• BIST 4.827,04
 • Altın 1065.494
 • Dolar 18.6405
 • Euro 19.5818
 • İstanbul 11 °C
 • Ankara 9 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Meriç Belediyesi kadrolu Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni,Tahsildar ,Zabıta Memuru ,İtfaiye Eri ,memur ilanı

Meriç Belediyesi kadrolu Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni,Tahsildar ,Zabıta Memuru ,İtfaiye Eri ,memur ilanı
Meriç Belediyesi kadrolu 8 kamu personeli alımı

MERİÇ BELEDİYESİ'NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Meriç Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek
üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere ilk Defa Atanacaklara
Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS
türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur
alınacaktır.
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Meriç Belediyesi'nin boş bulunan Veri Hazırlama Kontrol
İşletmeni, İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru,,Memur, Tahsildar kadroları için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

 1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.Maddesinin (A)fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.
 - Türk vatandaşı olmak.
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
-Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, 

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
-Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş
bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
-ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
-Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. ilan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak
ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP93 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen
asgari KPSS puanını almış olmak, Zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle
öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavına
girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Memur kadro unvanı için 2018 yılı KPSSP3 Kamu
Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Tahsildar kadro unvanı için
2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almışolmak,Veri
Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosu için 2018 yılı KPSSP3 sınavına girmiş olmak ve belirtilen asgari KPSS
Puanını almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.
c. 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre,
Zabıta Memuru ve İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına,
soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda
olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve
sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d. İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi
olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
e. İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadrosuna atanacaklar için İtfaiye ve Zabıta teşkilatının ihtiyacına
göre belirlenen, 13/10/1983tarihlive2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
sürücü belgesine sahip olmak.
3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGEELER
 Başvuru sırasında;
-İş Talep Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz internet sayfasından (www. mericbel.tr)adresinden temin
edilecektir.
-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
-Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
-Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,
-KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,
3/3
-Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
-İtfaiye Eri kadrosuna atanacakla için en az (B )sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak,
-Zabıta Memuru kadrosuna atanacaklar için en az (B) sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
-2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
-Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.
4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için ;
- Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 08.10.2018 den 09.10.2018 Salı günü saat 17.30 a kadar mesai
günlerinde saat( 09.00-17,30 arasında) müracaatlarını yapabilirler.
-İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru için başvuru belgelerini Meriç Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim
etmeleri gerekmektedir.
-Diğer kadrolar için başvuru belgelerini şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Meriç Belediyesi Yazı
İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir..
-Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır
5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
-T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına
göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı
oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
-Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
-Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 11/10/2018 tarihinde
belediyemiz internet sayfası ve ilan panosunda ilan edilecektir,
-Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile
sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" gönderilecektir,
-Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sınav Meriç Belediyesi Toplantı salonunda belirtilen kadrolar için 15.10.2018 Pazartesi günü saat 09.00 da
başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.Ayrıca İtfaiye Eri için 15.10.2018 Pazartesi günü saat 16.00 dan
başlamak üzere uygulamalı sınav yapılacaktır.
Sözlü sınav ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
. Belediye, başvuruları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere,
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağrılacaktır.
Sınav Konuları:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4/3
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
• İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve
sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Zabıta memuru ve memur sınavında Değerlendirme;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı
bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda
başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik
ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
İtfaiye eri sınavında değerlendirme;
 Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere
toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir.
 Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
 Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav
puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı
sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
 Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan edilir.Adayların
atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En
yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı
kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan
edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
 Sınav Komisyonu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiç birini
alıp almama hakkına sahiptir.
 Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları
tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler
ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde
yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve
ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
 İlan Olunur. 17.09.2018
Nihat YÖRÜK
Belediye Başkanı

İLAN KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Bu haber toplam 1005 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.