• BIST 2.042,08
 • Altın 791.13468
 • Dolar 13.4865
 • Euro 15.3178
 • İstanbul 3 °C
 • Ankara -7 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

En az KPSS 60 puan Devlet Memuru Alımı Yapılacaktır

En az KPSS 60 puan Devlet Memuru Alımı Yapılacaktır
En az KPSS 60 puan Devlet Memuru Alımı Yapılacaktır

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili
Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29 Mayıs
2019 tarih ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1 (bir) İç
Denetçi, 7 (yedi) Uzman Personel, 2 (iki) Destek Personeli pozisyonları için toplam 10 (on) personel istihdamı gerçekleştirecektir.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın merkezi Isparta ili olup Ajansın faaliyet alanını Isparta, Antalya ve Burdur illeri oluşturmaktadır.
Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş
sayılırlar.
İlan Tarihi 20 Ocak 2020
Başvuru Tarihleri 10 Şubat 2020 – 21 Şubat 2020
Sınav Şekli Sözlü (mülakat)
Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan
Adayların İlan Tarihi 28 Şubat 2020
Mülakat Tarihleri 16-17-18 Mart 2020
Başvuru Adresi sinavbasvuru.sanayi.gov.tr
Sınav Yeri T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Çünür Mah. 102. Cadde
Ekonomi Kampüsü A2 Blok No:185-B 32200 Merkez/ISPARTA
UYARI: Başvurular, 10 Şubat 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 21 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar
sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.
1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR
Ajansta istihdam edilecek tüm personelde;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırı cılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak
kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı
hükümlü bulunmamak,
ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
2. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
2.1. İç Denetçi Adayları İçin Aranan Nitelikler
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt
içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olmak,
c) Kamu İç Denetçi Sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak,
d) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, İngilizce dilinden YDS’den asgari 60 (altmış) puan veya dil yeterliği
bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 60 (altmış) puana
karşılık gelen bir puan almış olmak,
 
T.C.
BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
PERSONEL ALIM İLANI
2 / 5
2.2.İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri
Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde
dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.):
 Yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak,
 Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi
dikkate alınacaktır.)
 İç denetim alanında birden fazla ulusal / uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip olmak
İç denetçi pozisyonuna başvuranlar için Tablo 1’de yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe
değerlendirme yapılacak ve puan sıralamasına göre en yüksek puanlı ilk 5 (beş) aday mülakata çağırılacaktır.
Tablo 1 – İç Denetçi Değerlendirme Kriterleri
İş Tecrübesiyle Yapılan Başvurular İçin Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%)
Deneyim Yılı (Belgelenmek Kaydıyla) * 40
YDS Puanı 40
Yüksek Lisans 4
Doktora 6
İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 5
Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika *** 5
*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için 80 puan ve ilave her bir beş yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 10
puan verilir)
** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.
*** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden
fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.
3. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
3.1.Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt
içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Tablo – 2’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmak,
Tablo 2 – KPSS Puanı ile Başvuracak Uzman Personel İçin Alım Yapılacak Bölümler
Öğrenim Dalı KPSS Puan
Türü
Taban
Puanı
İstihdam
Edilecek
Personel
Sayısı
Sözlü Sınava
Çağrılacak Aday
Sayısı
Sosyoloji P1, P2, P3 80 2 10
Şehir ve Bölge Planlama P1, P2, P3 80 1 5
Ekonometri P12, P13 80 1 5
Çevre Mühendisliği P1, P2, P3 80 1 5
Bilgisayar Mühendisliği P1, P2, P3 80 1 5
Kimya Mühendisliği-Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği P1, P2, P3 80 1 5
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dallarına
göre Tablo-2’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,
T.C.
BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
PERSONEL ALIM İLANI
3 / 5
c) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, İngilizce dilinden YDS’den asgari 70 (yetmiş) puan veya dil yeterliği
bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 70 (yetmiş) puana
karşılık gelen bir puan almış olmak,
Uzman personel alımı için Ajansa yapılan başvurular, adayların KPSS puanına göre sıralanır. Puan sıralaması listesinden, alım
yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına
katılabilecekler belirlenir.
3.2.Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri;
Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde
dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.):
 Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda
yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak,
 Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi
dikkate alınacaktır.)
4. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Ajansımızda idari ve mali işler, halkla ilişkiler, arşiv ve sekreterlik gibi hizmetleri yerine getirmek amacıyla 2 (iki) adet destek
personeli istihdam edilecektir.
4.1.Destek Personeli Adayları İçin Aranan Nitelikler;
a) Ortaöğrenim kurumlarının, önlisans veya lisans programlarının Tablo 3’te belirtilen bölümlerinden/alanlarından/öğrenim
dallarından mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) ortaöğrenim mezunları için
KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP1, KPSSP2 veya KPSSP3 puan türünden en az 60
(altmış) puan almış olmak,
Tablo 3 – Destek Personeli İçin Alım Yapılacak Bölümler
Bölüm/Öğrenim Dalı Ortaöğrenim Önlisans Lisans
Büro Yönetimi, Büro
Yönetimi ve Sekreterlik,
Halkla İlişkiler ve
Organizasyon Hizmetleri
Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı, Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Reklamcılık ve Halkla
İlişkiler
KPSS Puan Türü P94 P93 P1,P2,P3
Taban Puanı 60 60 60
İstihdam Edilecek
Personel Sayısı 2
Sözlü Sınava Çağrılacak
Aday Sayısı 10
Destek personeli alımı için Ajansa yapılan başvurular, adayların KPSS puanına göre sıralanır. Puan sıralaması listesinden, 10 (on)
aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir.
5. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
Başvurular, 10 Şubat 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 21 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar
sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.
Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların,
yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru
formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen
şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların işbu ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte
anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur. 
T.C.
BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
PERSONEL ALIM İLANI
4 / 5
Tablo 4 – Başvuruda Sunulacak Belgeler
No Belge Uzman Personel Destek Personeli İç Denetçi
1 Başvuru Formu Z Z Z
2
Öğrenim diploması ya da mezuniyet
belgesi Z Z Z
3
KPSS puanıyla başvuracak adaylar için
KPSS sonuç belgesi Z Z GD
4
İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan
listesini içeren SGK hizmet dökümü
veya ilgili kamu kurumundan alınacak
hizmet belgesi
T T Z
5
İş tecrübelerine ilişkin olarak, hangi
görevi hangi unvan ile hangi süreyle
yürütmekte / yürütmüş olduğuna dair
işyerlerinden / kurumlarından alınmış
SGK dökümü ile uyumlu yazı
GD GD Z
6
YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna
denk kabul edilen uluslararası geçerliliği
bulunan yabancı dil belgesi
Z GD Z
7
T.C. kimlik numarasını içeren nüfus
cüzdanı sureti Z Z Z
8
Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli
sicil kaydı belgesi Z Z Z
9
Erkek adaylar için askerlik durumunu
(tecil, terhis veya muaf) gösteren belge Z Z Z
10
Yukarıda ilgili bölümlerde belirtilen
tercih sebeplerini taşıdığını gösterir
diğer belgeler
T GD T
Z: Zorunlu T: Tercihe bağlı GD: Gerekli Değil
ÖNEMLİ:
Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ve ilgisiz başvurular
kesinlikle geçersiz sayılacaktır.
Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır (Uzman, destek personeli ya da iç denetçi pozisyonundan yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki
başvuru da kabul edilmeyecektir).
UYARI:
İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim
edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı
nedenle feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişiler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda
bulunulur.
6. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanı ile başvuranlar için KPSS puanına göre; iç denetçi adayları için Yönetmelik ekinde yer alan
ve Tablo-1’de gösterilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların puan
sıralaması yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş)
katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir.
Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
T.C.
BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
PERSONEL ALIM İLANI
5 / 5
Sınav, Ajans Genel Sekreterliği’nde sözlü (mülakat) olarak ve 16-17-18 Mart 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Ajans int ernet
sitesinden duyurulacaktır.
7. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Sınav Kurulu üyeleri adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen
yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık,
davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir.
Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.
Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden
en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan
adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda 70 (yetmiş)’in
üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar
yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine yahut 6 (altı) ay
içerisinde ilgili pozisyonun boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları
Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
Belli bir öğrenim dalı/pozisyon için ilan edilen sayı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav
Kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre
görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.
Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda
personel alma hakkına sahiptir.
Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal
yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile
birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.
8. GÖREVLENDİRME
Sınavı kazanan adayların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama
çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.
Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün
içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların
görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz.
Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli
nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilerek sözleşmeleri feshedilir ve kendileri
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim
Kurulu kararı ile göre belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılır.
Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine
gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.
9. BİLGİ ALMA
Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:
Tel : 0 (246) 224 3737 (Dâhili: 116, 110)
E-posta : info@baka.org.tr
Kamuoyuna İlanen Duyurulur. (20 Ocak 2020)

Bu haber toplam 597 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.