• BIST 10508.94
 • Altın 2428.419
 • Dolar 32.304
 • Euro 35.0137
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 21 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

MEB KASIM 2021 YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAKTIR

MEB KASIM 2021 YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAKTIR
MEB milli sporcular arasından sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni alacak. Son başvuru tarihi 5 Kasım 2021.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

MİLLİ SPORCULARIN BEDEN EĞİTİMİ ALANINA
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK BAŞVURU ve ATAMA DUYURUSU


(KASIM 2021)

. Bu Duyuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 03.08.2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları hakkındaki 20.02.2014 tarihli 9 sayılı Kurul Kararı ve eki çizelgede yer alan hükümler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Duyuruda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükmü geçerlidir.


. Başvurular Ek-1 Başvuru ve Atama Takviminde belirtilen süreler içerisinde yapılacaktır.

. Bakanlığımızca veya il milli eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi için aday tarafından sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.

. Başvuruda bulunan adaylar Duyuruda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.


. Adaylar herhangi bir sorunla karşılaştıklarında öncelikle Ek-3 İl Milli Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri tablosunda yer alan iletişim numaralarını kullanarak ilgili il milli eğitim müdürlüğüyle irtibata geçmelidirler.

. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başvuru ve atama işlemleri ile ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, "personel.meb.gov.tr" adresinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.


MİLLİ SPORCULARIN BEDEN EĞİTİMİ ALANINA

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK BAŞVURU ve ATAMA DUYURUSU

(KASIM 2021)

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının Beden Eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 4 üncü maddesi doğrultusunda milli sporculardan 39 (otuz dokuz) kontenjana 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli aday öğretmen ataması yapılmak üzere başvurular alınacaktır. Başvurular ve atama işlemleri Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi süresi içerisinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.


A. Başvuru Şartları

Milli sporculardan;

a. Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk üç dereceye girmek,

b. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler veya ümitler kategorilerinde Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek,


c. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olmak,

şartlarından herhangi birisini sağlayanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartların yanında;

1. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

2. Mezun olunan yükseköğretim programının, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında belirtilen Beden Eğitimi alanına uygun olmak,

3. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında Beden Eğitimi alanına kaynak gösterilen programlardan pedagojik formasyon eğitimi istenilenler için bu eğitimi başarıyla tamamlamış olmak,

4. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

5. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen


olarak ataması yapılanlardan ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, atamalarının iptal edildiği veya ayrıldıkları tarihten itibaren başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

7. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

8. Başvuruya İlişkin Genel Açıklamalar, Başvuru ve Tercih

1. Başvurular "personel.meb.gov.tr" adresindeki "Milli sporcuların ataması" linkinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen süre içerisinde yapılacaktır.

2. Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlanması gerekmektedir.

3. Adaylar; belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. Başvuru ve tercih işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. İl milli eğitim müdürlüklerinin iletişim bilgileri Ek-3 İl Milli Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri tablosunda gösterilmiştir.

4. Sistem üzerinden doldurulması gereken tüm alanlar doğru ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.

5. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bakanlığımız veya il milli eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi adına sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.

6. Eğitim fakültesi dışındaki bir programdan mezun olup pedagojik formasyon belgesi bulunan adayların, belgenin tarih ve sayısını sisteme girmeleri zorunludur. Lisans diplomalarında "Pedagojik Formasyon Görmüştür." ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.

7. Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan; ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve sayısını Elektronik Başvuru Formu'nda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne girecektir. Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.


8. Pedagojik formasyon belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına "0" (sıfır) girilecektir.

9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

9.1.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek; belge ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır.

9.2.2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yükseköğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.

10. İbraz edilen denklik belgelerinde "Öğretmen atamalarında geçersizdir." şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

11. Adaylar tarafından başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il milli eğitim müdürlüğü seçilecektir.


12. Milli sporculuğa ilişkin belgeler dışındaki diğer atamaya esas belgeler (mezuniyet belgesi veya diplomanın, varsa formasyon belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri) taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.

13. Adayların 40 eğitim kurumu tercih hakkı bulunduğundan tercihe açılan eğitim kuramlarının tamamı tercih edilebilecektir. Bu nedenle tercih dışı atanma isteğine ilişkin beyan alınmayacaktır.

14. Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen başvuru süresi içerisinde adaylar tarafından başvurularına ilişkin değişiklik yapılabilecek ancak bu sürenin bitmesinden itibaren herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.

15. Bu kapsamda yapılan başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirlenen süre içerisinde

incelenerek uygun olanların başvuruları elektronik ortamda onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise yine elektronik ortamda reddedilecektir.

16. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun görülmeyerek reddedilen başvurular için Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirlenen süre içerisinde başvuru ekranı yeniden adaylara açılacak bu süreçte adaylar reddedilme gerekçesine uygun olarak başvurularını yenileyebileceklerdir.

17. Yenilenen başvurular Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirlenen süre içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor '^Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yeniden


değerlendirilerek uygun görülenler onaylanacak, uygun görülmeyen başvurular ise reddedilecektir.

18. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun bulunarak elektronik ortamda onaylanan başvurular, Elektronik Başvuru Formu'nda aday tarafından seçilmiş olan il milli eğitim müdürlüğünün onay ekranına yansıyacaktır.

19. Başvurular ilgili il milli eğitim müdürlüğünce incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden il milli eğitim müdürlüğü yetkilisince onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

20. Adaylar bu süreçte başvurularının onay veya ret durumlarını sistem üzerinden takip edeceklerdir.

21. Başvurusu onaylanan aday Elektronik Başvuru Formu'nu cihazına kaydedecek veya çıktısını alarak muhafaza edecektir.

22. Başvurular il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

23. Elektronik Başvuru Formu'nda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

24. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya başvuru süresi dışında yapılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ve/veya il milli eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz sayılacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.

25. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile halen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, halen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaktır.

26. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formu'nda beyan alınacaktır.

27. Bu duyuru kapsamında başvuruda bulunan adaylar, şartları taşımaları kaydıyla ön başvuruları 8-12 Kasım 2021 ^tarihleri arasında alınacak engelli öğretmen ataması kapsamında da başvuru yapabilecektir. Ancak 3 Aralık 2021 tarihinde engelli öğretmen olarak ataması gerçekleştirilenlerin bu duyuru kapsamındaki başvuruları geçersiz sayılacaktır.

28. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

C. Pedagojik Formasyon

1. Adayların;

1.1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

1.2.En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (Not: 1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),

1.3. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

1.4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,

1.5.Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesinden, herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir.

2. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.

Ç. İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler ve Dikkat Edilecek Hususlar

1. İl milli eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, "Başvuru Onay Komisyonu" oluşturulacaktır.

2. Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il milli eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

3. İl milli eğitim müdürlükleri, başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya ilişkin belgeleri inceleyerek uygun olan başvuruları onaylayacaklar, uygun olmayan başvuruları ise gerekçelerini belirtmek suretiyle reddedeceklerdir.

4. İl milli eğitim müdürlükleri, onaylanan Elektronik Başvuru Formu'nun çıktısı ile adayın sisteme yüklemiş olduğu belgelerin çıktısını alarak iki yıl süreyle muhafaza edeceklerdir.

Not 1 : Adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya esas belgeler ile Elektronik Başvuru Formu'na atama işlemi sonrasında da ihtiyaç duyulabileceğinden il milli eğitim müdürlüklerinin bu belgeleri muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.


5. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il milli eğitim müdürleri dahil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

6. Adayların başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin Kurul Kararının geçici maddeleri de dahil olmak üzere ilgili maddeleri ve eki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.

Not 2: 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin Kurul Kararının güncel haliyle işlem yapılması önem arz etmektedir. Söz konusu Kurul Kararının güncel haline "ttkb.meb.gov.tr" adresinden erişilebilir.

7. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ¦'Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

8. Başvurularda e-devlet üzerinden aldıkları Mezun Belgesini sisteme yükleyen adayların bu belgeleri e-devlet üzerinde https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresinden diplomalarını doğrulatmak kaydıyla kabul edilecektir.

D. Atama, Tebligat ve Göreve Başlama

1. Atama işlemleri, başvurusu Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylananlardan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20.10.2021 tarihli ve E-55713576-100-1181191 sayılı yazısı ekinde alınan Ek-2 Milli Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosu'nda belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır. Söz konusu Tabloda belirtilen öncelik sıralamasında eşitlik olması halinde, atanacak adayın seçiminde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

2. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden duyurulacaktır.


3. Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine tebligat yapılacaktır.

4. Ataması yapılanlar, atama kararnamelerinin kendilerine tebliğinden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde beliritilen süre içerisinde:

4.1.Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, v.b) belgelerin aslı,

Not 3 : İl milli eğitim müdürlükleri adayın Elektronik Başvuru Formu'ndaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

4.2.Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

4.3.Mal bildirimi (il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

4.4.Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

4.5.Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporu,

4.6.Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge,

ile birlikte atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine başvuracaklardır.

5. Elektronik Başvuru Formu'ndaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il milli müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüte düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

6. Sabıka sorgulama belgesinde "Adli sicil kaydı vardır" ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

7. Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş istenilecektir.

E. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.

Personel Genel Müdürlüğü

BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ


**Önemli Notlar**

1 .) 1- 5 Kasım 2021 tarihlerinde ilk başvuruyu yapmayan adaylar, 16 Kasım 2021 tarihinde yeni başvuru yapamazlar.

2 .) Başvurusu reddedilen adaylar için 16 Kasım 2021 Salı günü sistem açılacak olup bu tarihten sonra milli sporculuğa ilişkin hiçbir şekilde düzeltme yapılamayacaktır.

EK: 2

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜt1-013.jpg

Bu haber toplam 941 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.