• BIST 2.085,76
 • Altın 779.37482
 • Dolar 13.4408
 • Euro 15.3284
 • İstanbul 7 °C
 • Ankara 1 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Lise mezunu memur alımı yapılacaktır

Lise mezunu memur alımı yapılacaktır
Lise mezunu memur alımı yapılacaktır

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI,
KUVVET KOMUTANLIKLARI VE
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE
2020 YILI
MEMUR ALIMLARI
BAŞVURU KILAVUZU
Başvuru Tarihleri
30 Aralık 2019-31 Ocak 2020

Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde
memur olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak,
TABLO-2’de yer alan niteliklerde devlet memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk
Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına
göre personel alımı yapılacaktır.
b. Alım başvuruları https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 30 Aralık 2019-
31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe,
mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.
c. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri
değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri
gerekmektedir.
ç. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.
d. Adaylar başvuru şartlarında istenen; ustalık-kalfalık belgesi, pedagojik formasyon belgesi,
yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesi ve
bilgisayar sertifikasını sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini yüklemeyen adayların başvurusu kabul
edilmeyecektir.
e. Eğitim niteliği olarak, ortaöğretim mezunu olmak şartı aranan unvanlara başvuru yapan
adaylar diplomalarını sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini yüklemeyen adayların başvurusu kabul
edilmeyecektir.
f. Şehit/Gazi yakınlık belgesini sisteme yüklemeyen adaylara %10 puan eklemesi
yapılmayacaktır. (VAZİFE MALULU KABUL EDİLMEYECEKTİR.)
g. Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna
basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul
edilmeyecektir.
ğ. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit
edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.
h. İlan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı
kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun
boş kalması durumunda bakanlık bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun
gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.
2. BAŞVURU ŞARTLARI
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b. Nitelik tablosunda bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
(EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)
c. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018 yılında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan
türlerinden puan almış olmak,
ç. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından;
askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş olmak, ertelenmiş veya muaf tutulmuş
olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak), (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar
başvuru yapabilir.)
d. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş
bulunmak,
NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi
olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı
puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. 
3
3. BAŞVURU ŞEKLİ
a. Çevrimiçi (online) ön başvurular, 30 Aralık 2019-31 Ocak 2020 tarihleri arasında
http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular
kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
b. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-devlet şifresi ile başvuru
ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak
Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih
işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol
edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir
kaydetme işlemi yapmayacaktır.
c. Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri T.C. Milli
Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) twitter hesabında ve http://personeltemin.msb.gov.tr adresinde
10 Mart 2020 tarihinden sonra tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
ç. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış
olsa dahi işlemleri iptal edilir.
4. SEÇİM AŞAMALARI
a. Sınavlara gelirken adayların yanında getireceği belgeler:
Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda
belirtilen sıraya uygun [1’inci madde üstte] olacak şekilde) mavi plastik dosyaya takılı olarak
(kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin
asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır.
(1) Sınav Çağrı Belgesi,
(2) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
(3) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya kurum veya
noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim
Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti.
(4) Müracaat edeceği unvana ait ustalık-kalfalık belgesi, bilgisayar sertifikası, pedagojik
formasyon belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi,
(5) Erkek Adaylar İçin;
(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı
askerlik durum belgesi,
(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi
veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,
(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı
ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,
(6) Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin
şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, (VAZİFE MALULU KABUL
EDİLMEYECEKTİR.)
(7) Güvenlik Soruşturması Formu (adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak
bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun sağ üst
kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle
fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.
(8) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,
4
b. Mülakat Sınavı:
(1) Başvurusunu yapan adaylar KPSS puan türü esas alınarak (en yüksek puandan
başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak ve mülakat sınav çağrısı yapılacaktır. Son sıradaki
adayla eşit puan alan adaylar da mülakat sınavına alınacaktır.
(2) Mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla altı
katına kadar olacaktır.
(3) Sözlü sınavda Sınav Komisyonu tarafından adaylar;
(a) Bilgi düzeyi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara),
(b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
(c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
(ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
(d) Genel yetenek ve genel kültürü,
(e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek
suretiyle değerlendirilecektir.
c. Değerlendirme
(1) Mülakat sınavında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Mülakat sınavından 70 baraj
notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar.
(2) Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu ve mülakat sınavı notunun aritmetik
ortalaması alınması suretiyle ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır. Sınavı kazanan adayların
notlarının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS
puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı
olması halinde yaşı büyük olana, öncelik tanınır.
(3) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.
ç. Sağlık Muayene İşlemleri
(1) Sınavlarda başarılı olan adayların sağlık raporu alabilmeleri maksadıyla, “Türk Silahlı
Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği
Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları
listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri
başlatılacaktır.
(2) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine
başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Ankara
garnizonu içinde üç iş günü, Ankara garnizonu dışında beş iş günü) sağlık işlemini başlatmayan
adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.
d. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?
(1) Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları
gereken hususlar T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) twitter hesabında ve
https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacak, adaylara posta veya diğer iletişim
araçlarıyla sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
(2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların
https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme
başvurularına işlem yapılmayacaktır.
(3) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları ayrıca yazılı olarak posta yolu ile
yapılacaktır. Bu yüzden adaylar iletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı
olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine
ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

Lise Mezunu memur alımları 2020 ilan kılavuzu için tıklayınız

Bu haber toplam 2452 defa okunmuştur
 • Yorumlar 1
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  ÖNE ÇIKANLAR
  • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
  • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
  • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
  • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
  • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
  • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
  • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
  • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
  • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
  • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
  • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
  • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
  • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
  • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
  • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
  • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
  • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
  • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
  • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
  1/20
  EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
   Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.