• BIST 105.520
 • Altın 379,423
 • Dolar 6,8125
 • Euro 7,5605
 • İstanbul 18 °C
 • Ankara 13 °C
 • Yediklim Kolejleri Ücretsiz Ders Videoları
 • Gişe görevlisi, banka memuru ve müfettiş yardımcısı personel alımları 2020
 • Türk Ekonomi bankası,Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası iş ilanları 2020
 • Yediklim Kolejleri Ücretsiz Ders Videoları
 • Gişe görevlisi, banka memuru ve müfettiş yardımcısı personel alımları 2020
 • Türk Ekonomi bankası,Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası iş ilanları 2020

Kamu Gözetimi Kurumu 15 Kamu Personeli Alımı

Kamu Gözetimi Kurumu 15 Kamu Personeli Alımı
Kamu Gözetimi Kurumu 15 Kamu Personeli Alımı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri
sınıfında bulunan 8 ve 9 uncu dereceli uzman yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere
başarı durumları dikkate alınarak 13 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.
11 adet uzman yardımcısı (genel) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans
eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler
fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki
veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,
2 adet uzman yardımcısı (istatistik) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans
eğitimi veren fen fakültelerinin veya fen-edebiyat fakültelerinin istatistik bölümünden veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki
öğretim kurumlarından,
mezun olanlardan, yapılacak olan yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar uzman
yardımcısı olarak sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilecektir.
I) SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:
Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların;
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde yer alan genel şartları taşıması,
2- Yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından veya bölümlerden birisinden mezun
olması,
3- ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından
(KPSS A Grubu) birinden;
Uzman yardımcısı (genel) kadrosu için başvuruda bulunan adaylardan KPSS P1, KPSS
P17, KPSS P18, KPSS P22, KPSS P23, KPSS P28, KPSS P47 ve KPSS P48 puan türlerinin
herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek
puanlı 220 kişi,
Uzman yardımcısı (istatistik) kadrosu için başvuruda bulunan adaylardan KPSS P12 puan
türünden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 40
kişi,
içerisinde yer alması (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul
edilir.)
4- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını
doldurmamış olması (1/1/1984 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
5- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması,
gerekmektedir.
II) BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
Sınav başvuruları 7/10/2019 tarihinde başlayıp, 21/10/2019 tarihinde saat 17.00 itibariyle
sona erecektir.
Başvurular, elektronik ortamda “www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan “Sınav Başvuru
Formu”nun, yapılan açıklamalar çerçevesinde doldurulması suretiyle yapılacaktır.
III) YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ:
Giriş sınavının yazılı bölümü genel alandan başvuranlar için 7-8/12/2019 tarihlerinde,
istatistik alanından başvuranlar için ise 7/12/2019 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri, Kurumun
“www.kgk.gov.tr” internet sayfasında ve e-Devlet portalında yazılı sınavdan en az 10 gün önce
ilan edilecektir.
Sınav yeri adresi sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Sınava katılmaya hak kazandığı
açıklanan adaylar, belirtilen internet adresinde yer alacak olan bölüme vatandaşlık numaralarını
girmek suretiyle erişebilecekleri sınav giriş belgelerinin bir çıktısını alacaklardır. Sınavda,
çıktısını almış oldukları bu giriş belgesiyle birlikte yanlarında kimlik tespiti sağlamak üzere TC
kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport bulundurmaları
gerekmektedir.
Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurumun internet adresinde
ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
IV) YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:
Uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü:
a) Uzman yardımcısı (genel) kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için;
1- İktisat ve İşletme: (mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat, para ve banka, Türkiye
ekonomisi, kalkınma iktisadı, istatistik ve ekonometri [genel bilgiler], işletme iktisadı, işletme
finansmanı),
2- Maliye: (maliye teorisi, kamu maliyesi, maliye politikası, bütçe, vergi hukuku ve Türk
vergi sistemi),
3- Hukuk: (anayasa hukuku, idare hukuku ve idari yargı, borçlar hukuku, medeni hukuk
[başlangıç - kişiler hukuku - eşya hukuku], ticaret hukuku [başlangıç - ticari işletme - ticaret
şirketleri - kıymetli evrak], ceza hukuku [genel hükümler]),
4- Muhasebe: (genel muhasebe, maliyet muhasebesi, mali tablolar analizi, genel matematik
ve ticari hesap),
konularından klasik sınav şeklinde ve 7-8/12/2019 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra iki
oturum olmak üzere toplam dört oturumda gerçekleştirilecektir.
b) Uzman yardımcısı (istatistik) kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için;
- İstatistik Bilgisi: (Temel İstatistik Bilgisi, Olasılık ve İstatistik Teorisi, Nicel Karar
Yöntemleri)
- Temel İstatistik Bilgisi: (veri, veri kaynakları, veri toplama yöntemleri, örnekleme
yöntemleri, ortalamalar, değişkenlik ve asimetri ölçüleri, indeksler, hipotez testleri, varyans
analizi, korelasyon ve regresyon analizi, zaman serileri analizi, parametrik olmayan testler),
- Olasılık ve İstatistik Teorisi: (olasılık, rasgele değişken, sürekli ve süreksiz olasılık
dağılımları, matematiksel istatistiğin temelleri),
- Nicel Karar Yöntemleri: (yöneylem araştırması, karar teorisi ve karar yöntemleri,
doğrusal ve doğrusal olmayan programlama, çok ölçütlü karar verme, veri madenciliği),
konularından klasik sınav şeklinde ve 7/12/2019 tarihinde tek oturumda gerçekleştirilecektir.
Yukarıdaki konu gruplarına ilaveten yazılı sınavlarda, iktisadi, mali ve hukuki konuların
tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik
sorulara da yer verilebilir.
Yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini
belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına
gelmemektedir.
V) YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ:
Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılmak için tüm
sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının 70 ve üzerinde olması zorunludur.
Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak her
alan için atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Dolayısıyla yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan almak adayın mutlaka sözlü sınava çağrılacağı
anlamına gelmemektedir. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava
çağrılır.
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
Sözlü sınav yeri ve tarihi, “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek
suretiyle duyurulacaktır.
VI) SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRMESİ:
Sözlü sınav adayların;
- Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
- Genel yetenek ve genel kültürü,
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilmesi ve her birine ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav
puanının aritmetik ortalamasıdır.
Adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı
puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
VII) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:
Sınav Komisyonunca başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, en fazla giriş
sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Yapılan
sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro
sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir.
Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere asılmak ve
“http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan tebligat
hükmündedir.
Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.
Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda olacak şekilde yazılı olarak itiraz
edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü
içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.
VIII) DİĞER HUSUSLAR:
a) Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve ayrıca sınavda kimlik tespitinde kullanılmak
üzere TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaportlarını
yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
b) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal
edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.
c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan olunur. 

Bu haber toplam 364 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.