• BIST 2.085,76
 • Altın 777.50865
 • Dolar 13.4126
 • Euro 15.3126
 • İstanbul 7 °C
 • Ankara -3 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu KPSS ile 35 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu KPSS ile 35 Kamu Personeli Alımı Yapıyor
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu KPSS ile 35 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI, FON UZMAN YARDIMCILIĞI VE
FON AVUKATLIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9
uncu dereceden; 5 (Beş) adet Fon Denetçi Yardımcısı, 15 (Onbeş) adet Fon Uzman Yardımcısı ve
15 (Onbeş) adet Fon avukatı, kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı
yapılacaktır.
Adaylar, Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı
kadrolarından yalnızca birine müracaat edebileceklerdir.
I - Sınava Katılma Şartları
A) Fon Denetçi Yardımcılığı için:
- En az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler,
iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri, elektrik, elektronik
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı
okulları bitirmiş olmak,
ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2018 ve 2019 yılında yapılan Kamu Personel
Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puan türünden
en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak,
ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca
dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,
-Yukarıda belirtilen KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puanı için
başvuranların toplam sayısının 50 (Elli) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan
adaydan başlanmak üzere ilk 50 (Elli) aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış
olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü
sınava çağrılacaktır.
B) Fon Uzman Yardımcılığı için:
- En az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler,
iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri, elektrik, elektronik
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı
okulları bitirmiş olmak,
- ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2018 ve 2019 yılında yapılan Kamu Personel
Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puan türünden
en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak,
- ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca
dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,
- Yukarıda belirtilen KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puanı için
başvuranların toplam sayısının 150 (Yüzelli) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan
adaydan başlanmak üzere ilk 150 (Yüzelli) aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış
olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü
sınava çağrılacaktır.
C) Fon Avukatlığı için:
- Üniversitelerin en az 4 (Dört) yıl süreli hukuk fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
- ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavında (KPSS), KPSSP3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,
- Yukarıda belirtilen KPSSP3 puanı için başvuranların toplam sayısının 100 (Yüz) kişiden
fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 100 (Yüz) aday, yazılı
giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden
fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
D) Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı için:
- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01
Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar sınava girebilecektir),
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, konkordato ilan
etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş olmamak ya da
hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,
- 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak veya
kontrolü elinde bulundurmamak,
- Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal
kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç
ortaklık haklan ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve
katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya
bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce
nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya
mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar
Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri
hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk
Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli
zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık
suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine
karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve
organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu
suçlara iştirakten hükümlü bulunmamak, 
- 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak,
- Askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik
çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel
bir durumda bulunmamak.
II - Sınav Başvurusu
Başvurular, 07 Ekim 2019 tarihinden itibaren en geç 28 Ekim 2019 tarihi mesai bitimine
kadar, istenilen belgelerle birlikte, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Cad. No:143
Esentepe/İstanbul (34394) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Fon'a ulaşacak şekilde
posta ile yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
III - Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler
- İş Talep Formu (söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığından, Fonun İrtibat Bürosundan ‘Atatürk Bulvarı No:211 Kavaklıdere/Ankara’ veya
internet üzerinden "www.tmsf.org.tr" adresinden temin edilecektir),
- Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı, onaylı örneği veya yabancı okul mezunları
için YÖK'ten alınacak denklik belgesi aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda
bulunulması halinde Kurumuzca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir),
- Nüfus Cüzdanı sureti,
- Son 6 (Altı) ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
- KPSS Sonuç Belgesi, Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı için KPPS
Sonuç Belgesi ile birlikte YDS/e-YDS Sonuç Belgesi,
- Fon Avukatlığı için Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile
başvuruda bulunulması halinde Kurumumuzca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir),
- Adres, e-posta, telefon vb. iletişim bilgilerinin de yer aldığı özgeçmiş.
IV- Yazılı Giriş Sınavına Katılacak Adayların İlanı
KPSS puanı en yüksek olandan başlanmak üzere yapılacak sıralamaya göre yazılı giriş
sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.tmsf.org.tr adresinden ilan edilecektir.
Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
V- Sınav Giriş Belgesi
Yazılı giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar için Kurumca Sınav Giriş Belgesi
hazırlanır ve adayların e-posta adreslerine gönderilir. Adaylar sınava girmeden önce yanlarında;
çıktısını aldıkları ve son 6 ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraflarını yapıştırdıkları Sınav Giriş
Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi
fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulunduracaklardır.
Sınava katılmaya hak kazanamayan başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
VI- Yazılı Giriş Sınavı Konuları
A) Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı İçin:
1) Alan Bilgisi:
a) Hukuk Grubu
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)
Ticaret Hukuku (Genel Hükümler - Şirketler - Kıymetli Evrak)
Borçlar Hukuku
İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)
Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)
b) İktisat Grubu
Mikro İktisat
Makro İktisat
Uluslararası İktisat
Türkiye Ekonomisi
Para ve Banka
c) Maliye Grubu,
Kamu Maliyesi
Maliye Politikası
Bütçe
d) Muhasebe Grubu
Genel Muhasebe
Mali Tablolar Analizi
2) Genel Kültür ve Genel Yetenek
B) Fon Avukatlığı İçin:
1) Alan Bilgisi:
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
İdari Yargılama Hukuku
Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak)
İcra ve İflas Hukuku
Bankacılık Hukuku/Kanunu
Medeni Hukuk
2) Genel Kültür ve Genel Yetenek
VII - Yazılı Giriş Sınavının Şekli, Tarihi ve Yeri
A) Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı İçin:
23-24 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs New
Hall Binasında (Hisar Üstü Nispetiye Cd. No.7 Etiler/Beşiktaş İSTANBUL) yapılacaktır.
Sınavın Alan Bilgisi Bölümü klasik sınav şeklinde Genel Kültür ve Genel Yetenek
Bölümü ise test şeklinde yapılacaktır.
B) Fon Avukatlığı İçin:
23 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs New Hall
Binasında (Hisar Üstü Nispetiye Cd. No.7 Etiler/Beşiktaş İSTANBUL) yapılacaktır.
Sınavın Alan Bilgisi Bölümü klasik sınav şeklinde Genel Kültür ve Genel Yetenek
Bölümü ise test şeklinde yapılacaktır.
VIII - Yazılı Giriş Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması
Yazılı giriş sınavında, her bir bölüm 100 (Yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı
sınavda başarılı sayılabilmek için her bölümden en az 60 (Altmış) puan alınması ve sınav
ortalamasının en az 70 (Yetmiş) puan olması gerekir.
Yazılı giriş sınavı bölümlerine aşağıdaki ağırlık puanları uygulanır:
- Alan Bilgisi : %70
- Genel Kültür ve Genel Yetenek : %30
Yazılı giriş sınavı sonuçları liste halinde, www.tmsf.org.tr web adresinde ve Kurum’da
uygun yerlere asılarak duyurulur.
Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler
hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır.
Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün
içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç
ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Yazılı giriş sınavını kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
Yazılı giriş sınavında her bölümden en az 60 (Altmış) ve ortalama 70 (Yetmiş) veya
üzerinde puan almış olmak atanmak için müktesep hak teşkil etmez.
IX - Sözlü Giriş Sınavı ve Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Yazılı sınavda her bölümden en az 60 (Altmış) ve ortalama en az 70 (Yetmiş) puan almak
şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen kadro sayısının en fazla
dört katına kadar aday sözlü giriş sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da
sözlü giriş sınavına çağrılır.
Sözlü giriş sınavına alınacakların listesi, sınav tarihi, yeri vb. bilgiler www.tmsf.org.tr
web adresinde duyurulur. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
Sözlü giriş sınavı, sınav komisyonu tarafından, adayların, sınav konularına ilişkin bilgi
düzeylerinin ölçülmesi ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka
ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususları ölçme ve değerlendirmeye
yönelik olarak yapılır. Her adaya sınav komisyonu üyelerince 100 (Yüz) tam puan üzerinden not
verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.
Sözlü giriş sınavında başarılı olabilmek için ortalama puanın en az 70 (Yetmiş) olması
gerekir.
Sözlü giriş sınavında 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için müktesep
hak teşkil etmez.
X - Genel Değerlendirme ve Başarı Notu
Yazılı ve sözlü giriş sınav notlarının aritmetik ortalaması başarı notu olup, 70 (Yetmiş) ve
üzeri puan almış olanlardan puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş
sayılır. Ayrıca ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar yedek liste belirlenir.
Sınav sonuçlarında puan eşitliği olması durumunda KPSS puanı yüksek olan aday başarılı
olmuş sayılır. KPSS sınav notlarının eşitliği halinde de yazılı sınav notu yüksek olan başarılı
olmuş sayılır.
Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın
bitimini takip eden 5 (Beş) iş günü içinde www.tmsf.org.tr web adresinde ve kurumda uygun
yerlere asılarak duyurulur. Asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu için ayrıca
tebligat yapılmaz.
Sınavı kazananlardan, sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenler ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı
yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunulur. Bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde
atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve adaylar için hiçbir hak talebi söz konusu
olmaz.
İlan olunur.

Bu haber toplam 582 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.