• BIST 2.861,23
 • Altın 1025.891
 • Dolar 17.9636
 • Euro 18.2164
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 28 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

İstanbul Belediyesi Kariyer Personel İlanı

İstanbul Belediyesi Kariyer Personel İlanı
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Personel İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE
AVUKAT ALIM İLANI
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri , KPSS
türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama
yoluyla Avukat alınacaktır.
Sıra
No
Kadro
Unvanı Sınıfı Kadro
Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyet Kpss
Türü
Kpss
Puanı
1 Avukat AH 6 2
Hukuk Fakültesi
mezunu olmak.
Avukatlık
ruhsatını almış
olmak.
Erkek/Kadın KPSS
P3
En az
80
puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş Avukat kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen Avukat kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca
bulunmamak. 
2
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen avukat kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 türünde Kamu Personel
Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c) Hukuk Fakültesi Mezunu olmak.
d) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatına sahip olmak.
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
a) Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da www.zeytinburnu.istanbul adresinden temin
edilecektir.)
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
c) Diploma veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi,
d) KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,
e) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi fotokopisi,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,
g) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),
h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
i) Avukatlık ruhsatı fotokopisi,
j) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adayların, sözlü sınava katılabilmek için;
 Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen
diğer belgelerle birlikte 22/10/2018 gününden 26/10/2018 günü mesai bitimine
kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri
Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır. Son başvuru
tarihinden sonra belediyemize ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, adayları
KPSS puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağırılacaktır.
 Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
02/11/2018 tarihinde Belediyemiz internet adresinden ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip
sınava çağırılan adaylara, adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş
Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde
edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
3
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
 Avukat Alımı için sözlü sınav 12/11/2018 tarihinde saat: 09.30’da başlamak üzere,
 Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez
ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınav Konuları:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7. SINAV DEĞERLENDİRME
a) Sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan konularda 15’er puan,
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı
ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
c) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanları ile KPSS
puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır.
e) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir
hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.
8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
a) En yüksek başarı puanından başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl
aday, asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.
b) Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler, belediyenin internet adresinde
(www.zeytinburnu.istanbul) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
9. SINAV SONUCUNA İTİRAZ
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur
 ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bu haber toplam 1172 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.