• BIST 10468.66
 • Altın 2423.576
 • Dolar 32.2305
 • Euro 34.8286
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 21 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

İstanbul ili Fatih Belediye Başkanlığı personel alımı duyurusu

İstanbul ili Fatih Belediye Başkanlığı personel alımı duyurusu
İstanbul ili Fatih Belediye Başkanlığı personel alımı duyurusunu kamuya açıklayan başkanlık 2 farklı kadroda toplamda 60 kamu personeli alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

“Mahalli İdarelere İlk Defa Anacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği İle Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Memur ve Zabıta Memuru alınacaktır.

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 05.09.2022 gününden 09.09.2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi No: 54) müracaatlarını yapabileceklerdir
 
30 Önlisans Zabıta Memuru Alımı

Önlisans düzeyinde eğitim veren Yüksekokulların: Adalet, Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Büro Yönetimi, Çevre Koruma ve Kontrol, Çevre Sağlığı, Genel İşletme, Halkla İlişkiler, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, İlahiyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletmecilik, Mahalli İdareler, Maliye, Muhasebe, Sosyal Bilimler, Yerel Yönetimler programların birinden mezun olma şartı vardır.

20 Lise Mezunu Zabıta Memuru Alımı

Herhangi bir Ortaöğretim Kurumundan (Lise veya Dengi Okul) mezun olunması gerekmektedir.

5 Lisans Mezunu Memur Alımı

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin: Bankacılık, Bilgi ve Belge Yönetimi, Ekonomi, Halkla İlişkiler, İktisat, İlahiyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, İslami İlimler, İstatistik, İş İdaresi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Medya ve İletişim, Muhasebe,
Mütercim ve Tercümanlık, Siyaset Bilimi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Turizm, Uluslararası İlişkiler, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Yerel Yönetimler programlarının birinden mezun olunması şartı vardır.

5 Önlisans Mezunu Memur Alımı

Önlisans düzeyinde eğitim veren Yüksekokulların: Adalet, Bilgi Yönetimi, Bankacılık, Büro Yönetimi, Emlak ve Emlak Yönetimi, İşletme, Halkla İlişkiler, İlahiyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi, Maliye, Muhasebe, Sosyal Bilimler, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Yerel Yönetimler programlarının birinden mezun olma şart.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur ve zabıta kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel
şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2- BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, P93 ve P94 kadroları için 2020, P3 kadroları için 2022 yılı
Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan
türünden, asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan
kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
yapılacaktır.
d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak.
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Sınava girmek isteyen adaylar Başvuru Formunu Kurumumuzdan veya (www.fatih.bel.tr)
internet adresi üzerinden temin edecekleri Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce
tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar
çıktısı,
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan
edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır).
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 05.09.2022 gününden
09.09.2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası Adnan Menderes
Bulvarı Vatan Caddesi No: 54) müracaatlarını yapabileceklerdir.
b) Elektronik ortamda Belediyemizin www.fatih.bel.tr internet adresine,
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Fatih Belediye Başkanlığı Fatih/İstanbul
adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz
edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
Zabıta Memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, adaylar yukarıda belirtilen
tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere; Fatih Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğüne istenilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini
tamamlayacaklardır.
d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
a) Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru
kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağırılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin 21.09.2022 Tarihinden itibaren
www.fatih.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava
çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
e) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
f) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Fatih Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü ve uygulamalı sınav;
Zabıta Memuru alımı için 03.10.2022 tarihinde Saat 09.00’da başlamak üzere,
Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binasında sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam
edilecektir.
Memur alımı için 13.10.2022 Tarihinde Saat 09.00'da başlamak üzere, Fatih Belediyesi
Ana Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacaktır.
Sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.
Sınav Konuları:
a. Sözlü Sınav;
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
b. Zabıta Memuru için Uygulamalı Sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı
bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak
şekilde yapılır.
7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Zabıta Memuru Sınavında Değerlendirme;
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan
olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı
sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle
belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
Memur Sınavında Değerlendirme;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere
toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince
verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların Atamaya Esas Başarı Puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak sureti ile belirlenecek ve belediyenin internet
adresinden ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyenin www.fatih.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı
tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Kamu Personel Alımlarını kaçırmamak için iki şeyi yapın

1- Youtube TYP ve kamu iş ilanları kanalımıza tıklayın hemen abone olun

2- Android uygulamızı indirin kamuda iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz bir bildirimle gönderelim. iş ilanlarını kaçırmayın tıklayınız

Bu haber toplam 361 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.