanan adayların istihdam edilebilmesi için, BOREN tarafından verilecek süre içerisinde aşağıdaki belgeler ile birlikte BOREN’e

müracaat etmeleri şarttır. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz. İstenilen belgelerin

BOREN tarafından incelenmesi sonucunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için on işgünü ek süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini

tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmayacaktır.

a) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya BOREN tarafından onaylı örneği; yabancı yükseköğrenim

kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya BOREN

tarafından onaylı örneği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya BOREN tarafından onaylı örneği,

b) Yabancı dil belgesi,

c) Yönetmeliğin 12/1 maddesinde belirtilen yazılı beyanları ve BOREN tarafından istenilecek diğer bilgileri içerecek başvuru formu,

ç) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi,

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

e) Mal bildirim beyannamesi,

f) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

g) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.

2) Giriş Sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve

başlama işlemleri yapılmayacak, yapılmış olanlar iptal edilecektir. Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılan personelin sözleşmeleri

feshedilecek ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.

3) İstihdam edilecek personelin sözleşme ücreti; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 11. maddesi uyarınca belirlenen emsali Devlet

memuruna mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçememek üzere Cumhurbaşkanı veya

yetkilendireceği makamca belirlenir.

D) DİĞER HUSUSLAR

1) BOREN tarafından; Giriş Sınavı ilanı ve başvuru sürecinde sınav ilanında değişiklik yapılabilir veya ilan iptal edilebilir, Giriş Sınavı sonuçları

ilan edilinceye kadar sınav iptal edilebilir. Ayrıca, alım yapılacak EK-1’deki Tablo’da belirtilen gruplara ait pozisyon sayıları itibarıyla, Sözlü Sınava

çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması veya Giriş Sınavının açıklanması sonucunda pozisyon sayısı kadar sınavı kazanan aday olmaması

halinde, BOREN tarafından pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre gruplar arasında alım yapılacak pozisyon sayılarında değişiklik yapılabilir.

2) Başvuru, sınav ve sonuçları ile ilgili her türlü duyuru ve bilgilendirme, BOREN’in www.boren.gov.tr adresli resmi internet sitesinden

yayımlanacak veya başvuru sırasında adayların bildirdikleri elektronik posta adreslerine bildirilecektir. Söz konusu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat

mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlan Olunur.

EK-1: BOREN Sözleşmeli (Asli) Personel Alımı Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu 

21/2/2020 CUMA

ÇEŞİTLİ İLAN

1436 (DİSKET)

SALİH

4

EK-1

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (BOREN)

SÖZLEŞMELİ (ASLİ) PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI BİLGİLERİ TABLOSU

İSTİHDAM EDİLECEK POZİSYONUN

Grup

No Unvanı Öğrenim Programı Sayısı

Giriş

Sınavına

Çağrılacak

Aday

Sayısı

2018 veya

2019 Yılı

KPSS Puan

Türü

Asgari

KPSS

Puanı

Yabancı

Dil Belgesi

(İngilizce)

Asgari

Puanı

Sözlü Sınavı Konuları

01 Mühendis

Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme

Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve

Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik,

Seramik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

3 12 KPSSP3 75 60

1) BOREN’in teşkilat yapısı

ve görevleri,

2) Bor ve Bor bileşiklerinin

fiziksel ve kimyasal

özellikleri,

3) Bor ile ilgili Ar-Ge

çalışmaları ve Bor ürün ve

teknolojilerinin kullanım

alanları.

02 Mühendis

Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya

Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun

olmak.

3 12 KPSSP3 75 60

03 Mühendis Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. 1 4 KPSSP3 75 60

04 Fizikçi Fizik lisans programından mezun olmak. 1 4 KPSSP3 80 60

05 Büro Görevlisi Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak. 1 4 KPSSP3 80 - 1) BOREN’in teşkilat yapısı ve görevleri,

2) 5018 Sayılı Kamu Mali

Yönetimi ve Kontrol

Kanunu

3) Resmî Yazışmalarda

Uygulanacak Usul ve

Esaslar Hakkında

Yönetmelik.

06 Sekreter İktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak. 1 4 KPSSP3 80 -

TOPLAM 10 40 

Bu haber toplam 350 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.