• BIST 2.832,66
 • Altın 1024.765
 • Dolar 17.9534
 • Euro 18.2459
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 28 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

İstanbul Bursa Büyükşehir Belediyeleri 65 Kamu Personeli Alımı

İstanbul Bursa Büyükşehir Belediyeleri 65 Kamu Personeli Alımı
İstanbul Bursa Büyükşehir Belediyeleri 65 Kamu Personeli Alımı

İKİ İLANI ALT ALTA EKLEDİK

BURSA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE
MEMUR ALIM İLANI
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam
edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi,
nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama
yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
S.No Kadro
Ünvanı
Sınıfı Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Puan
Türü
KPSS
Puanı
1 Zabıta
Memuru
GİH 7 25 -Ekonomi
-İktisat
-İş İdaresi ve İktisat
-İş İdaresi
-İşletme
-Muhasebe-Finansman
-Muhasebe ve Finans
Yönetimi
-Pazarlama
-Yönetim ve
Organizasyon
-Kamu Yönetimi
-Uluslararası İlişkiler
-İnsan Kaynakları
Yönetimi
-İnsan Kaynakları
-Halkla İlişkiler
-Halkla İlişkiler ve
Tanıtım
Lisans Programlarının
Birinden Mezun Olmak
Kadın/
Erkek
P3 En az
70
puan
2 Zabıta
Memuru
GİH 10 25 Lise veya dengi okul
mezunu olmak
Kadın /
Erkek
P94 En az
70
puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1.Başvuru Genel Şartları:
İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
2
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş
bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
f) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
2. Başvuru Özel Şartları:
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak 2018 KPSS sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için;
tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre,
kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10
kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce tabip gözetiminde yapılacaktır.)
ç) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Sınava girmek isteyen adaylar 16/11/2018-30/11/2018 tarihleri arasında https://www.bursa.bel.tr adresi üzerinden
elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. Adayların
sistemimizde yer alan KPSS Puanı alanını virgülden sonraki kısmı da dahil olacak şekilde doldurmaları
gerekmektedir. (Örnek: 92,95268)
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
b) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
ç) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) 2 adet vesikalık fotoğraf , (Elektronik başvuru formuna fotoğrafını taratan adayların vesikalık fotoğraf
getirmelerine gerek bulunmamaktadır.)
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
h) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adayların, sözlü sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte
26/11/2018 gününden 30/11/2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında)
Belediyemiz; Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Caddesi No:1 D Blok
Zemin Kat adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
• Boy ve kilo ölçümleri başvuru esnasında yapılacaktır.
• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye
alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
Belediyemiz, Sınav sonuç belgesi ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, adayları KPSS
puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak her bir boş kadro sayısının beş
katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 07/12/2018 tarihinde
Belediyemiz internet adresinden ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce
düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir.
Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
3
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru Alımı için sözlü sınav 17/12/2018-21/12/2018 tarihlerinde saat: 09:00’dan başlamak üzere
Bursa Büyükşehir Belediyesi ; Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Zafer Mah. Ankara Yolu Caddesi No:1 A Blok Kat:2 ‘de yapılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,
 konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ
Sözlü sınav; yukarıda belirtilen (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan konularda 15’er puan, kadro unvanına
ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve
sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir.
Belediyemiz, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyecektir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu
sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun https://www.bursa.bel.tr adresinde ilanından itibaren, Zafer
Mh. Ankara Yolu Cd. A Blok Kat:2 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu
tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı
takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
8. DİĞER HUSUSLAR
Sınavı kazanan adaylardan istenilecek belgeler kurumumuzun https://www.bursa.bel.tr adresinde ilan
edilecektir.
Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm
işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan Olunur.
 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER İLAN -----

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE
ZABITA MEMURU ALIM İLANI
Çekmeköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen
boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.
S.
No
Kadro
Unvanı
Hizmet
Sınıfı
Kadro
Derecesi
Kadro
Adedi Niteliği Cinsiyeti
KPSS
Puan
Türü
KPSS
Puanı
1
Zabıta
Memuru G.İ.H. 9 5
Mahalli İdareler, Mahalli İdareler
(Zabıta), Yerel Yönetimler, Büro
Yönetimi, Büro Yönetimi ve
Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı, İnşaat, İnşaat Teknikerliği,
İnşaat Teknolojisi, Harita, Harita
Kadastro/Harita ve Kadastro, Harita
Teknikerliği ön lisans programından
mezun olmak.
Kadın /
Erkek P93 En Az
60 Puan
2
Zabıta
Memuru G.İ.H. 10 5
Herhangi bir ön lisans programından
mezun olmak.
Kadın /
Erkek P93 En Az
60 Puan
3
Zabıta
Memuru G.İ.H. 11 5
Ortaöğretim kurumlarının mesleki veya
teknik bölümlerinden mezun olmak
Kadın /
Erkek P94 En Az
60 Puan
1- BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Çekmeköy Belediyesinin boş Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
Başvuru Genel Şartları:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
 Türk vatandaşı olmak.
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca
bulunmamak.
2
Başvuru Özel Şartları:
1. İlan edilen Zabıta Memuru kadroları için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş
olmak ve ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak.
2. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına
başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun
1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve
sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce
yapılacaktır.
3. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
2- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
a) Başvuru Formu, (Kurumumuzdan veya www.cekmekoy.bel.tr adresi üzerinden temin
edilebilecektir.)
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
c) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
ç) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak
 üzere fotokopisi,
d) KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan, (Kurumumuzdan
temin edilebilecektir.)
f) 4 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
İbraz etmeleri gerekmektedir.
3- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer
belgelerle birlikte 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar (sadece iş günlerinde
saat 09:00-16:30 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Çekmeköy
Belediyesi Hizmet Binası Merkez Mh. Piri Reis Cd. No:5 Çekmeköy /İstanbul) teslim etmeleri
gerekmektedir.
Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemiz Hizmet Binasında
bulunan işyeri hekimi odasında yapılacaktır.
Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
3
4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL
EDİLENLERİN İLANI:
Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, Belediyemiz tarafından, T.C. kimlik
numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, KPSS puanlarına göre yapılacak
sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir boş kadro
sayısının 5 (beş) katı oranında aday (belirtilen her bir derece için 25 olmak üzere toplamda 75 kişi)
sözlü sınava çağılacaktır.
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 11.12.2018
tarihinde Belediyemizin internet adresinde (www.cekmekoy.bel.tr) ilan edilecektir. Başvuruları kabul
edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri
ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Adayların sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları
gerekmektedir.
5- SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta memuru kadroları için yapılacak sözlü sınav 25.12.2018 tarihinde saat 09:30’da
başlamak üzere;
Çekmeköy Belediye Başkanlığı Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy/İstanbul
adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerinde bitirilemezse ertesi gün devam edecektir.
Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan,
sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı
halde ilan edilen tarihte sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.
Sınav Konuları:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları
d) Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
6- SINAV DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan konularda 15’er
puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak
üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 60 alınması şarttır.
4
Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile
KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır.
Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak
teşkil etmeyecektir.
7- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
En yüksek başarı puanından başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday
olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyecektir.
Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler, Belediyenin internet adresinde
(www.cekmekoy.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
8- SINAV SONUCUNA İTİRAZ
Sözlü sınavı kazanan, asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinde
(www.cekmekoy.bel.tr) ilan edilecektir
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet sayfasında ilanından itibaren yedi (7)
gün içinde yazılı olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne itiraz edebilir. İtirazlar, sınav
kurulu tarafından yedi (7) gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
9- DİĞER HUSUSLAR
Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya
belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları
yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara
suç duyurusunda bulunulur.
İlan Olunur.
Çekmeköy Belediye Başkanlığı

Bu haber toplam 2257 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.