• BIST 2.524,90
 • Altın 988.689
 • Dolar 16.721
 • Euro 17.685
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 20 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

KPSS 75 Puanla Kamuya VHKİ Memuru Alınıyor

KPSS 75 Puanla Kamuya VHKİ Memuru Alınıyor
KPSS 75 Puanla Kamuya VHKİ Memuru Alınıyor

Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) Giriş Sınavı Duyurusu yayınlandı. Yayınlanan duyuruya göre En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak şartıyla 15 VHKİ memuru alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Yayınlanan ilanda "Kurumumuz Merkez teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Nükleer Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel İdari Hizmetler sınıfından giriş sınavı ile 15 (on beş) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

screenshot_3_86.jpg

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı sözlü sınav şeklinde 21-25 Ekim 2019 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavına başvuran adaylar bu duyuruda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (lisans) P3 puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış olmak,
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
ç) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona 2018 KPSS P3 puanıyla yerleştirilmemiş olmak.

2- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

a) Başvuruda aşağıdaki belgeler istenilecektir:
(1) Elektronik ortamda doldurulacak Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı Başvuru Formu (Kurumun http://www.ndk.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir),

(2) Elektronik ortamda doldurulacak Güvenlik Soruşturması Formu (Kurumun http://www.ndk.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir),


 
(3) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

(4) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği,

(5) İki adet vesikalık fotoğraf, (4,5 cm X 6 cm ebatlarında ve son altı ay içerisinde çekilmiş),

(6) Adayın özgeçmişi.

b) Formların hatasız, eksiksiz, duyuru metninde yer alan esaslara uygun olarak doldurulması gerekmektedir. Formlarda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır.
c) Adayların yukarıda sayılan belgeleri en geç son başvuru tarihi olan 4 Ekim 2019 günü saat 17:30’a kadar;
(1) “Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510 Çankaya/ANKARA” adresine elden teslim etmeleri veya,

(2) Yukarıda belirtilen adrese son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma ulaşacak şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir.

ç) Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

d) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
e) Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben belirlenen en yüksek puandan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katı olan 75 (yetmiş beş) aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava alınacaktır.
f) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.
3- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri:

a) Genel yetenek ve genel kültür sözlü sınav konularının alt başlıkları aşağıdadır:
(1) Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular,

(2) Türkçe dilbilgisi,

(3) Matematik,

(4) Türkiye coğrafyası,

(5) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

(6) Tarih,

Genel yetenek ve genel kültür konularının puan değeri 60 (altmış)’tır.

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
Puan değeri 10 (on)’dur.

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
Puan değeri 10 (on)’dur.

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

Puan değeri 10 (on)’dur.

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
Puan değeri 10 (on)’dur.

4- SINAVIN TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

a) Sözlü sınav
(1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı 21-25 Ekim 2019 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

(2) Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sözlü sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.


 
(3) Sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik alet ve aygıtlar alınmayacaktır.

(4) Adayların engel durumlarını beyan etmeleri halinde engel durumlarına göre gerekli tedbirler alınacaktır.

(5) Verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Sözlü sınav ile ilgili bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

(6) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

b) Giriş sınavı sonucu;
(1) Adayın KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak kadro sayısı kadar asıl (15 kişi), asıl aday sayısının yarısı kadar da (8 kişi) yedek aday yarışma sınavı komisyonu tarafından belirlenecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

c) Giriş sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklik ve tebligat Kurumun internet sitesinden yayınlanmak suretiyle duyurulacak olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
5- İTİRAZLAR

(1) Adaylar sınav sonuçlarının ilanını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak itiraz edebiliriler.

6- KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

(1) Sınavı asıl ve yedek olarak kazananların listesi Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların ilanda belirtilen şekilde ve süre içinde istenilen belgeleri Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir.

(2) Başvuru veya işlemler sırasında sahte veya gerçeğe aykırı belge sunduğu ya da beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

İletişim Bilgileri

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi aracılığıyla temin edilebilir.

Telefon Numaraları : (0 312) 293 47 07

(0 312) 293 47 01

İnternet Sayfası : http://www.ndk.gov.tr

Adres : Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 192, 06510 Çankaya/ANKARA

Bu haber toplam 964 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.