• BIST 3.299,77
 • Altın 972.488
 • Dolar 18.4738
 • Euro 17.7979
 • İstanbul 24 °C
 • Ankara 26 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Belediye Sosyolog Alım İlanı 2019

Belediye Sosyolog Alım İlanı 2019
Belediye Sosyolog Alım İlanı 2019

Kocaköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği
hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve
diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla Sosyolog alınacaktır.
Sıra
No
Kadro
Unvanı Sınıfı Kadro
Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı
Diğer Nitelikler
1 Sosyolog TH 8 1
Lisans
Programlarının
Sosyoloji
Bölümünden
Mezun Olmak
Kadın/Erkek KPSSP3
2018
KPSS’
den en az
60 Puan
almış
olmak
* M.E.B.’den onaylı
Bilgisayar İşletmeni
Sertifikası sahibi
olmak veya mezun
olduğu okulda
bilgisayar dersi
gördüğünü
belgelemek.
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Belediyemizin boş (1) Sosyolog kadrosu için
yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen Sosyolog kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
• İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen Sosyolog kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve
belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Lisans programlarının Sosyoloji bölümünden mezun olmak.
c. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak. 
2
d. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olduğunu belgelemek.
e. Başvuruda bulunacak olan adayların M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi
Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
• İş Talep Formu Kurumumuzdan ya da (www.kocakoy.bel.tr) adresinden temin edilecektir.
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• En az B sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
• M.E.B.' den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar
dersi gördüğüne dair transkript belgesi,
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, ilk ilan tarihi olan, 07.03.2019 den 11.03.2019
Pazartesi günü saat 17.00’ ye kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında)
müracaatlarını yapabilirler.
• Diyarbakır-Kocaköy Belediyesi adresindeki Kocaköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne
teslim etmeleri gerekmektedir.
• Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 13.03.2019
tarihinde Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ verilecektir.
• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
3
6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Kocaköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Makamında; Sosyolog alımı için 29.03.2019
Cuma günü saat 14:00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.
Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye,
başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere,
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.
Sınav Konuları:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
 Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er
puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas
başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması
alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin
internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün
içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

Bu haber toplam 2241 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.