• BIST 4.827,04
 • Altın 1067.704
 • Dolar 18.6328
 • Euro 19.5732
 • İstanbul 10 °C
 • Ankara 7 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

2018 Kpss Puanıyla Kamu Personeli Alımı

2018 Kpss Puanıyla Kamu Personeli Alımı
2018 Kpss Puanıyla Kamu Personeli Alımı

YARGITAY BAŞKANLIĞI
Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu
 Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen
sözleşmeli pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak
uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır.
I-POZİSYONLAR
SIRA
NO
POZİSYON İSTENEN
KPSS
PUANI
MEZUNİYET
DURUMU
POZİS
YON
SAYISI
1 Sözleşmeli Destek
Personeli(Hizmetli)
2018 yılı KPSS94 Ortaöğrenim 33
Toplam 33
2 Sözleşmeli Teknisyen
(Sıhhi Tesisat)
2018 yılı KPSS94
Meslek Liselerinin Tesisat
Teknolojisi ve İklimlendirme
Alanının Yapı Tesisat
Sistemleri dalından mezun
olmak
3
Toplam 3
3
Sözleşmeli Mühendis
(İnşaat)
2018 yılı KPSSP3 Yükseköğretim kurumlarının
ilgili bölümünden mezun olmak 1
Toplam 1
4 Sözleşmeli Mütercim -
Tercüman
2018 yılı KPSSP3
İngilizce MütercimTercümanlık/Çeviribilim

bölümlerinden, ya da denkliği
kabul edilen okullardan mezun
olmak ve en az B düzeyinde
YDS veya dengi yabancı dil
bilgisine sahip olmak.
1
Toplam 1
GENEL TOPLAM 38
II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
a) Başvuru Tarihi : Başvurular, 19/11/2018 tarihinde başlayıp, 23/11/2018 tarihi
mesai bitimi itibariyle(saat 17.00'de) sona e
2 / 6
III- BAŞVURU ŞARTLARI :
 A- GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
b) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
c) Sözleşmeli Destek Personeli(Hizmetli) ve Sözleşmeli Teknisyen pozisyonları için;
Başvurunun son günü olan 23/11/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.
(Doğum tarihi 23/11/1983 ve sonrası olanlar)
d) Sözleşmeli Mühendis ve Sözleşmeli Mütercim pozisyonu için; Başvurunun son günü
olan 23/11/2018 tarihi itibariyle 40 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi
23/11/1978 ve sonrası olanlar)
e) 2018 yılı KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3
puan türünden en az 65, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70
puan almış olmak.
f) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
g) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca
sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek
taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.
B- ÖZEL ŞARTLAR ve DİĞER HUSUSLAR;
1-SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) POZİSYONUNDA
İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;
a) KPSS puanları esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere, ilan edilen
pozisyon sayısının 10 katı aday çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip
birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı mülakata
çağrılacaktır.
b) Mülakat sınavı; Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade
yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe
uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve
genel kültür alanlarından yapılacaktır. 
3 / 6
c) Adayların aldıkları KPSS puanının % 50’si ile mülakat sınavı puanının % 50’si
esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı puanı belirlenecektir.
2-SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK
İÇİN;
a) Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Yapı Tesisat
Sistemleri dalından mezun olmak.
b) Adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere
ilan edilen pozisyon için, pozisyon sayısının 10 katı aday mülakat sınavına
çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması
halinde, bu kişilerin tamamı sınava 
4 / 6
göndermeleri (şahsen veya posta yoluyla) gerekmektedir.
e) Mülakat sınavı; Mesleki bilgi, bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü
ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe
uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve
genel kültür alanlarından yapılacaktır
f) Adayların aldıkları KPSS puanının % 50’si ile mülakat sınavı puanının % 50’si
esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı puanı belirlenecektir
4-SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK
İÇİN;
a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngilizce MütercimTercümanlık/Çeviribilim
bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak ve en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı
dil bilgisine sahip olmak.
b) Akıcı bir dile sahip olmak.
c) Adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere
ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır.
KPSSP3 puanı eşit olan adayların sıralamasında, son sırada aynı puana sahip
birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı mülakat sınavına
çağrılacaktır.
d) Mülakat sınavı; Mesleki yabancı dil bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte
olacaktır.
e) Adayların aldığı KPSS puanının % 30 u, YDS puanının % 30 u, Mülakat sınav
puanının % 40 ı esas alınarak yapılacak hesaplama sonucunda nihai başarı
puanı belirlenecektir.
C- TÜM POZİSYONLAR İÇİN BELİRLENEN ORTAK HUSUSLAR
a) Mülakat sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan, Güvenlik Soruşturması ve
Arşiv Araştırması formunu doldurmaları ve ayrıca duyurulacak bir tarihte de
Başkanlığımıza fiziken teslim etmeleri istenilecektir.
b) Mülakat sınavında başarılı sayılabilmek için, mülakat heyetinin verdiği puan
ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
c) Sonuçlar www.yargitay.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
5 / 6
d) Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların
yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden
atama yapılacaktır.
e) Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen
adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde,
yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre
işlem yapılacaktır.
IV-ÜCRET
POZİSYON ÖĞRENİM DURUMU MESLEKİ TECRÜBESİ BRÜT ÜCRET (01/07/2018)
SÖZLEŞMELİ
DESTEK
PERSONELİ
(HİZMETLİ)
LİSE VE DENGİ
5 YILDAN AZ 2.485,08
5 - 10 YIL ARASI 2.523,04
SÖZLEŞMELİ
MÜHENDİS LİSANS
5 YILDAN AZ 4.438,25
5-10 YIL ARASI 4.539,31
SÖZLEŞMELİ
MÜTERCİM -
TERCÜMAN
LİSANS
0-3 YIL ARASI 3.263,09
3-5 YIL ARASI 3.679,65
5 YILDAN FAZLA 3.872,93
SÖZLEŞMELİ
TEKNİSYEN MESLEK LİSESİ
5 YILDAN AZ 2.784,48
5 - 10 YIL ARASI 2.860,38
NOT:
a) Yukarıda belirtilen ücretler brüt ücretler olup, bu rakamlara ek ödeme, aile
yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net
ücretler belirlenmektedir.
b) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde
yeniden sınava girerek en az (B) düzeyinde belge getirmeyenlerin sözleşmeleri
feshedilir. 
6 / 6
c) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı
Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler
ile SSK'na tabi olarak özel sektörde Mütercim-Tercüman olarak geçirdiği
belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
d) Mütercim-Tercümanlık bölümü mezunlarından Yabancı Dil Sınavına (YDS) göre
(A) düzeyinde dil bildiğini belgelendirenlerin tavan ücretleri, mesleki tecrübeye
göre belirlenen tavan ücretlerin %10'u oranında artırılarak tespit edilir.
İLETİŞİM:
Tel: 416 02 81

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

 KPSS GELİŞMELERİ PERSONEL ALIMLARI TWİTTERDE TIKLA TAKİP ET

Bu haber toplam 975 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.