• BIST 3.020,01
 • Altın 1020.323
 • Dolar 18.0362
 • Euro 18.1694
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 30 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

KPSS 70 Puanla 5 Şoför Alımı Yapılacak 50 Kişi Sınava Çağrılacak

KPSS 70 Puanla 5 Şoför Alımı Yapılacak 50 Kişi Sınava Çağrılacak
KPSS 70 Puanla 5 Şoför Alımı Yapılacak 50 Kişi Sınava Çağrılacak

KPSS 70 Puanla 5 Şoför Alımı Yapılacak OLUP 50 Kişi Sınava Çağrılacaktır

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
AÇIKTAN
ŞOFÖR ALIM İLANI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "
Şoför" kadrosuna kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş
sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır.
I. GİRİŞ SINAVI BA
ŞVURU
ŞARTLARI:
A) GeneI
Şartlar:
1) Türk Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa u
ğramış olsa bile devletin güvenli
ğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlı
ğı de
ğerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik ça
ğına gelmemiş bulunmak veya askerlik ça
ğına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalı
ğı bulunmamak,
6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.
7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.
8) Güvenlik soruşturmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.
B) Özel
Şartlar: 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış olup giriş sınavına başvuruda bulunacak adaylarda, aşa
ğıda belirtilen şartlar
aranır.
Unvan Kadro Sayısı Görev Yeri
Şartlar
KPSS
Puan
Türü(*)
KPSS
Taban
Puanı
Uygulama
Sınavına
Çağrılabilecek
Aday Sayısı (**)
Şoför 5 İstanbul
1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak
2. Son başvuru tarihi (29 Mart 2019) itibarıyla (B) sınıfı sürücü belgesine en az (5) yıldır
sahip olmak.
KPSSP3
KPSSP93
KPSSP94
70 50 
(*) Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaö
ğretim mezunları için KPSSP94 puan türleri belirlenmiştir.
(**) Aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son sıradaki adayla
aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü uygulama sınavına ça
ğrılacaktır.
Giriş sınavına, kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları başvuruda bulunamayacaktır. Bu şekilde başvuruda bulundu
ğu
tespit edilen adayların başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.
II. SINAV BA
ŞVURUSU:
Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) on-line erişim suretiyle ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun eksiksiz ve do
ğru
olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta ile veya di
ğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Başvurular, 20 Mart 2019 tarihi saat 14.00'da başlayıp 29 Mart 2019 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.
III. UYGULAMA SINAVI:
Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri ve sınav tarihleri
Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde
bulunulmayacaktır.
A) Uygulama Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler
Adayların uygulama sınavına katılabilmeleri için;
1) Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin fotokopisini (Uygulama sınavına katılmaya hak kazananların söz konusu belgelerin aslını sınava gelirken
yanlarında getirmeleri gerekmektedir.)
2) Sınav başvurusunda kullanılan ve üzerinde do
ğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi, (ÖSYM Başkanlı
ğından Kurumumuz tarafından teyit
edilecektir.)
3) Diploma örne
ği, (okul veya noter onaylı ya da e-devlet’ten alınan ve do
ğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi) 
en geç 09 Nisan 2019 tarihine kadar Kurum adresine elden veya posta yoluyla (taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla) iletmesi
zorunludur. Postadaki gecikmeler nedeniyle 09 Nisan 2019 tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen başvurular işleme alınmayacaktır.
Başvuru için istenen belgeleri eksik teslim eden, süresinde teslim etmeyen veya niteliklerinin uygun olmadığı tespit edilen adaylar uygulama
sınavına alınmayacaktır.
Uygulama sınavına katılmayan adayların yerine ilan edilecek yedek listeden (en fazla asil aday sayısının yarısı kadar) aday çağırılabilecektir.
B)Uygulama Sınavının Şekli ve Değerlendirilmesi
Uygulama sınavı, kişisel sürüş becerileri, araç kullanma yeteneği ve şoförlük mesleğine ilişkin protokol bilgilerinin ölçülmesi amacıyla araç başında
yapılacaktır. Uygulama sınavında başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması
gerekmektedir.
IV-SÖZLÜ SINAV:
Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava çağrılacak adaylar ile sözlü sınav
tarihi www.bddk.org.tr adresinde ilan edilecektir.
Sözlü sınav adayların;
1) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği (50 puan),
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü (20 puan),
3) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
4) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
5) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
yönlerinden değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların
aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. 
V. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMA İŞLEMLERİ
Sözlü sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday listesi, Kurumun resmi internet sitesinde
(www.bddk.org.tr) ilan edilir. Ayrıca, Kurum tarafından ihtiyaç duyulması halinde, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek
aday belirlenerek ilan edilebilir. Bu ilan tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
Asil listede yer alan adaylardan; kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat
edenler ile memurlu
ğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadı
ğının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, ilan edilmesi
halinde yedek listedeki adaylardan, başarı sırasına göre ve sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde atama yapılabilecektir.
VI. SINAVA İLİŞ
KİN DİĞER HUSUSLAR:
Sınav sonuçlarına, ilanın yapıldı
ğı günü takip eden tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde Kurumumuz Destek Hizmetleri Daire Başkanlı
ğına hitaplı
bir dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar incelenir ve karara ba
ğlanıp sonuç ilgiliye beyan etmiş oldu
ğu iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden
bildirilir.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) veya gerek görülmesi halinde
ilgililerin iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden duyurulacaktır.
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
(Adres: Büyükdere Cad. No:106
Şerbetçi İş Merkezi Esentepe
Şişli/İSTANBUL)
(www.bddk.org.tr)
İletişim Numaraları
0 (212) 214 5091 0 (212) 214 56 63 0 (212) 214 58 79 0 (212) 214 59 00

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

Bu haber toplam 1295 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.