• BIST 2.818,08
 • Altın 1024.715
 • Dolar 17.9623
 • Euro 18.2331
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 28 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Eski Hükümlü ve Engelli 52 ilkokul, lise, önlisans lisans mezunu büro işçi alımı

Eski Hükümlü ve Engelli 52 ilkokul, lise, önlisans lisans mezunu büro işçi alımı
Eski Hükümlü ve Engelli 52 ilkokul, lise, önlisans lisans mezunu büro işçi alımı

ÜNİVERSİTEMİZDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
ENGELLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Çukurova Üniversitesi ve bağlı birimlerinde görev yapmak üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu ve
09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
hükümleri kapsamında İş-Kur üzerinden Engelli Kontenjanında kura usulü ve EKPSS ile
‘‘Sürekli İşçi” alınacaktır.
Sürekli İşçi Alınacak Personel Sayısı Öğrenim Durumu
Büro İşçisi (Engelli) 2 İlköğretim
Büro İşçisi (Engelli) 11 Lise
Büro İşçisi (Engelli) 4 Ön lisans
Büro İşçisi (Engelli) 2 Lisans

Şartları uyan adaylar, 06.05.2019-10.05.2019 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-Kur İl
Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
GENEL AÇIKLAMALAR:
1- İlan edilen kadroya başvurusu sonucu hak kazanan adaylar, 657 Sayılı Kanunun 4/D
maddesi ve 4857 Sayılı İş Kanunu Hükümleri çerçevesinde Engelli kontenjanında
sürekli işçi olarak istihdam edileceklerdir.
2- Sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri Döner Sermaye Bütçesinden
ödenecektir.
3- İlköğretim ve Lise eğitim düzeyindeki sürekli işçi talepleri kura usulüne tabidir.
4- Ön lisans ve Lisans düzeyindeki sürekli işçi talepleri EKPSS puanına tabidir.
5- Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar aday,
İş- Kur tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kurayla
belirlenecektir.
6- Aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular
www.cu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
İlan edilecek olan bu duyurular, tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin
adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
7- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca; görevinden veya
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
8- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği
kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim
etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaklardır.
9- Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan ve atanma şartlarını taşımadığından
göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından
belirlenecektir.
10- Kura çekimi, 22.05.2019 Çarşamba günü, saat: 10.00’da Çukurova Üniversitesi
Akif Kansu Toplantı salonunda yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI:
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
1- 2527 Sayılı Türk soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin
Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
2- Son başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını tamamlamış olmak,
3- Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
5- Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için
sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle, bedensel,
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi
nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada
güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek
hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk
(%40) olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamış olmak.
7- Engelli adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 Sayılı Kanun hükümleri
saklı kalmak kaydı ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin
birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde
belirtilen koşulları taşımak.
8- Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi sonucuna göre, işe başlatılmayı hak
kazanan işçiler, kurumca belirlenecek mülakat sonucuna göre işe başlatılacak olup,
www.cu.edu.tr internet adresinde sonuçların ilan edilmesinden sonra 5 (beş) iş günü
içerisinde istenilen belgeler ile birlikte Çukurova Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığı İşçi ve Sözleşmeli Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu
süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını
kaybetmiş sayılırlar.
Bilgi için: Personel Daire Başkanlığı: 0(322) 338 60 84/ 2336-2688

DİĞER İLAN

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden;
ÜNİVERSİTEMİZDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALIM İLANI
Çukurova Üniversitesi ve bağlı birimlerinde görev yapmak üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu ve
19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına Eski Hükümlü Veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde
Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
hükümleri kapsamında İş-Kur üzerinden Eski Hükümlü Kontenjanında kura usulü ve KPSS
ile ‘‘Sürekli İşçi” alınacaktır.
Sürekli İşçi Alınacak Personel Sayısı Öğrenim Durumu
Beden İşçisi (Esk.Hük.) 2 İlköğretim
Beden İşçisi (Esk.Hük.) 28 Lise
Beden İşçisi (Esk.Hük.) 2 Ön lisans
Büro İşçisi (Esk.Hük.) 1 Ön Lisans

Şartları uyan adaylar, 06.05.2019-10.05.2019 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-Kur İl
Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
GENEL AÇIKLAMALAR:
1- İlan edilen kadroya başvurusu sonucu hak kazanan adaylar, 657 Sayılı Kanunun 4/D
maddesi ve 4857 Sayılı İş Kanunu Hükümleri çerçevesinde Eski Hükümlü
kontenjanında sürekli işçi olarak istihdam edileceklerdir.
2- Sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri Döner Sermaye Bütçesinden
ödenecektir.
3- İlköğretim ve Lise eğitim düzeyindeki sürekli işçi talepleri kura usulüne tabidir.
4- Ön lisans düzeyindeki sürekli işçi talepleri KPSS puanına tabidir.
5- Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar aday,
İş- Kur tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kurayla
belirlenecektir.
6- Aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular
www.cu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
İlan edilecek olan bu duyurular, tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin
adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
7- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca; görevinden veya
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
8- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği
kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim
etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaklardır.
9- Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan ve atanma şartlarını taşımadığından
göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından
belirlenecektir.
10- Kura çekimi, 22.05.2019 Çarşamba günü, saat: 14.00’de Çukurova Üniversitesi
Akif Kansu Toplantı salonunda yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI:
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
1- 2527 Sayılı Türk soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin
Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
2- Son başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını tamamlamış olmak,
3- Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
5- 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4.
Maddenin birinci fıkrasının (ğ) tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul
sayılmayacak şekilde yaralanan olmak,
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamış olmak.
7- Eski Hükümlü adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 Sayılı Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.
Maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt
bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.
8- Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi sonucuna göre, işe başlatılmayı hak
kazanan işçiler, kurumca belirlenecek mülakat sonucuna göre işe başlatılacak olup,
www.cu.edu.tr internet adresinde sonuçların ilan edilmesinden sonra 5 (beş) iş günü
içerisinde istenilen belgeler ile birlikte Çukurova Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığı İşçi ve Sözleşmeli Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu
süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını
kaybetmiş sayılırlar.
Bilgi için: Personel Daire Başkanlığı: 0(322) 338 60 84/ 2336-2688

Bu haber toplam 3633 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.