• BIST 2.056,05
 • Altın 791.80851
 • Dolar 13.4974
 • Euro 15.3522
 • İstanbul 3 °C
 • Ankara -7 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Marmara Üniversitesi Personel Alımları 2020

Marmara Üniversitesi Personel Alımları 2020
Marmara Üniversitesi Personel Alımları 2020

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek
üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 4 (dört) Sözleşmeli
Bilişim Personeli alınacaktır.
Başvuruda bulunacak adayların 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında
(KPSS) KPSS P3 (B) puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş
olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3
puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak
oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70,
yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)
Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana
doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava
çağrılacaktır.
POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU
İş Tanımı
Alınacak
Kişi
Sayısı
Sınava
Çağırılacak
Aday Sayısı
Çalışma
Süresi
Aylık Brüt
Sözleşme
Ücreti Katsayı
Tavanı
Öğrenim
Durumu
Kıdemli
Yazılım
Geliştirme
Uzmanı
1 10 Tam
Zamanlı 3 katına kadar
Genel Şartlar
1-(b) bendinde
belirtilen
bölümler
Yazılım
Geliştirme
Uzmanı
3 30 Tam
Zamanlı 2 katına kadar
Genel Şartlar
1-(c) bendinde
belirtilen
bölümler
I. BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli
bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları
haiz olması,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olması, 
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012-
28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık
mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak
657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) (Mülga:RG-2/5/2012-28280)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemeleri, zorunludur.
2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel
nitelikler arayabilir.
B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan
etmesi gerekmektedir.
b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak.
1) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi - 3 katına kadar)
a) En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,
b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.
c) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi
derecede bilgi sahibi olmak,
ç) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,
d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,
e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,
f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi
olmak,
ğ) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi
olmak,
h) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,
ı) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi
olmak,
i) Transact-SQL bilgisine sahip olmak,
j) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak,
k) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
l) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
m) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
n) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve
problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 
o) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde
teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,
ö) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,
p) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,
r) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada
gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,
s) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim
sahibi olmak.
2) Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 kişi – 2 katına kadar)
a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,
b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.
c) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi
derecede bilgi sahibi olmak,
ç) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,
d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,
e) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
f) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi
olmak,
g) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi
olmak,
ğ) Transact-SQL bilgisine sahip olmak,
h) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak,
ı) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
i) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
j) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
k) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve
problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ
a) Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.
b) Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte
şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Marmara
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile
eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
ç) Başvuru Yeri: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı
34722 Kadıköy / İSTANBUL
III. İSTENİLEN BELGELER
a) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,
b) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı
örneği, 
ç) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim
veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma
programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en
az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden
onaylı transkript de kabul edilecektir. Ancak transkripte programlama dillerinin açıkça belirtilmiş
olması gerekmektedir),
d) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak
geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü
(e-devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için
çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici
tarafından onaylanmış belge.)
e) KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSS P3 puanı 70 olarak
değerlendirilecektir.)
f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı
veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması
gerekmektedir.),
g) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir)
ğ) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin
aslı veya onaylı örneği.
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava
katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun
toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru
sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır.
b) Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması
halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
c) Sınava(sözlü,yazılı,uygulama) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve
saatleri ile sınav sonuçları http://pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
V. SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav 20 Mart 2020 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde
yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır.
(http://pdb.marmara.edu.tr)
VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
SINAVIN ŞEKLİ
a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı
bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi
halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 
SINAV KONULARI
Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki
“Özel Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır.
VII. DEĞERLENDİRME
Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla
puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday
asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması,
atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere
asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.
VIII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER
Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR
(NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak
Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı
maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla
mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.
IX. DİĞER HUSUSLAR
a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve
haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir.
b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde
müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya
bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul
edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek
adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde
sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları
olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise
sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem
yapılacaktır.
X. ÖNEMLİ TARİHLER
İlan Tarihi : Resmi Gazete’de yayımlandığı gün
Adaylar, ilan Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 15 gün içerisinde başvuru
yapabileceklerdir.
Yazılı Sınav Tarihi : 20 Mart 2020 

Bu haber toplam 698 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.