• BIST 1.488
 • Altın 421,544
 • Dolar 7,2569
 • Euro 8,8742
 • İstanbul 3 °C
 • Ankara -3 °C
 • Yurtdışı iş ilanları 2021 YOUTUBE KANALI
 • KPSS Türkiye 5. sinden KPSS Tüyoları
 • KPSS Beşincisinden Başarılı olmak için KPSS Tüyoları
 • Yurtdışı iş ilanları 2021 YOUTUBE KANALI
 • KPSS Türkiye 5. sinden KPSS Tüyoları
 • KPSS Beşincisinden Başarılı olmak için KPSS Tüyoları

Ceza İnfaz Kurumlarına 160 memur alımı yapılacak!

Ceza İnfaz Kurumlarına 160 memur alımı yapılacak!
Son Başvuru 5 Şubat 2021

 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi Kadrolarına memur alımı yapacak. Toplamda 160 memur alınacak olup başvurular 18.01.2021 Pazartesi günü başlayıp, 05.02.2021 Cuma günü mesai saati bitiminde (16:00) sona erecektir. 

Adalet Bakanlığı bu son iki hafta içerisinde 4 farklı iş ilanı yayınlandı.

Bu yayınlanan ilanlara göre Adalet Bakanlığı, özellikle ceza infaz kurumlarına memur alımlarını yoğunlaştırdı. Bu son yayınladığı ile aşağıda sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için 160 kadrolu ceza infaz kurumu kâtibi alımı yapılacaktır.

ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
CEZA İNFAZ KURUMU KÂTİBİ ALIM İLANI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (A) fıkrası, 2802 sayılı
Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, 2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11'inci maddesi, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve
Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre; 20 Şubat 2020 tarihli ve 2020/60 sayılı
Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde değişiklik yapan 24.03.2020 tarihli ve 2020/104 sayılı
Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde verilen atama izni uyarınca 9, 10, 11 ve 12’nci dereceli
kadrolara, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için 160
kadrolu ceza infaz kurumu kâtibi alımı yapılacaktır.
2) Sınavlar, planlanan personel sayısı dikkate alınarak Ek-2’de gösterilen 12 ayrı adli yargı ilk
derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca (sınav merkezi) yapılacaktır. Sınava
girecek adayların Ek-1 başvuru formunu doldururken sınava başvuracağı adli yargı ilk derece
mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını (sınav merkezi) gösterir kısmı doldurması ve
atanmak istediği ceza infaz kurumunun bağlı olduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet
komisyonu başkanlığını belirtmesi gerekmektedir.
3) Bu kadrolara yapılacak atamalar için merkezi sınava (KPSS 2020) girip en az 70 ve üzeri
puan alan adayların arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının
yirmi (20) katı uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından
doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere
ilan edilen kadro sayısının üç (3) katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır.
4) Başvurularda, lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93,
ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme
Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.
5) Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi Kadrolarına Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;
I. Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…)
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan
şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları
sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 05.02.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;
Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (ceza infaz
kurumu kâtibi) 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava
müracaat edebilecektir.)
ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.
II. Özel şartlar:
A- Ceza infaz kurumu kâtipliği kadrolarına başvurabilmek için;
a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek
yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise
veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen
program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri
alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan
daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar
dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim
Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen
daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya
da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya
bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı
metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon
tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden
otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada
yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,
6. Başvuru tarihi:
Başvurular 18.01.2021 Pazartesi günü başlayıp, 05.02.2021 Cuma günü mesai saati
bitiminde (16:00) sona erecektir.
7. Başvuru yeri ve şekli:
Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından
veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim
belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da komisyon başkanlığınca
onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet
komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi
adalet komisyonu başkanlığına başvuracaklardır. Ayrıca herhangi bir nedenle askerlikten muaf
olan adayların muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu veya bedelli askerlik belgesini başvuru
formlarına eklemeleri gerekmektedir.
Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları dışında herhangi bir mercie
yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Yine adalet komisyonu başkanlıklarına posta veya kargo
ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuruyu alan adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından UYAP üzerinden
sınav ortak rolünden sınavı yapacak adli yargı ilk derece mahkemesi adalet
komisyonunun(sınav merkezi) tanımladığı sınav numarası seçilerek başvuru kaydedilecektir.
Daha sonra başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta
servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına (sınav
merkezine) ivedi gönderilecektir.
Adaylar sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının
yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı komisyona başvurulması
durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler
kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.
Adaylar, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
8. Sınav yeri:
EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu
başkanlıklarıdır.(Sınav merkezleridir.)
9. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:
Uygulama sınavına katılacak ceza infaz kurumu kâtibi adaylarının sözlü sınavdan önce
12.02.2021 tarihinde ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları
ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet
sitelerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını
elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
10. Ceza infaz kurumu kâtipliği uygulama sınav tarihi:
22.02.2021 tarihinde adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada
yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı
yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde
sınava devam edilecektir. Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği uygulama sınavında kullanılacak sınav
metinleri uygulama sınavından en az bir hafta önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
resmi internet sitesinde ilân edilecektir.
11. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:
Ceza infaz kurumu kâtibi adaylarından, sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri
26.03.2021 tarihinde ilan edilmesi gerekmekte olup, ilan edilen adayların güvenlik soruşturması
ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (2 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte
ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim etmeleri
gerekmektedir.
12. Sözlü sınav tarihi:
Ceza infaz kurumu kâtipliği sözlü sınavı 31.03.2021 ve devam eden günlerde yapılacaktır.
Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon
Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecektir.
13. Sınav şekli:
Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
14. Sözlü sınav konuları:
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması
gerekecektir.
15. Nihai Başarı Listesi:
Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik
ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Ceza
infaz kurumu kâtipliği kadrolarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken
öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet,
adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin
adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan
mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır. Diğer adaylar ise bu
sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.
16. İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm
işlemler iptal edilecektir.
17. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya
yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan
şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecek ve yerlerine puan
sıralamasına göre aynı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için belirlenen
yedek adaylardan yerleştirme işlemi ilgili sınav merkezi tarafından yapılacaktır.
18. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır

İLANLARI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN TÜRKİYENİN EN İYİ YOUTUBE İŞ İLANLARI KANALINA TIKLAYIP ABONE OLUNUZ

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN YOUTUBE İŞ İLANLARI KANALIMIZA TIKLA ABONE OL İŞ İLANLARINI DETAYLICA İZLE HERKESTEN ÖNDE OL İŞE GİR

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN TIKLA CEP UYGULAMAMIZLA İŞ İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN

Bu haber toplam 1917 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.