• BIST 10465.18
 • Altın 2426.954
 • Dolar 32.305
 • Euro 35.0112
 • İstanbul 25 °C
 • Ankara 23 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru Kamudan Kariyer iş ilan

Bursa Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru Kamudan Kariyer iş ilan
Kamudan Kariyer iş ilan . 9 KASIM 2018 İŞ İLAN KARİYER

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE
MEMUR ALIM İLANI
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam
edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi,
nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama
yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

25 zabıta memuru alımı yapılacak ve kadro derecesi 7 olacak adayların, Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, İş İdaresi, İşletme, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finans, Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, nsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programlarının Birinden Mezun olması zorunlu olarak açıklandı.
Ayrıca bir diğer kadro detayında ise 25 zabıta memuru alımı yapılacağı ifade edilirken adayların kadro derecesi 10 olarak açıklandı ve adayların lise veya dengi okullardan mezun olması isteniyor
S.No Kadro
Ünvanı
Sınıfı Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Puan
Türü
KPSS
Puanı
1 Zabıta
Memuru
GİH 7 25 -Ekonomi
-İktisat
-İş İdaresi ve İktisat
-İş İdaresi
-İşletme
-Muhasebe-Finansman
-Muhasebe ve Finans
Yönetimi
-Pazarlama
-Yönetim ve
Organizasyon
-Kamu Yönetimi
-Uluslararası İlişkiler
-İnsan Kaynakları
Yönetimi
-İnsan Kaynakları
-Halkla İlişkiler
-Halkla İlişkiler ve
Tanıtım
Lisans Programlarının
Birinden Mezun Olmak
Kadın/
Erkek
P3 En az
70
puan
2 Zabıta
Memuru
GİH 10 25 Lise veya dengi okul
mezunu olmak
Kadın /
Erkek
P94 En az
70
puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1.Başvuru Genel Şartları:
İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aş
2
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş
bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
f) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
2. Başvuru Özel Şartları:
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak 2018 KPSS sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için;
tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre,
kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10
kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce tabip gözetiminde yapılacaktır.)
ç) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Sınava girmek isteyen adaylar 16/11/2018-30/11/2018 tarihleri arasında https://www.bursa.bel.tr adresi üzerinden
elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. Adayların
sistemimizde yer alan KPSS Puanı alanını virgülden sonraki kısmı da dahil olacak şekilde doldurmaları
gerekmektedir. (Örnek: 92,95268)
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
b) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
ç) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) 2 adet vesikalık fotoğraf , (Elektronik başvuru formuna fotoğrafını taratan adayların vesikalık fotoğraf
getirmelerine gerek bulunmamaktadır.)
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
h) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adayların, sözlü sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte
26/11/2018 gününden 30/11/2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında)
Belediyemiz; Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Caddesi No:1 D Blok
Zemin Kat adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
• Boy ve kilo ölçümleri başvuru esnasında yapılacaktır.
• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye
alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
Belediyemiz, Sınav sonuç belgesi ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, adayları KPSS
puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak her bir boş kadro sayısının beş
katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 07/12/2018 tarihinde
Belediyemiz internet adresinden ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce
düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir.
Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
3
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru Alımı için sözlü sınav 17/12/2018-21/12/2018 tarihlerinde saat: 09:00’dan başlamak üzere
Bursa Büyükşehir Belediyesi ; Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Zafer Mah. Ankara Yolu Caddesi No:1 A Blok Kat:2 ‘de yapılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,
 konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ
Sözlü sınav; yukarıda belirtilen (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan konularda 15’er puan, kadro unvanına
ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve
sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir.
Belediyemiz, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyecektir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu
sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun https://www.bursa.bel.tr adresinde ilanından itibaren, Zafer
Mh. Ankara Yolu Cd. A Blok Kat:2 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu
tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı
takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
8. DİĞER HUSUSLAR
Sınavı kazanan adaylardan istenilecek belgeler kurumumuzun https://www.bursa.bel.tr adresinde ilan
edilecektir.
Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm
işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan Olunur.
 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bu haber toplam 1518 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.