• BIST 4.962,48
 • Altın 1047.29
 • Dolar 18.6318
 • Euro 19.2371
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 10 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

İçişleri Bakanlığı 1.200 Devlet Memuru Alımı Kılavuzu

İçişleri Bakanlığı 1.200 Devlet Memuru Alımı Kılavuzu
İçişleri Bakanlığı 1.200 memur alımı kılavuzu

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde
belirtilen nitelikleri taşımak,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1984 ve daha
sonraki tarihlerde doğanlar)
3- ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan;
lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve mesleki ve teknik lise
mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak
kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas
alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı
adayın içerisinde bulunmak,
4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanın sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile
veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile
birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
B) ORTAK ŞARTLAR
1- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda
bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
6/12
2- Mühendis, Arşiv Uzmanı, Tekniker, Şehir Plancısı ve Teknisyen pozisyonlarından
herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıda her bir pozisyon unvanı için belirtilen
özel şartlara ilave olarak;
(a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların,
başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B
sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,
(b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta
iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel
pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi
itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
C)ÖZEL ŞARTLAR
1-ARŞİV UZMANI
a) Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya
Kütüphanecilik lisans programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça
derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından
birisini bitilmiş olmak,
b) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan
KPSSP(3) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.
2-MÜHENDİS (HARİTA, ELEKTRİK-ELEKTRONİK)
a) Harita Mühendisliği için; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği,
Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından
birisini bitirmiş olmak,
b) Elektrik-Elektronik Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin elektrik, elektronik,
elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden mezun olmak
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki
öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak,
c) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan
KPSSP(3) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.
3-TEKNİKER (HARİTA, BİLGİSAYAR)
a) Harita Teknikerliği için; Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve
Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans bölümlerinden herhangi
birinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi
veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
b) Bilgisayar Teknikerliği için; Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi
(Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar
Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim
Sistemleri), Bilgisayar Programcılığı (Bilgisayar Programlama, Web Teknolojileri ve
Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama), Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar
Destekli Tasarım ve Animasyon, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Sağlık Bilgi Sistemleri
Teknikerliği ve Web Tasarımı ve Kodlama ön lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun
olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki
öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
c) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan
KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.
7/12
4-ŞEHİR PLANCISI
a) Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim
kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
b) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan
KPSSP(3) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.
5-TEKNİSYEN (ELEKTRİK-ELEKTRONİK)
a) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumları ile denkliği Milli Eğitim
Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kuramlarından
veya bu okullara denk mülga okulların Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Bobinaj, Büro
Makineleri Teknik Servisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrikli Ev Aletleri
Teknik Servisi, Asansör Sistemleri, Endüstriyel Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri,
Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Yüksek Gerilim Sistemleri dallarının herhangi
birinden mezun olmak,
b) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan
KPSSP(94) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.
6-BÜRO PERSONELİ
a) En az ön lisans mezunu olmak,
b) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan;
lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60
ve üzerinde KPSS puanı almış olmak,
c) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken
sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini
tamamlamış olmak gerekmektedir.
D) BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ
1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan lisans
mezunları için “2019 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep
Formu”na, ön lisans mezunları için “2019 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü)
Sınavı İş Talep Formu”na, mesleki ve teknik lise mezunları için “2019 yılı 4/B Sözleşmeli
Personel Mesleki ve Teknik Lise Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS(B) Grubu puan
türünden kendisine uygun olanı seçerek, 21-26 Şubat 2019 tarihleri arasında ilgili sınav
duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip
elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta
yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının
bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi
almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez
Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini
ibraz ederek temin edebileceklerdir.
3- İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir
şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet”
butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme
kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 26 Şubat
2019 tarihi saat: 17:30’a kadar bilgilerini yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna
basarak başvuru işlemini tamamlamak zorundadırlar.
8/12
4- Giriş(sözlü) sınavına lisans ve ön lisans düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet
bilgileri Yüksek Öğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata olan
adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak
girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı diploma örneğini veya
turkiye.gov.tr adresinden temin edilen mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav
modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
5- Arşiv Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Yönetimi,
Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından
herhangi birinden mezun olmayıp, programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça
derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olan adayların bunu gösterir
onaylı transkript belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.
6- Giriş(sözlü) sınavına mesleki ve teknik lise düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet
bilgilerini manuel olarak girmeleri ve onaylı diploma örneğini pdf ya da jpeg formatında
modüle yüklemeleri gerekmektedir.
7- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, öğrenim bilgisi sekmesinde
ilgili kutucuğu işaretleyip denklik belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
8- Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak
gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini
manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle
yüklemeleri gerekmektedir.
9- Adayların başvuru aşamasında Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün
http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel
Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun
olarak çektirilmiş fotoğrafını pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri zorunludur.
10- Başvurular tamamlandıktan sonra sistem 26 Şubat 2019 tarihinde saat:17:30’da
kapatılacağından belirtilen saatten sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle
adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:30’dan önce belirtilen başvuru tarihleri arasında
almaları gerekmektedir.
11- Giriş(sözlü) sınavına ilişkin başvuru belgeleri, teslim tarihi ve teslim yerleri ile diğer
hususlarla ilgili gerekli bilgilendirmeler, adaylara Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli
resmi internet sitesinden yapılacaktır. Bu bildirimler tebligat hükmünde olup, ayrıca ilgili
adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
12- Başvuru evrakları ilgili İl Valiliklerince incelendikten sonra başvuruda bulunulan
pozisyon unvanına ilişkin bu ilanda belirtilen gerekli başvuru şartlarını taşıyan adayların
başvuru belgeleri, İl Valiliklerince tam ve eksiksiz olarak teslim alınacaktır. İnceleme
sonucunda gerekli başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuru belgeleri hiçbir suretle İl
Valiliklerince teslim alınmayacak olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
13- Bu ilanın (E) maddesinde belirtilen giriş(sözlü) sınav başvuru belgelerinin bir veya
birkaçını belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, giriş(sözlü) sınavına
alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup,
sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen giriş(sözlü) sınav
başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.
14- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı sınav
başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.
15- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
9/12
E) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU BELGELERİ
1- Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun
imzalanmış bilgisayar çıktısı,
2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında
tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik
belgesinin aslı veya onaylı örneği),
3- Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,
4- Arşiv Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Yönetimi,
Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından
herhangi birinden mezun olmayıp, programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça
derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olan adayların bunu gösterir
onaylı transkript belgesi,
5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesi,
6- Bakanlığımız www.personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Örnek Formlar ve
Dilekçeler” bölümünden temin edilerek aday tarafından elektronik ortamda eksiksiz ve hatasız
bir şekilde doldurulup, her bir nüshaya resim yapıştırılarak imzalanmış, 2 adet Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.
Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince yapılacak kontrolde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Formunun eksik veya hatalı olması durumunda; formun yeniden düzenlenerek
çıktısının alınması gerektiğinden adayların sınav başvuru belgelerini teslim ederken formun
kaydedilmiş flash belleğini ve/veya CD'sini, yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunda yer alan nüfus bilgileri bölümü,
adayın geçerli kimlik belgesi ile kontrol edileceğinden sözlü sınava katılmaya hak kazanan
adayların, yanlarında geçerli kimlik belgesini getirmeleri zorunludur. Gerekli kontrol işlemleri
tamamlandıktan sonra nüfus cüzdanları ilgili adaylara tekrar iade edilecektir.
Giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylar yukarıda belirtilen belgeleri
Bakanlığımız resmi internet sitesinde duyurulacak tarihler ve saatler arasında; bulundukları ilin
Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edeceklerdir.
F) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ
Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet
sitesi ve ilgili Valiliklerin “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi
üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde
bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak
kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
G) SINAV YERİ
Giriş(sözlü) sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet
sitesinde ayrıca ilan edilecektir.
Ğ) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adayların Bakanlık merkez teşkilatında veya 81 il
valiliğinde tercih ettikleri pozisyon unvanlarına göre lisans mezunları KPSSP(3) puan türü, ön
lisans mezunları KPSSP(93) puan türü ve mesleki ve teknik lise mezunları için ise KPSSP(94)
puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi
tutulacak olup, sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösterir Ek-l/a ve Ek-l/b sayılı tablolara
göre her pozisyon unvanı için KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon 
10/12
sayısının 5 katı kadar aday, giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya
hak kazanan adaylara ait Bakanlık merkez teşkilatı ile 81 il valiliğine ilişkin unvan bazlı listeler
21 Mart 2019 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan
edilecektir Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile
aynı puana sahip adaylar da giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip
adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.
Ek-2 sayılı tabloda belirtilen sınav komisyonları, sınav başvuru belgelerini teslim eden
adayların gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol edeceklerdir. Şartları taşıyan adaylar,
giriş(sözlü) sınavına alınacaktır. Başvuru belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda
gerekli şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınmayacak olup, bu
durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
H) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV YERLERİ
Giriş(sözlü) sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlü katılım listeleri, sınav yerleri,
sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan
edilecektir.
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sınav
Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik
belgelerinden (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport)
herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar
sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
Bakanlık taşra teşkilatında ilan edilen sözleşmeli pozisyon unvanı için başvuruda bulunan
adaylar İş Talep Formunda tercih ettikleri il için, Ek-2 sayılı tabloda o ilin yer aldığı grubun
hizasında gösterilen bölgesel sınav komisyonunun bulunduğu ilde sınava katılacaklardır.
Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için Bakanlık Sınav Komisyonunca,
taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için ise Ek-2 sayılı listede gösterilen ve 8 ilde
oluşturulan Bölgesel Sınav Komisyonlarınca, Bakanlığımızca ayrıca www.icisleri.gov.tr
internet adresinde duyurulacak tarihte eş zamanlı olarak giriş(sözlü) sınavları
gerçekleştirilecektir.
I) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV KONULARI
1- Arşiv Uzmanı pozisyonu için; Genel Kültür, Siyasi Tarih, Osmanlı Paleografyası ve
Diplomatikası (Osmanlıca Belge Okuma ve Değerlendirme), Osmanlı Müesseseleri ve
Kavramları, Arşivcilik Terminolojisi konularından,
2- Mühendis pozisyonu için;
a) Harita Mühendisi pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve
Uygulamaları, Harita Projeksiyonları, Koordinat Sistemleri, Kadastro Bilgisi, Mühendislikte
Veri Tabanları konularından,
b) Elektrik- Elektronik Mühendisi pozisyonu için; Genel Kültür, Temel Kavramlar ve
Ölçme, Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği, Sinyaller ve Sistemler, Elektronik Devreler,
Kontrol ve Otomasyon konularından,
3- Tekniker pozisyonu için;
a) Harita Teknikeri pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve
Uygulamaları, Koordinat Sistemleri, Haritacılık Faaliyetleri konularından,
b) Bilgisayar Teknikeri pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare
Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri
Bakanlığının görev alanına giren konulardan,
4- Şehir Plancısı pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS Temel İlke ve
Teknikleri), CBS Yazılımları, Temel Şehircilik Kavramları konularından,
11/12
5- Büro Personeli, Elektrik-Elektronik Teknisyeni pozisyonları için; Genel Yetenek, Genel
Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan oluşur.
İ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU
Bakanlık merkez teşkilatında Bakanlık Sınav Komisyonu ile taşra teşkilatında sekiz(8)
bölgeye ayrılan ve Ek-2 sayılı listede bölgesel sınav yeri olarak belirtilen sekiz (8) İl de
Bölgesel Sınav Komisyonları Bakanlığımızca görevlendirilecek bir (1) başkan ve dört (4)
üyeden oluşur.
Bakanlık Merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için başvuruda bulunan adaylar
Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için başvuruda
bulunan adaylar ise İş Talep Formunda tercih ettikleri ilin bulunduğu grubun hizasında
gösterilen İl Merkezli Bölgesel Sınav Komisyonlarınca, giriş(sözlü) sınavına tabi tutulacaktır.
J) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULU
4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak
kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam
puan üzerinden değerlendirilir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
K) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü
sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı puanını
oluşturur. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra
teşkilatı ayrı olmak üzere sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösterir Ek-l/a ve Ek-l/b
sayılı tablolara göre her pozisyon unvanı için Giriş(Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı Puan
Listesi oluşturulacaktır. Başarı puanları aynı olan adaylarda KPSS puanı en yüksek olan adaya
öncelik verilecektir.
Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı
Listeleri Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan
edilecektir.
İlgili Sınav Komisyonlarınca; Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine
itirazlar değerlendirildikten sonra, Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ayrı olmak üzere
her pozisyon unvanı için KPSS puan türüne göre ayrı ayrı ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl
ve en fazla bir katına kadar yedek aday belirlenerek, Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı
Listeleri yine Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan
edilecektir.
Giriş(sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınav
Sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil
etmeyecektir.
12/12
L) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilen Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı
Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 iş günü içinde mesai saatleri
içerisinde adayların sınava girdikleri ilgili Sınav Komisyonlarına bir dilekçe ile itirazda
bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.
İlgili sınav komisyonları itirazları 3 iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarına
göre asıl ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri
Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
İlgili sınav komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup ilan edilen süre içinde yapılmayan
itirazlar işleme alınmayacaktır.
M) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER
1- 2018 yılı KPSS (B) grubundan Sınav Sonuç Belgesi,
2- http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler”
sayfasından temin edilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu,
Giriş(sözlü) sınav sonuçları Bakanlığımız resmi internet sitesinde ilan edilerek ilgili
adaylara bildirilecektir. Bu bildirim tebligat hükmünde olup, ayrıca ilgili adaylara yazılı
bildirimde bulunulmayacaktır. Bu bildirim tarihinden itibaren, giriş(sözlü) sınavını asıl olarak
kazanan adayların yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen atama belgelerini, Bakanlık merkez
teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne, taşra
teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için ise İş Talep Formunda il tercihinde bulundukları Valilik
İ1 Yazı İşleri Müdürlüklerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye
ile gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.
N) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ
Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için sınavı kazanan adayların atama
iş ve işlemleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce, sözleşme imzalama iş ve işlemleri
ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilecektir.
Bakanlık taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için sınavı kazanan adayların atama ve
sözleşme imzalama iş ve işlemleri ise, adayların İş Talep Formunda tercih ettikleri Valilik İ1
Yazı İşleri Müdürlüklerince yapılacaktır.
Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim
etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu
adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
O) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI
Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle
boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama
yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.
Ö) DİĞER HUSUSLAR
Gerçeğe ayları beyanda bulunan adaylar ile giriş(sözlü) sınav şartlarından bir veya
birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve
sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.

İLAN KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

Bu haber toplam 1392 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.