• BIST 2.372,35
 • Altın 942.117
 • Dolar 15.8689
 • Euro 16.7587
 • İstanbul 24 °C
 • Ankara 25 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

İki Belediye Bir Devlet kurumu KPSS 55 Puanla 112 Devlet memuru Alımı Yapıyor.

İki Belediye Bir Devlet kurumu KPSS 55 Puanla 112 Devlet memuru Alımı Yapıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Giresun Eynesil Belediyesi 112 Devlet memuru alımı

İki Belediye Bir Devlet kurumu 112 Devlet memuru Alımı Yapıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 kişi,

Bursa Büyükşehir Belediyesi 55 kişi ,

Giresun Eynesil Belediye Başkanlığı 10 kişi olmak üzere toplam 

112 kamu personeli alımı, memur alımı ve zabıta memuru alımı olarak KPSS 55 puan ile başvuruları başladı.

3 İLANI ALT ALTA EKLEDİK

1- EYNESİL BELEDİYESİ

EYNESİL BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Eynesil Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi,
adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş
kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Eynesil Belediyesinin zabıta memuru kadroları için
yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel
şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
• Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Sıra
No
Alınacak
Kadro
Unvanı
Sınıfı Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 Zabıta
Memuru
G.İ.H. 10 3
Herhangi bir lisans
programından
mezun olmak
Erkek/Kadın KPSSP3 En az
55
Puan
2 Zabıta
Memuru
G.İ.H. 10 2 Herhangi önlisans
programından
mezun olmak
Erkek/Kadın KPSSP93 En az
55
Puan
3 Zabıta
Memuru
G.İ.H 10 3 En az orta öğretim
kurumlarından(lise
veya dengi
okul)mezun olmak
Erkek/Kadın KPSSP94 En az
55
Puan
2
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca
bulunmamak.
2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. Zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSSP3 ve KPSSP94 için 2018 yılı, KPSSP93 için 2016
yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve
boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması
ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış o
3
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 16.11.2018 den 22.11.2018 Perşembe günü saat 17.00’
ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında), Eynesil Belediyesi Yazı İşleri
Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 23.11.2018
tarihinde belediyemiz web sayfası ve ilan panosunda ilan edilecektir,
• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir,
• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Eynesil Belediyesi Meclis Salonunda; zabıta memuru için 28.11.2018 Cuma günü saat:10:00 da
başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.
 Sözlü sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye,
başvuruları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere,
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.
Sınav Konuları:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
 Zabıta memuru sınavında Değerlendirme;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve 
4
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden
yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının
en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav
puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet
adresinde ilan edilecektir.
 Adayların atanmaya esas başarı puanların aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır. En yüksek puandan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday
sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden ilan
edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
 Sınav Komisyonu: Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan başarı puanlarını
düşük bulduğu ve yeteri bulunmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenleri bir kısmı ya da hiç birini
alıp almama hakkına sahiptir.
 Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenleri sınavları geçersiz sayılır ve bunların atanması yapılamaz. Bu gibi durumları
tespit edilenleri atama yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve
haklarından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 Sınav sonuçlarına, başarı listesini Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren 7 gün içinde
yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulu tarafından 7 gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye
yazılı olarak bilgi verilir.
 İlan Olunur.

2- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE
MEMUR ALIM İLANI
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam
edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi,
nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama
yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
S.No Kadro
Ünvanı
Sınıfı Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Puan
Türü
KPSS
Puanı
1 Zabıta
Memuru
GİH 7 25 -Ekonomi
-İktisat
-İş İdaresi ve İktisat
-İş İdaresi
-İşletme
-Muhasebe-Finansman
-Muhasebe ve Finans
Yönetimi
-Pazarlama
-Yönetim ve
Organizasyon
-Kamu Yönetimi
-Uluslararası İlişkiler
-İnsan Kaynakları
Yönetimi
-İnsan Kaynakları
-Halkla İlişkiler
-Halkla İlişkiler ve
Tanıtım
Lisans Programlarının
Birinden Mezun Olmak
Kadın/
Erkek
P3 En az
70
puan
2 Zabıta
Memuru
GİH 10 25 Lise veya dengi okul
mezunu olmak
Kadın /
Erkek
P94 En az
70
puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1.Başvuru Genel Şartları:
İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
2
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş
bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
f) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
2. Başvuru Özel Şartları:
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak 2018 KPSS sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için;
tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre,
kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10
kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce tabip gözetiminde yapılacaktır.)
ç) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Sınava girmek isteyen adaylar 16/11/2018-30/11/2018 tarihleri arasında https://www.bursa.bel.tr adresi üzerinden
elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. Adayların
sistemimizde yer alan KPSS Puanı alanını virgülden sonraki kısmı da dahil olacak şekilde doldurmaları
gerekmektedir. (Örnek: 92,95268)
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
b) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
ç) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) 2 adet vesikalık fotoğraf , (Elektronik başvuru formuna fotoğrafını taratan adayların vesikalık fotoğraf
getirmelerine gerek bulunmamaktadır.)
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
h) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adayların, sözlü sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte
26/11/2018 gününden 30/11/2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında)
Belediyemiz; Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Caddesi No:1 D Blok
Zemin Kat adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
• Boy ve kilo ölçümleri başvuru esnasında yapılacaktır.
• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye
alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
Belediyemiz, Sınav sonuç belgesi ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, adayları KPSS
puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak her bir boş kadro sayısının beş
katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 07/12/2018 tarihinde
Belediyemiz internet adresinden ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce
düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir.
Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
3
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru Alımı için sözlü sınav 17/12/2018-21/12/2018 tarihlerinde saat: 09:00’dan başlamak üzere
Bursa Büyükşehir Belediyesi ; Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Zafer Mah. Ankara Yolu Caddesi No:1 A Blok Kat:2 ‘de yapılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,
 konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ
Sözlü sınav; yukarıda belirtilen (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan konularda 15’er puan, kadro unvanına
ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve
sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir.
Belediyemiz, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyecektir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu
sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun https://www.bursa.bel.tr adresinde ilanından itibaren, Zafer
Mh. Ankara Yolu Cd. A Blok Kat:2 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu
tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı
takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
8. DİĞER HUSUSLAR
Sınavı kazanan adaylardan istenilecek belgeler kurumumuzun https://www.bursa.bel.tr adresinde ilan
edilecektir.
Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm
işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan Olunur.

3- BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KURUMU İLANI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
1. Genel Bilgiler
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak
giriş sınavı ile bir önceki sınavda doldurulamayan kadrolar için Bilişim Uzman Yardımcısı
alınacaktır.
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanacak toplam 47 (kırkyedi)
Bilişim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları aşağıda gösterilmiştir:
ALAN/BÖLÜM ADET
Sosyal bilimler alanında, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek
okulların; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri
veya bölümleri mezunlarından ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla
birlikte sayılan alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlardan
10
Hukuk alanında, hukuk fakültesi mezunlarından 12
Mühendislik alanında, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme,
telekomünikasyon, endüstri, bilgisayar mühendisliği fakülteleri veya bölümleri
mezunlarından ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan
alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlardan
25
2. Sınava Katılma Şartları
Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve
işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik,
elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) 2018 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983
ve sonraki tarihlerde doğanlar).
ç) 2017 ve 2018 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında
(KPSS), alanlara göre aşağıda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış
olmak kaydıyla, başvuruda yapanlar arasında alanlar itibarıyla yüksek puandan düşük
puana doğru yapılan sıralama sonucunda;
 Sosyal bilimler alanında, KPSSP3 veya KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden
aldığı puan ile ilk 200,
 Hukuk alanında, KPSSP3 veya KPSSP4 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan
ile ilk 240,
2 / 4
 Mühendislik alanında, KPSSP2 veya KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden aldığı
puan ile ilk 500 aday arasına girmiş olmak
gerekmektedir.
Adayların başvurdukları alanda belirtilen iki KPSS puan türünden yüksek olana göre sıralama
yapılacaktır.
Alanlar itibariyle son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye
hak kazanır.
3. Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri
Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle kariyer.btk.gov.tr adresinde yer alan
başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.
Adayların;
a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,
b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
c) KPSS sonuç belgesi
ile başvurularını 15 - 23 Kasım 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez
teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya
da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en
geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate
alınmaz.
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin
Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı
örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.
Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile fotokopileri
de tasdik edilerek kabul edilir.
Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile başvuruda
bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların
fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.
4. Sınav ve Değerlendirme
Yazılı sınavına katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca
elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır. İlanda yer alan adaylar önce yazılı
sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 15 - 16 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara’da (Başvuruların
bitimine müteakip Kurumumuz web sayfasında sınav yeri ve saati yayınlanacaktır) yapılacaktır.
3 / 4
Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları
itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul
edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı
puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar
Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj
yoluyla bildirim yapılır.
Sözlü sınava girmeye hak kazananların aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 (üç)
gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:
a) Fotoğraflı özgeçmiş,
b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,
ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı
beyan
İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını
kaybederler.
Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.
Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması
alınarak adayların giriş sınavı puanı ve başvuru alanları itibarıyla başarı sırası belirlenir.
Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Giriş sınavında
başarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar da
yedek aday belirlenir.
Sınav sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, Kurumun
resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla iletilir.
Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla tebligat yapılır.
5. Sınav Konuları
Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları;
 Sosyal bilimler alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C.
Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç
Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve
Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme
Hukuku, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi,
Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek
Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi konularından,
 Hukuk alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası,
İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri,
Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak
Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku
konularından
4 / 4
 Mühendislik alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bilgisayar Programlama, Veri
Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi
Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik
Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Bilgisayar Mimarisi, Sinyaller ve Sistemler,
Haberleşme ve Mikro İşlemciler, Yöneylem Araştırması konularından,
oluşacaktır.
6. Diğer Hususlar
Sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan
sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz
sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu
görevlisi ise durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilir.
Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport bulundurması
gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar. Adayların
yazılı sınavda yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları da
gerekmektedir.
Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi
üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi
internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

Bu haber toplam 1792 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.