• BIST 2.823,80
 • Altın 1035.735
 • Dolar 17.8776
 • Euro 18.5068
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 30 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Aile Bakanlığı 28 Memur Alım İlanı Yayınladı

Aile Bakanlığı 28 Memur Alım İlanı Yayınladı
Aile Bakanlığı 28 Memur Alım İlanı Yayınladı

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrine 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi
İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca 2018 veya 2019 KPSS P3 (B) Grubu puanının yüzde yetmişi
ile yabancı dil puanının (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)
veya diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS)
dengi puan) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan
adaydan başlanarak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70
olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı
dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. Ayrıca bu sıralamaya göre son sıradaki adayla
aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) alım yapılacak sözleşmeli
personel pozisyonunun 20 (yirmi) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek
yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile
21 (yirmibir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
I- BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları A, B
ve C Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir.)
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik
bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve
Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece C Grubu
pozisyonu için başvuru yapabilir.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler
için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki
tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı
Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi
statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
2
d) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine sahip olma, yeni
teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olma, hızlı öğrenme ve kendini
geliştirme yeteneğine sahip olma, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim
becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olma,
dokümantasyona önem verme hususlarına yatkın olmak.
B- ÖZEL ŞARTLAR
 Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.
 Gruplara ilişkin ücret cetvelleri, “ÜCRET” kısmında belirtilmiştir.
A GRUBU (4 KATA KADAR ÜCRET):
1- Java Kurumsal Mimar (2 kişi)
 JEE platformunu kullanarak en az 8 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
 Aşağıdaki sertifikalardan en az ikisine sahip olmak;
 Oracle Certified Professional (OCP) Java veya Sun Certified Java Programmer
 Java EE 6 Web Services Developer Certified Expert
 Oracle Certified Master (OCM)
 Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve web uygulaması geliştirme
teknolojileri(AngularJS, ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data,
Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirmiş olmak,
 Java EE 7, EJB 3.x, SOA, JAAS, JPA-2, JSF 2.2, JMS, Websocket, JasperReport, JUnit,
Maven, Gradle, SubVersion, Git, Jira konularında bilgi ve tecrübe olmak,
 Servis tabanlı mimariler, Enterprise Service Bus, XML web servisleri(JAX-WS, AXIS-2,
CXF), REST web servisleri, kurumsal entegrasyon mimarileri konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
 Elasticsearch, Kibana, Logtash merkezi log yönetimi teknolojileri hakkında bilgi sahibi
olmak,
 Ehcache, Memcached, Redis önbellek teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 MongoDB veritabanı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Apache Kafka, RabbitMQ gibi gerçek zamanlı mesaj yönetim teknolojileri hakkında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
 SOA, BPM, yüksek hacimli kurumsal uygulama mimarileri, bulut, büyük veri, NoSQL vb.
teknolojiler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Java Sanal Makinesi(JVM) üzerinde performans iyileştirme ve optimizasyon konuları
hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri(OAuth2, Single SignOn, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Java tabanlı(Weblogic, Tomcat, Wildfly) uygulama sunucularının yönetimi hakkında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
3
 İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile
PL/SQL(Oracle) bilgisine sahip olmak,
 Oracle ve SQL veri tabanı yönetim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 UML ve/veya BPMN modelleme dillerini kullanmış olmak,
 Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
 Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim
yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,
 Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin
geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,
 Tercihen
o CMMI Dev konusunda Eğitim veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,
o Kurumsal mimari yöntemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, bu konuda
eğitim, katılım veya uzmanlık sertifikasına sahip olmak,
o En az 1000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde
yöneticilik yapmış olmak,
o ITIL (Foundation/Practitioner/Intermediate/Expert) Certificate in IT Service
Management sertifikasına sahip olmak
o PMP sertifikasına sahip veya eğitimine katılmış olmak
o COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
2- .NET Kurumsal Mimar (1 kişi)
 Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve .NET teknolojileriyle (.NET
Framework, C#, ASP.NET MVC, SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ) en az 8 yıl
iş tecrübesine sahip olmak,
 Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak:
o Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
o Microsoft Certified Application Developer (MCAD)
 Kurumsal yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım
Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object
Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Çok Katmanlı mimari , Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF,REST)
teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
 Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak
4
 Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine
hâkim ve deneyimli olmak, Ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya
da ReactJS) hakkında bilgi sahibi olmak,
 Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak ve İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,
 Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
 Versiyon kontrol sistemi(TFS,Git,SVN) ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous
Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri ile konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 İş analistliği ve gereksinim belirleme metotları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri
(entity relationship diagrams),
 UML tasarım ve geliştirme deneyimine sahip,
 Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına
yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
 Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme
ve raporlama yeteneğine sahip olmak, Yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım,
geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek
yeterlilikte olmak,
 Yazılım ölçekleme konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak, yüksek performanslı
ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
 Tercihen
o PMP sertifikasına sahip veya eğitimine katılmış olmak
o .NET Core hakkında bilgi sahibi olmak.
o IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama
(deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,
o CMMI Dev konusunda Eğitim veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,
o En az 1000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde
yöneticilik yapmış olmak,
o COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
3- Proje Yöneticisi (2 kişi )
 Bilişim sistemleri konusunda en az on (10) yıl tecrübeli olmak,
 Yazılım geliştirme metotları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Gereksinim analizi süreçlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak
 İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri
(entity relationship diagrams),
 UML dilini kullanarak kurumsal uygulamaların tasarım ve geliştirme deneyimine sahip,
5
 Çevik (Agile)Yazılım Geliştirme Metodolojileri (SCRUM veya RUP) konusunda bilgi,
tecrübe sahibi ve sertifika sahibi olmak,
 Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme
ve raporlama yeteneğine sahip olmak, Yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım,
geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek
yeterlilikte olmak,
 Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına
yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
 İş akışı grafikleri hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımları kullanabiliyor
olmak,
 Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları
kullanımı tecrübesine sahip olmak,
 Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda bilgi sahibi olmak,
 İlişkisel veri tabanı tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,
 İlişkisel veri tabanı konusunda bilgi sahibi olmak,
 Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
 Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,
 Daha önce kamu kurumlarına yazılım geliştirme projelerini yönetme konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
 Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
 Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim
yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,
 Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin
geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,
 BPEL, BPMN 2.0 konularında bilgi ve proje deneyimi sahibi olmak,
 CMMI konularında bilgi, tecrübe sahibi,
 Yazılım mimarileri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek.
 Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak;
o Project Management Professional (PMP) sertifikasına en az 5 yıldır sahip olmak,
o TOGAF sertifikasına sahip olmak,
o Yazılım ölçekleme konusunda Common Software Measurement International
Consortium (COSMIC) sertifikasına sahip olmak
4-Veri Tabanı Uzmanı (1 kişi)
 Orta veya büyük ölçekli Bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az 8 yıl
çalışmış olmak, 
6
 Oracle Database Administrator Certified Professional (Oracle Database 10g ve sonrası
sürümler için) sertifikasına sahip olmak,
 Backup, Recovery Manager(Rman),RAC(Real Application Cluster), performance/SQL
Tuning, PL/SQL konularına hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
 Veri görselleştirme (Tableau, SSRS, Oracle BI, Datazen, SAP Lumira, vb.) konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Veri tabanı analiz, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında
tecrübeye sahip olmak,
 Veri tabanı kurulum, yedekleme, sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
 Oracle Exadata,Dataguard konfigürasyon ve yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak,
MSSQL kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Oracle upgrade ve patching konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Oracle RAC kurulumu yapabilen (OS kurulumları, Grid infrastructure, ASM,network
kurulum ve konfigürasyonları) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux,CentOS)
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Kurumsal veri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Veritabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak,
kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde audit ayarlarını düzenleme
konularında bilgi sahibi olmak,
 Daha önce çeşitli araçlarla ETL yapmış , veri ambarı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
 NoSQL (MongoDb,Cassandra vb) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 PostgreSQL veritabanı hakkında bilgi ve tecrübe sahip olmak
Tercihen;
 Oracle Certified Expert (OCE) veya Oracle Certified Master (OCM) sertifikasına sahip
olmak
B GRUBU (3 KATA KADAR ÜCRET):
1- Kıdemli Java Yazılım Uzmanı (5 kişi)
 JEE platformunu kullanarak en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
 Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin
geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,
 Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7
 Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve web uygulaması geliştirme
teknolojileri(AngularJS, ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data,
Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirmiş olmak,
 Java EE 7, EJB 3.x, SOA, JAAS, JPA-2, JSF 2.2, JMS, Websocket, JasperReport, JUnit,
Maven, Gradle, SubVersion, Git, Jira konularında bilgi ve tecrübe olmak,
 Servis tabanlı mimariler, Enterprise Service Bus, XML web servisleri(JAX-WS, AXIS-2,
CXF), REST web servisleri, kurumsal entegrasyon mimarileri konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
 Apache Kafka, RabbitMQ gibi gerçek zamanlı mesaj yönetim teknolojileri hakkında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
 Java tabanlı(Weblogic, Tomcat, Wildfly) uygulama sunucularının yönetimi hakkında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
 Java Sanal Makinesi(JVM) üzerinde performans iyileştirme ve optimizasyon konuları
hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri(OAuth2, Single SignOn, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Servis tabanlı mimariler, BPM, yüksek hacimli kurumsal uygulama mimarileri, büyük veri
ve NoSQL vb. teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
 Yazılım tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 UML ve/veya BPMN modelleme dillerini kullanmış olmak,
 Tercihen
o Oracle Certified Professional (OCP) Java veya Sun Certified Java Programmer
sertifikasına sahip olmak,
o En az 1000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde
yöneticilik yapmış olmak,
o COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
2- .NET Kıdemli Yazılım Uzmanı (2 kişi)
 Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve .NET teknolojileriyle (.NET
Framework, C#, ASP.NET MVC, SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ) en az 5(beş)
yıl iş tecrübesine sahip olmak,
 Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak:
o Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
o Microsoft Certified Application Developer (MCAD)
o Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)
 Kurumsal yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım
Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object
Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8
 Çok Katmanlı mimari , Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF,REST)
teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 1000 veya üzeri kullanıcı sayısına
sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak,
 Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
 Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri ile konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine
hâkim ve deneyimli olmak, Ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya
da ReactJS) hakkında bilgil sahibi olmak,
 İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,
 Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
 Versiyon kontrol sistemi(TFS,Git,SVN) ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous
Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 İş analistliği ve gereksinim belirleme metotları, İş kuralları (business rules), sınıf
diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams) gibi
analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 UML tasarım ve geliştirme deneyimine sahip,
 Tercihen
o .NET Core hakkında bilgi sahibi olmak.
o IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama
(deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,
o CMMI Dev konusunda Eğitim veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,
o En az 1000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde
yöneticilik yapmış olmak,
o COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
3-Bilgi Güvenliği Uzmanı (2 kişi)
 En az 2500 aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, DDOS, Zero day
exploit, VPN, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem
Merkezinde, Network veya Sistem Güvenliği konusunda en az 5 (beş) yıl sistem uzmanı,
ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak,
 Aşağıdaki bilgi güvenliği çözümleri ve konularında bilgi sahibi olmak;
o SIEM - Sistem ve Network korelasyonları
o DLP - Veri sınıflandırması ve verinin korunması
o NAC - Network Access Controller
o ADC - Uygulama Sunum Denetleme işlemi
o Email Gateway, Email Security
o Antivirüs/Antispam, Malware, Zeroday exploit
9
o WAF (Web Uygulama Güvenlik Duvarı)
o Network Güvenliği – kablolu ve kablosuz ağlarda güvenlik
o Aktif dizin güvenliği
o Microsoft ve Linux server işletim sistemi güvenliği
o DNS Güvenliği
o DOS/DDOS
o Cluster yapıda çalışan Firewall bakımı, konfigürasyonu, hata yönetimi ve arıza
tespiti konularında ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
o Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama
sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi
ve deneyim sahibi olmak ve Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip
olduğunu belgelemek,
o Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan,
WebInspect etc) en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,
o ISO/IEC 27001, PCI DSS, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları
konusunda bilgi sahibi olmak,
o İş sürekliliği konusunda bilgi sahibi olmak, dokümantasyona önem vermek ve bunu
düzenli olarak yapabilmek,
Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:
o Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
o GIAC Penetration Tester (GPEN)
o GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
o Offensive Security Certified Professional (OSCP)
o Licensed Penetration Tester (LPT)
Tercihen:
 Check Point Certified Security Expert (CCSE), Palo Alto Networks Certified Network
Security Engineer (PCNSE) veya Fortinet Certified Network Security Professional
güvenlik ürünü sertifikalarından birine sahip olmak
 Cisco Certified Network Professional R&S (CCNP R&S), Cisco Certified Network
Professional - Security (CCNP Security) sertifikalarına sahip olmak
 Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme
süreçlerinde aktif olarak görev almış olmak,
 ISO/IEC 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi
sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.
 Yazılım geliştirme alanında güvenli kod yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
 Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi
olmak,
10
C GRUBU (2 KATA KADAR ÜCRET)
1- Java Yazılım Geliştirme Uzmanı - ( 1 Kişi )
 JEE platformunu kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
 Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin
geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,
 Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve web uygulaması geliştirme
teknolojileri(angular,vue veya react, ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security,
Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirmiş olmak,
 JasperReport, JUnit, Maven, SubVersion, Git konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
 Servis tabanlı mimariler, Enterprise Service Bus, XML web servisleri(JAX-WS,
AXIS-2, CXF), REST web servisleri, kurumsal entegrasyon mimarileri konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Java tabanlı(Weblogic, Tomcat, Wildfly) uygulama sunucuları hakkında bilgi sahibi
olmak,
 Yazılım tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
Tercihen;
En az 1000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde çalışmış olmak
2-.NET Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 kişi)
 Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve .NET teknolojileriyle (.NET
Framework, C#, ASP.NET MVC, SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ) en az 3(üç)
yıl iş tecrübesine sahip olmak
 Çok Katmanlı mimari , Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF,REST)
teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak 5.000 veya üzeri kullanıcı sayısına
sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak,
 Kurumsal yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tarasım
Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object
Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
11
 Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri ile konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine
hâkim ve deneyimli olmak, Ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya
da ReactJS) hakkında bilgil sahibi olmak,
 SQL Server üzerinde TSQL, Stored procedure veya function yazabilmek,
 Versiyon kontrol sistemi(TFS,Git,SVN) ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous
Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Tercihen
I. Aşağıdaki sertifikalardan birine sahip olmak:
i. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
ii. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
iii. Microsoft Certified Application Developer (MCAD)
iv. Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)
II. .NET Core hakkında bilgi sahibi olmak.
III. IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama
(deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,
3- Önyüz Geliştirici (Front-End Developer) Uzmanı (2 kişi)
 Kamu Kurum ve Kuruluşları ile büyük ölçekli özel firmaların web sayfaları tasarımı ve
yönetimi işinde çalışmış veya bu kurumlara web sayfaları tasarımı ve hizmetleri veren
firmalarda çalışmış olmak ve tecrübesini belgelendirmek, yaptığı çalışmaları referans
olarak gösterebilecek ve bu konularda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
 Hypertext Markup Language (HTML5), Cascading Style Sheets (CSS3) , Javascript,
JQuery konularında uzman seviyede bilgi sahibi olmak,
 Grunt, Gulp.js, Bower, Less, Sass gibi CSS Preprocessing konularında tecrübe sahibi
olmak,
 Bootstrap, Material, Zurb Fundation vb. Responsive Front-End Framework’leri
konusunda bilgi, deneyim ve tecrübe sahibi olmak,
 UI/UX tasarım ve geliştirme ilkeleri/prensipleri hakkında bilgi, deneyim ve tecrübe
sahibi olmak,
 Responsive/Adaptive tasarım geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,
 Web/Mobil arayüz geliştirme konularında bilgi, deneyim ve tecrübe sahibi olmak,
 Cross-Browser uyumluluğu ve arayüz geliştirme konusunda bilgi, deneyim ve tecrübe
sahibi olmak,
 Responsive Uygulamalar konusunda tecrübeli olmak,
 RESTful API, Web Api, Asenkron Web Servisleri ve AJAX kullanılan projelerde tecrübe
sahibi olmak,
 JSON, XML, XSLT, XSD konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 NodeJS, Angular 4+, React (Native, Redux), VueJS, Typescript javascript
Framework’leri ile yazılım geliştirme konusunda bilgi, deneyim ve tecrübesine sahip
olmak,
 Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak, 
12
 Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 Agile yazılım geliştirme metodolojileri ile konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
 Kurumsal yazılım geliştirme yönetimi ortamlarında versiyonlama araçları (JIRA, SVN,
CVS, GIT, TFS, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Ekip çalışmasına uyum sağlayabilmek ve sorumluluklarının bilincinde olmak,
 Sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olmak,
 Literatür takip edebilecek seviyede ingilizce bilgisine sahip olmak,
 Analitik düşünme ve etkili iletişim yeteneklerine sahip olmak,
Tercihen:
 Exam 70-480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 sertifikasına sahip
olmak.
 MongoDB konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
 PostgreSQL veri tabanı kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,
 Elastic Search kullanarak yazılım geliştirmiş olmak.
4- Ağ Uzmanı (1 kişi)
 En az 2500 aktif kullanıcıya sahip ve kurum ağına bağlı en az 50 adet uzak lokasyonu
olan bir kuruluşta; Ağ mimarileri, Data Center Mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve
kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokollerinin (MPLS, BGP, L2VPN, L3VPN,
Noktadan Noktaya Devre) kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem
Yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği
uzmanı olarak çalışmış olmak.
 Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, QOS, RADIUS, ağ erişim
kontrol sistemleri (NAC) (Tercihen Cisco ISE), VoIP sistemleri hakkında bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
 IPSEC ve SSL VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme
deneyimine sahip olmak
 Aşağıdaki network sertifikalardan en az ikisine sahip olduğunu belgelemek,
o Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)
o Cisco Certified Network Professional R&S (CCNP R&S)
o Cisco Certified Network Professional - Security (CCNP Security)
o Cisco Certified Network Professional Datacenter (CCNP Datacenter)
o Huawei Certified Internetwork Expert (HCIE)
13
2. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
1) Başvuru formu,
2) Özgeçmiş,
3) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı
veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS
dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti
Bakanlığımızca onaylanacaktır),
4) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde
sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır),
5) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,
6) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler
(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).
Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans
mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle
Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika
numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması
adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse
söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) sitesinde bulunan
başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber başvuruların
en geç 09/10/2019 günü mesai bitimine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilgi
İşlem Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde
posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra
başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvuru Yeri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Emek Mahallesi 17.Cadde. No:13 B Blok Kat: 1 Pk. 06520 Çankaya /ANKARA
Telefon: (0 312) 296 63 36
3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2018 veya 2019 yılında yapılan KPSSP3 puanının
yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak
dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz
etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya
göre en yüksek puanlıdan başlanarak; her bir pozisyon için 20 (yirmi) katı aday yazılı, sözlü ve
uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla
adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavda başarılı
olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sınav sonucuna göre 
14
Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı
derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.
4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi
www.ailevecalisma.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır.
5. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.
A Grubu adaylar sadece sözlü sınava, B ve C grubundaki adaylar ise hem yazılı veya
uygulamalı hem de sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan
edildiği gün duyurulacaktır. Sınav Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emek Mahallesi,
17.Cadde. No:13 06520 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında
yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
6. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B)
bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanı ile ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında
belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin
altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Ücret Cetveli:
A Grubu 4 kata kadar
B Grubu 3 kata kadar
C Grubu 2 kata kadar
7. SONUÇLARIN DUYURULMASI
Sonuçlar www.ailevecalisma.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır. Her bir pozisyon için, alım yapılacak kişi sayısı kadar asil ve yedek
aday(lar) belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak,
Hizmet Sözleşmesi yapmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında
genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine sırası gelen
yedek adayın yerleştirmesi yapılabilecektir.
Adaylara yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.
İlan olunur

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

Bu haber toplam 1057 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.