• BIST 1.948,02
 • Altın 777.60813
 • Dolar 13.6819
 • Euro 15.4342
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 12 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7 Bin TL maaşla iş

Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7 Bin TL maaşla iş
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 7 Kasım 2021

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfına dahil 8 inci kadro dereceli 5 (beş) müfettiş yardımcısı alımı yapılacaktır. Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.


Giriş Sınavına Katılma Şartları

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.


2- Yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

3- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıdaki tabloda puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak.


4- Sınavın açıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

5- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

6- Sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak,


7- Daha evvel DHMI Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,

8- Müfettişlik karakter ve niteliklerini haiz bulunmak.

Sınav Başvurusu

Giriş Sınavı için başvurular 25.10.2021 - 07.11.2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde (07.11.2021 günü saat 23.59'a kadar) yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.


Çevrimiçi Başvuruda Yüklenecek Belgeler

1- Yurt dışındaki öğrenim kuramlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesi,

2- Öz Geçmiş.


Giriş Sınavının Yeri, Tarihi, Şekli ve Konuları

Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamadan oluşacak olup yazılı sınav 4 Aralık 2021 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

Başvuru yapan adayların; KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, her bir grup için alınacak personel sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilecektir.


Yazılı Sınav çoktan seçmeli ve iki oturum şeklinde yapılacaktır. Birinci oturum alan bilgisinden, ikinci oturum genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular ile yabancı dil (İngilizce) bilgisinden oluşacaktır. İkinci oturum tüm gruplar için ortak olarak yapılacaktır.

1. Grup adaylar için alan bilgisi yazılı sınav konuları:

a) Hukuk;

1) Anayasa Hukuku (Genel esaslar),


2) İdare Hukuku (Genel esaslar, idari yargı, idari teşkilat),

3) Ceza Hukuku (Genel esaslar ve Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar),

4) Medeni Hukuk (Genel esaslar ve ayni haklar),

5) Borçlar Hukuku (Genel esaslar),

6) Ticaret Hukuku (Genel esaslar ve kıymetli evrak),

7) Ceza Muhakemesi Kanunu (Genel esaslar),

b) İktisat;

1) İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi ve diğerleri),

2) Güncel Ekonomik Sorunlar,


3) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür,

4) Milli Gelir,

5) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar,

6) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim,

c) Maliye;

1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,

2) Türk Vergi Kanunlarının Esasları,

3) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları,

4) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri,

5) Kamu Borçları,


ç) Muhasebe;

1) Genel Muhasebe,

2) Bilanço Analizi ve Teknikleri,

3) Ticari Hesap,

Diğer grup adaylar için alan bilgisi yazılı sınav konuları; mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen sorulardan oluşacak olup adaylar bu oturuma hesap makinesi ile girebileceklerdir.


Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgi düzeyi ile zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri değerlendirilecektir.

Sınavlara çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup sınava katılacak adaylara ilişkin liste; sınav adresi ve saati Kuruluş resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilecektir.


Sınavların Değerlendirilmesi

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi (hukuk, iktisat, muhasebe ve maliye konuları için her birinden); genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular ile yabancı dil bilgisi kısımlarının her biri için 100 tam puan üzerinden 60'dan az olmamak üzere ortalama 65 puan alınması gereklidir.

Yazılı sınavda başarı gösteren adaylardan, Yazılı sınavdan en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının (4) dört katı aday sözlü sınava çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.


Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 65 olması gerekir.

Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir.


Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Sınav kurulu tarafından giriş sınav notu en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısı kadar da yedek aday tespit edilecektir.

Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazanan adaylar Kuruluş resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca, adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilecektir.


Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kuruluş tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Kuruluş, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Sınav Sonuçlarına itiraz Edilmesi

Sınav sonuçlarının Kuruluş resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak sınav kuruluna itiraz edilebilir.


Belirtilen süreler içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak yapılmayan; itiraz dilekçesinde T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu itirazlar neticesinde bir değişiklik olması durumunda güncel Kuruluş resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Bu şekilde yapılacak duyurular kesin olup söz konusu duyuruya ayrıca itirazda bulunulamayacaktır.

Sınav Başvurusunda Elde Edilen Kişisel Veriler

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına başvuran adaylara ait kimlik, fotoğraf, eğitim, sınav, iletişim ve çalışma durumu bilgileri, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği "hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması" işleme şartı doğrultusunda;


- Adayların sınava katılım hizmeti hakkının tesisi, kullanılması veya korunması,

- İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması

- Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,

- Başvuruların teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir.

Diğer Hususlar

Genel Müdürlük, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.


Sınav ve sonuçları ile ilgili Kuruluş resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ve Kariyer Kapısı işe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapılan tüm duyuru ve bilgilendirmeler tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuruda bulunabileceklerdir.

4-000001-003.jpg
Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını, Genel Müdürlük tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

İletişim Bilgileri

kariyerkapisi@dhmi.gov.tr

(312) 204 29 04 / 24 78

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

 1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!

 2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!

 3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

 4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

Bu haber toplam 1024 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.