• BIST 10471.32
 • Altın 2449.904
 • Dolar 32.6972
 • Euro 34.9143
 • İstanbul 25 °C
 • Ankara 25 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

En az lise mezunu adaylardan 155 memur alımı istihdamı yapacak

En az lise mezunu adaylardan 155 memur alımı istihdamı yapacak
İletişim Başkanlığı 4 farklı unvanda en az lise mezunu adaylardan 155 memur alımı istihdamı yapacak

54 Büro Memuru Alımı; Önlisans okullarından Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı mezunu olmak.


KPSS P93 türünden en az 70 almak.

69 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı; Önlisans programlarından herhangi birinden mezun olmak.

KPSS P93 türünden en az 60 almak.

Güvenlik kartına sahip olmak.

31 Temizlik Görevlisi Alımı; En az lise mezunu adaylardan alım yapılacak.

KPSS P94 türünden ise en az 60 puan almak.

1 Basit Bakım Hizmetleri Personeli; Lise inşaat teknolojisi alanlarından mezun olmak.

KPSS P94 türünden ise en az 60 puan almak.

2023 İş İlanları Memur Alımı Şehir Kontenjan Dağılımı

7 Adana, 6 Afyonkarahisar, 3 Ankara, 8 Antalya, 7 Bursa, 6 Çanakkale, 8 Diyarbakır, 6 Edirne, 7 Erzincan, 6 Erzurum, 9 Gaziantep, 12 İstanbul, 7 İzmir, 7 Kayseri, 6 Konya, 6 Muğla, 7 Samsun, 8 Şanlıurfa Ve 7 Trabzon.


Cumhurbaşkanlığı 155 Memur Alımı Müracaat Tarihleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 memur alımı başvuruları 02 Ocak 2023 ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru Yeri; İletişim Başkanlığı Kariyer Kapısı İşe Alım üzerinden yapılacak.

A) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2) Son başvuru tarihi (15 Ocak 2023) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
3
3) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan;
a) Ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSS P93,
b) Ortaöğretim mezunları için 2022 yılı KPSS P94,
puan türlerinin birinden Büro Personeli için en az 70, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli
için en az 60 puan almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
6) Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
7) Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor
olmak,
8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve
(c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel
bulunmamaktadır.
9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; "Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak,
10) Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden
fazla pozisyona yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz
sayılacaktır.
B) BAŞVURU İŞLEMLERİ
1) Başvurular e-Devlet üzerinden İletişim Başkanlığı, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 02/01/2023-15/01/2023 tarihleri arasında
alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2) Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri
e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan
başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru
yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik
olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg. formatında "Diğer
Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.
3) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna
ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg. formatında
"Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.
4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla
geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik
kartlarını arkalı ve önlü olarak başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg. formatında "Diğer Belgeleriniz"
sekmesi altında bulunan "Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı" alanına yüklemeleri gerekmektedir.
4
5) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların boy ve kilo durumlarını başvuru
esnasında ilgili kutucuğa girerek beyan etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların
sözleşme tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık
kurulu raporunda boy ve kilo şartını taşıyor olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.
6) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için başvuracak adayların görevini devamlı yapmasına
engel olacak bir sağlık sorunu olmadığını, başvuru esnasında ilgili kutucuğu işaretleyerek beyan etmeleri
gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığını sağlık kurulu raporu (Tam teşekküllü Devlet
Hastanelerinden) ile belgelemeleri gerekmektedir.
7) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken,
kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme
süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet
belgesini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg.. formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "4/B
Hizmet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.
8) Adayların başvurularını yaparken merkez ve/veya taşra teşkilatı pozisyonları arasından en az 1, en
fazla 5 tercih yapmaları gerekmektedir. Taşra teşkilatında yer alan pozisyonların il dağılımları Ek’teki
tabloda yer almaktadır.
9) Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi
görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen
belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara
riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
11) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları
taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını
taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.
C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER HUSUSLAR
1) Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ilanda belirtilen genel şartlara ve aranılan niteliklere sahip
adayların KPSS (B) grubu puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle her ilan numaralı
pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar ve asıl sayısının 4 (dört) katı
kadar da yedek aday belirlenecektir. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; diploma tarihi itibarıyla
önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
2) İlan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yedek adaylardan sırasıyla
atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları daha sonraki
yerleştirmeler için müktesep hak teşkil etmemekte olup tercih ettikleri pozisyon dışında diğer pozisyonlar için
hak talebinde bulunamayacaklardır.
3) KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil
etmez. Pozisyon için son başvuru tarihi itibarıyla genel şartlara ve aranılan niteliklere sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4) Adaylar yerleştirme sonuçlarını Başkanlığımız https://www.iletisim.gov.tr resmi web adresi ile Kariyer
Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyecek olup asıl ve yedek adaylar ile sıralamaya
giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
5
5) Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler Başkanlığımız https://www.iletisim.gov.tr
resmi internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
6) Adaylar yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde İletişim Başkanlığına
şahsen bir dilekçe ile itiraz edilen hususun belgelendirilmesi şartı ile itirazda bulunabileceklerdir. Belirtilen
süre içerisinde yapılmayan veya Başkanlığımıza ulaşmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
7) Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı
sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak
sayılmayacaktır.
8) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan
niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış olsalar dahi
başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve
sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
9) Başkanlık gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
10) İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
11) Başkanlığın https://www.iletisim.gov.tr resmi web adresinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat
mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Başkanlığın web sayfası
aracılığıyla ulaşılabilir.
Telefon Numarası: (0 312) 590 28 47-590 27 69
Web Sayfası: www.iletisim.gov.tr
Sınavla İlgili Sorular İçin Mail Adresi: basvuru@iletisim.gov.tr
Adres: İletişim Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Mevlana Bulvarı No:144 Çankaya / ANKARA

Bu haber toplam 466 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.