• BIST 2.372,35
 • Altın 946.862
 • Dolar 15.9018
 • Euro 16.8436
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 15 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Adalet Bakanlığı Tercüman Alıyor (Eylül iş ilanları)

Adalet Bakanlığı Tercüman Alıyor (Eylül iş ilanları)
Adalet Bakanlığı Tercüman Alıyor

ADALET BAKANLIĞI
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanlığı
Sayı : 2018/22126 Muh 13/09/2018
Konu : 2019 Yılı Tercüman İlanı
04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202. maddesine
dayanılarak hazırlanan 28578 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Ceza Muhakemesi
Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 1. ve 2.
Maddesince ve Ceza Muhakemesi Kanunu 202. maddesi gereğince soruşturma veya
kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli
olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının,
kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın
verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir
dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçe'ye çevrilmesi için oluşturulacak, İstanbul
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek
2019 yılı tercüman listesine başvurmak için, başvuru tarihi, başvuru kabul şartları ile
başvuru için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
A. BAŞVURU KABUL ŞARTLARI :
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
3.En az ilkokul mezunu olmak,
4.Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak, (31/10/2000 tarihi ve öncesi
doğumlular)
5.Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile, Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar,
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit
ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma
suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
6.Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat
icrasından yasaklanmamış olmak,
7.Komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya bir meslekî faaliyeti icra
etmek,
8.Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
9.Tercüman olarak görev yapmak isteyenler 01 Ekim– 31 Ekim 2018 tarihleri
arasında mesai saatleri içerisinde İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu Başkanlığına ilanımızdaki başvuru formu ve dil beyanı formlarını
doldurduktan sonra bu ve diğer istenen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları veya
mahallî Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle burada belgelerin asılları
gösterilip onaylattırılarak mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları vasıtasıyla APS ile
mesai saatleri içerisinde İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi
gerekmektedir. 31 Ekim 2018 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmaz.
***DİKKAT: BAŞVURU SAHİPLERİ, İLANIN ALT KISMINDA BULUNAN BAŞVURU
FORMU VE DİL BEYANINI EKSİKSİZ DOLDURARAK ÇIKTILARINI ALDIKTAN
SONRA DİĞER GEREKLİ BAŞVURU EVRAKLARINININ TÜMÜNÜ KOMİSYON
BAŞKANLIĞIMIZA BİZZAT KENDİLERİNİN TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTE
OLUP, İSTENİLEN BELGELERİN EKSİK GETİRİLDİĞİ TAKTİRDE KİŞİNİN
BAŞVURUSU REDDEDİLECEĞİNDEN DOLAYI EVRAKLARIN EKSİKSİZ OLARAK
GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
B. BAŞVURU EVRAKLARI :
1.Başvuru Formu, (EK-1)
2.T.C. Kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belgenin fotokopisi
(nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport),
3.Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,(Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)
4.Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname,
sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, (Onaysız belgelerin,
aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır.) böyle bir belgenin olmaması
durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede bildiği her dil için ayrı
ayrı yazılı beyan, (EK-2)
5.İki adet vesikalık fotoğraf,
6.Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği
(Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır).
7.Başvuru kabul şartlarından 6. Maddede belirtilen disiplin yönünden meslekten ya
da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu
gösterir belge.
C. 2018 YILINDA TERCÜMAN LİSTEDE KAYITLI OLUP, 2019 YILI TERCÜMAN
LİSTESİNE DAHİL OLMAK İSTEYENLER İÇİN GEREKLİ BELGELER :
Başvuruların başlangıç tarihi olan 01/10/2018 tarihinden itibaren başvuru formunu
eksiksiz doldurduktan sonra çıktısını alacakları başvuru formu ve 28578 sayılı resmi
gazetede yayınlanmış olan Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin
düzenlenmesi hakkındaki yönetmeliğin 8. maddesinde (b) bendinde belirtilen adrese
dayalı nüfus kayıt örneği, disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten
çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge ve (ç)
bendinde belirtilen iki adet vesikalık fotoğraf getirilmesi gerekmektedir.
D.TERCÜMANLIK BAŞVURULARININ ALINMA ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE
MÜTEAKİP İŞLEMLER:
1.Tercümanlık başvuruları; İstanbul Adliyesi Resmi Sitesinde
(www.istanbul.adalet.gov.tr) bulunan tercümanlık başvuru formu 01/10/2018
tarihinden itibaren doldurulup çıktısı alınarak diğer istenen belgelerle birlikte İstanbul
Adalet Sarayı içerisinde 2. KAT, A-1 BLOK 225 NOLU ODA ADALET KOMİSYONU
BAŞKANLIĞI TERCÜMAN MASASI bölümüne bizzat veya Mahalli Cumhuriyet
Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle belgelerin asılları gösterilip onaylattırılarak
mesai saatleri içerisinde İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı'na gönderilmesi
gerekmektedir. 31 Ekim 2018 tarihinden sonra yapılan başvurular
değerlendirilmeyecektir. Bir başkası aracılığıyla, postayla, yada faksla başvuru kabul
edilmeyecektir.
2.Başvuru işlemi esnasında işlemlerin hızlı ilerleyebilmesi, yığılma yaşanmaması ve
başvuru yapacak tercüman adaylarının zaman kaybetmemeleri için sunulacak
evrakların başvuru formunda belirtilen evrak sırasına göre sunulması ve ayrıca konu
her ne olursa olsun başvuru işlemleri esnasında belirtilen sıkıntılara mahal
verilmemesi için görevli personelin meşgul edilmemesi hususuna dikkat edilmesi
gerekmektedir.
3.Komisyon Başkanlığımızca, başvuruların bittiği 31 Ekim 2018 tarihini müteakiben
Kasım ayında tercümanların sunmuş olduğu belgeler incelenerek EVRAKLARINDA
EKSİKLİK TESPİT EDİLEN TERCÜMAN ADAYLARININ BAŞVURULARINA RED
KARARI VERİLECEKTİR.
4.Komisyon Başkanlığımızca yapılan inceleme sona erdikten sonra başvuru
sonuçları 03 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Adliyesi divanhanesinde ve
www.istanbul.adalet.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, 14 Aralık 2018
tarihinde İstanbul Adalet Sarayı -2. (eksi ikinci) katta bulunan konferans salonunda
aşağıda yer alan tablo-1'deki tarih ve sıra dikkate alınarak yemin töreni
düzenlenecektir.
YEMİN TÖRENİ TABLOSU
Yukarıda belirtilen bilirkişi başvuru numarasına göre tercümanların hazır bulunması
önemle duyurulur. Belirtilen saat ve gün dışında ayrıca yemin için tören
düzenlenmeyecek, yemin törenine katılmayanların başvuruları reddedilecek ve yemin
törenine ilişkin başka bir duyuru yapılmayacaktır.
5.Yemin töreni esnasında tercüman adaylarından yemin etme esnasında sarf ettikleri
sözlerin bulunduğu yemin metnine isim, soy isim ve başvuru numarasını yazarak
imzalamaları istenecek olup, bilirkişi adaylarının başvuru numarasını yemin törenine
gelmeden önce not alması gerekmektedir. Bu imzalı yemin metni tercüman
dosyasına eklenecektir.
6.Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği, 31 Aralık 2018 tarihine
kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığına, Mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet
Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir. Liste adliye divanhanesine asılarak
ayrıca www.istanbul.adalet.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
E. İHTİYAÇ DUYULAN DİLLER :
Afganca, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Boşnakça, Bulgarca, Burma
(Myanmar Urdu), Çeçence,Danca, Ermenice, Dari Dili, Estonca İşaret Dili,
Farsça,Fince,Flemenkçe, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, Hintçe, Hollandaca,
İbranice, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İşaret Dili, İtalyanca, Japonca,Kanada
Dili,Karadağca, Kazakça, Kırgızca,Korece, Kürtçe (Farklı Lehçeleriyle), Leh dili,
Makedonca, Malayca, Moğolca,Moldovca, Nijerya Dili,Norveçce, Osmanlıca,
Özbekçe, Portekizce, Romence, Ruanda Dili, Rumca, Rusça, Sırpça, Soranice,
Tanzanya Dili, Tacikçe,Türki Cumhuriyetleri Dilleri,Türkmence, Ukraynaca, Urbanca
(Yurba),Urduca, Uygurca, Yunancave diğer tüm diller.
E. İLANIN DUYURULMASI
1.Komisyon Başkanlığımızın iş bu ilanının,
a-Adliye divanhanesine ASILMASI,
b-Ayrıca İstanbul İli Adli Yargı çevresinde Adalet Komisyonu Başkanlığı ve
Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak GÖNDERİLMESİ,
c-İstanbul Adalet Sarayı'nın resmi web sitesi adresi olan www.istanbul.adalet.gov.tr
adresinde YAYINLANMASI,
d-Komisyon Başkanlığımızın iş bu ilanının 01 Ekim 2018 tarihinden önce mahallî
bazda yayın yapan bir gazetede yayınlanması için Basın İlan Kurumu'na yazı
yazılarak DUYURULMASI,
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMIZDAN İLAN OLUNUR.

Bu haber toplam 1079 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.