• BIST 114.365
 • Altın 324,122
 • Dolar 6,1305
 • Euro 6,6634
 • İstanbul 10 °C
 • Ankara -2 °C
 • Türk Ekonomi bankası,Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası iş ilanları 2020
 • Trabzon Büyükşehir belediyesi personel alım sonuçları 29 Ocak 2020
 • İşsizlere 1471 TL Maaş Verilmesi İçin Yeni Kanun Teklifi Verildi
 • Türk Ekonomi bankası,Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası iş ilanları 2020
 • Trabzon Büyükşehir belediyesi personel alım sonuçları 29 Ocak 2020
 • İşsizlere 1471 TL Maaş Verilmesi İçin Yeni Kanun Teklifi Verildi

Petrol Genel Müdürlüğü 20 sözleşmeli personel alımı yapacak

Petrol Genel Müdürlüğü 20 sözleşmeli personel alımı yapacak
Petrol Genel Müdürlüğü 20 sözleşmeli personel alımı yapacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4
üncü maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde istihdam
edilmek üzere; aşağıda yer verilen bölüm mezunlarından sözlü giriş sınavı sonucu toplam 20
Yeraltı Maden Uzmanı alınacaktır.
1) BAŞVURU ŞARTLARI
Yeraltı Maden Uzmanı sözleşmeli personel pozisyonu için açılan giriş sınavına
başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
genel şartları taşımak.
- Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla kırk beş yaşını
doldurmamış olmak. (1 Ocak 1975 sonrası doğumlular)
- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak.
- Yeraltı maden işletmelerinde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak.
- Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel
hali bulunmamak.
- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak.
2) SINAVA BAŞVURU
Başvurular, 27/01/2020 tarihinde başlayıp 12/02/2020 tarihinde saat 17.00'da sona
erecektir.
Adayların;
a) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün "www.mapeg.gov.tr" internet adresinde
yer alan başvuru formu,
b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) Maden Mühendislerinde; yeraltında, yer altı üretim yöntemi ile faaliyet yürütülen
maden işletmelerinde en az beş yıl çalıştığını gösterir belge, (SGK bildirimleri, yeraltında
çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya Teknik/Daimî Nezaretçilik kayıtları)
GRUP
NO
ÖĞRENİM DALLARI KONTENJAN
SAYISI
SINAVA
KATILACAK
ADAY SAYISI
1 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ,
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ,
HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
10 40
2 MADEN MÜHENDİSLİĞİ 10 40 
ç) Jeoloji, Jeofizik ve Hidrojeoloji Mühendislerinde; yeraltında madencilik faaliyeti
yürütülen işletmelerde en az beş yıl çalıştığını gösterir belge, (SGK bildirimleri, yeraltında
çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde
kayıtlı yeraltı maden işletmelerinde çalıştığına dair teknik eleman kayıtları)
d) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden
alınmış barkodlu mezun belgesi, (Belgenin aslı ile birlikte şahsen başvuruda bulunulması halinde
Genel Müdürlükçe bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) (Eğitimini yurt dışında
tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği)
e) Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, (bir adedi forma yapıştırılacak)
f) Detaylı özgeçmişi,
g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir),
ile birlikte şahsen veya posta yoluyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel
Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız
başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3) GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ
Atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katı kadar aday yaşı küçük olandan
başlanmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır. Ancak son sıradaki aday ile aynı doğum tarihine sahip
adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi Maden ve Petrol İşleri Genel
Müdürlüğünün "www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayımlanacaktır.
Sınav Tarihi: 2 Mart 2020 Pazartesi – 13 Mart 2020 Cuma tarihleri arasında
Sınav Yeri: Mevlana Bulvarı No: 76 Beştepe Yenimahalle / ANKARA
4) GİRİŞ SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
- Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
- Sözlü sınavda adayların;
a- Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri ile Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin 3213
sayılı Maden Kanunu ve bu kanunla ilgili diğer ikincil mevzuat, b- Bir konuyu kavrayıp
özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve
tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d- Genel yetenek
ve genel kültürü, e- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden (a) bendi için elli
puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı
ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
5) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
- Sınav komisyonu, nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde
mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar.
- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon
sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak sözleşmeli personel sayısının yarısını geçmemek
kaydıyla yedek liste belirlenebilir. 
- Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı
takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere
ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.
- Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (en geç bir yıl)
geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı asil ve yedek listeler
“www.mapeg.gov.tr" internet adresinde duyurulacaktır.
- Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun Genel Müdürlüğün
“www.mapeg.gov.tr" internet adresinde duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü
içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yapacaklardır. İtirazlar, itiraz süresinin
bitiminden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Sınav komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve
sonucu adaya yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.
6) DİĞER HUSUSLAR
- Asil listede yer alanlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan
anlaşılanların, atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve
başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama
işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile atanma şartlarından herhangi birini
taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama
yapılacaktır.
- Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan,
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve
haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak
üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Genel Müdürlüğü
yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
- Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı/kimlik kartı, sürücü
belgesi veya pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
7) BİLGİ ALMA
Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Genel Müdürlük internet
sayfasından (www.mapeg.gov.tr) veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi
Başkanlığından (Mevlana Bulvarı No:76 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA) temin edilebilir.
Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:
(0312) 212 80 00 / 1030-1204
- İlan olunur. 

Bu haber toplam 602 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kamudan Kariyer | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.