• BIST 8513.54
 • Altın 1609.133
 • Dolar 27.4843
 • Euro 28.7494
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 8 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

KPSS 60 puanla 41 memur alınacaktır. kadroları ekledik

KPSS 60 puanla 41 memur alınacaktır. kadroları ekledik
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 unvanda ikamet şartı olmadan KPSS 60 puanla 41 memur alınacaktır.

Tahsildar kadrosuna başvuruda 10 personel için ilgili bölümlerden Lisans, 5 personel için ilgili bölümlerden Önlisans mezunu olmak ve En az B sınıfı ehliyete sahip olmak.

Memur kadrosuna başvuruda 10 personel için ilgili bölümlerden Lisans, 2 personel için ilgili bölümlerden Önlisans mezunu olmak ve Lisans mezunları için ayrıca En az B sınıfı ehliyete sahip olmak.

Zabıta memuru kadrosuna başvuruda 6 personel için ilgili bölümlerden Lisans, 5 personel için ilgili bölümlerden Önlisans mezunu olmak, En az B sınıfı ehliyete sahip olmak, Erkeklerde en az 167 cm kadınlarda en az 160 cm boyunda olmak boy ile kilo arasındaki farkın +- 10 kilodan fazla olmaması.

Muğla Büyükşehir Belediyesi personel alımında başvuru şekli ve başvuru zamanı

Başvurular 17 Ağustos 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında elektronik olarak belediyenin e-posta adresi ne veya şahsen ve Posta yoluyla belediyenin adresine yapılacaktır.

Adaylarda aranan ortak nitelikler nelerdir

2020 yılı KPSS sınavından ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak ve diğer genel nitelikleri taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
1. İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve alım yapılacak kadroların
karşısındaki puan türünden, yukarıdaki tabloda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
3. Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin
(A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer
alan özel şartlara göre Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç
karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60
metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark
olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
4. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak.
5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.mugla.bel.tr resmi internet
adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 2 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı
yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik
ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin
aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru olarak doldurulmaları, istenilen
diğer belgeler ile birlikte 17.08.2022 – 19.08.2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 09:00-
16:30) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (Şeyh Mahallesi Kocamustafa
Efendi Caddesi No:5 Menteşe / MUĞLA adresindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet
Binası) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, boy ve kilo
ölçümü sonrasında geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını
tamamlayabileceklerdir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
b) Elektronik ortamda, Belediyemizin insankaynaklari@mugla.bel.tr mail adresine
yapabileceklerdir.
c) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen
tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek
başvurularını yapacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
a. Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; memur kadroları için sözlü
sınava, zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesine müteakip 26.08.2022 tarihinde Muğla Büyükşehir Belediye
Başkanlığı genel ağ sayfasında (www.mugla.bel.tr) ilan edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınava
girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine www.mugla.bel.tr adresinden erişebilecektir. Bu
belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e) Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde
hazır bulunmaları gerekmektedir.
f) Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Memur alımı için; Sözlü Sınav yapılacak olup 21.09.2022 – 27.09.2022 tarihleri arasında
Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi No: 45 Menteşe / MUĞLA adresindeki Gazi Mustafa
Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav gün içerisinde bitirilemez ise
ertesi gün devam edilecektir.
Zabıta Memuru alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, 28.09.2022 –
30.09.2022 tarihleri arasında Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA
adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı adresinde gerçekleştirilecektir. Sözlü ve Uygulamalı sınav gün
içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Sözlü Sınav Konuları;
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat,
konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini
kapsar.
b) Uygulamalı sınav; Zabıta Memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve
yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Memur kadrosu sınavında değerlendirme:
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere
toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince
verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı
puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak
suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ( www.mugla.bel.tr ) ilan edilecektir.
Zabıta memuru sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak
üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın % 50 si alınarak sınav
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların
atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu
hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve
Belediyemizin internet adresinde (www.mugla.bel.tr ) ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyenin internet adresinden ( www.mugla.bel.tr ) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca
yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ( www.mugla.bel.tr )
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi
gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

KAMUDAN KARİYER Sosyal Medya Hesaplarımız

Bu haber toplam 451 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.