• BIST 1.947,69
 • Altın 775.02157
 • Dolar 13.6811
 • Euro 15.4082
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 12 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Zabıta memuru, itfaiye eri, VHKİ ile düz devlet memuru alımları

Zabıta memuru, itfaiye eri, VHKİ ile düz devlet memuru alımları
Kamuya kadrolu zabıta memuru, itfaiye eri, VHKİ ile düz devlet memuru alımları yapılacak

Alucra Belediyesi memur alımı (mezuniyet şartları)
Memur alımı kadrosu için adayların önlisans İnşaat veya İnşaat Teknikerliği mezunu,
VHKİ alımı kadrosu için adayların Lisans İş İdaresi ve İktisat veya İktisat mezunu,
Zabıta Memuru alımı kadrosu için adayların Lisans Bilgisayar Bilimi veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunu olmak, diğer zabıta kadrosu için ise Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya İş İdaresi ve İktisat mezunu,
İtfaiye Eri alımı kadrosu için adayların Önlisans Özel Güvenlik ve Koruma veya İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü mezunu olmak gerekiyor. Diğer kadro için ise Önlisans Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümü mezunu olması şartı aranıyor.
 
Belediye memur alımı (başvuru genel şartları)
Başvuru için adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu DMK’da yer alan şartları ve diğer başvuru koşullarına haiz olması gerekiyor.

Lisans ve önlisans mezunlarından KPSS puan türlerinden en az 55 puan almak şartı aranıyor.
İtfaiye eri ve memur alımları için en az B sınıfı ehliyet olması gerekiyor.
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni VHKİ ve memuru alımına MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair belgeye sahip olması gerekiyor.
Boy ve kilo itibarıyla zabıta ve itfaiyeci alımlarında erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak gerekiyor. Vücut kitle indeksinin de uygun olması şartı var.
Yaş itibarıyla özellikle itfaiyeci ve zabıta alımında 30 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.

 

Belediye personeli alımı 2021 başvuru tarihi
Bu hafta itibarıyla başvurular alınmaya başlıyor. Adaylar 13-15 Ekim tarihlerinde başvurularını yapılabilecektir. Posta, internetten veya şahsen başvuru yapılmakla birlikte itfaiye ve zabıta alımı için şahsen başvuru zorunlu.

ALUCRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR
ALIMI İLANI
Giresun ili Alucra Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na
tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin hükümlerine göre
aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları
taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
S
N
Kadro
Unvanı Sınıfı Kadro
Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 Memur GİH 10 1
- Ön Lisans düzeyinde eğitim veren
meslekyüksekokullarının İnşaat
veya İnşaat Teknikerliği
programlarının birinden mezun
olmak,
- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya
mezun olduğu okulda bilgisayar
dersi gördüğüne dair belgeye sahip
olmak.
-En az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak,
Kadın/Erkek KPSS
P93
En az
55 puan
2 V.H.K.İ. GİH 9 1
-Lisans düzeyinde eğitim veren
fakültelerin İş İdaresi ve İktisat veya
İktisat programlarının birinden
mezun olmak,
- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya
mezun olduğu okulda bilgisayar
dersi gördüğüne dair belgeye sahip
olmak..
Kadın/Erkek KPSS
P3
En az
55 puan
3
Zabıta
Memuru GİH 9 1
-Lisans düzeyinde eğitim veren
fakültelerin Bilgisayar Bilimi veya
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliğin programlarının
birinden mezun olmak.
Kadın/Erkek KPSS
P3
En az
55 puan
4
Zabıta
Memuru GİH 9 1
-Lisans düzeyinde eğitim veren
fakültelerin Halkla İlişkiler ve
Tanıtım veya İş İdaresi ve İktisat
programlarının birinden mezun
olmak.
Kadın/Erkek KPSS
P3
En az
55 puan
5 İtfaiye Eri GİH 10 1
-Ön Lisans düzeyinde eğitim veren
meslek yüksekokullarınınÖzel
Güvenlik ve Koruma veya
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
Bölümü programlarının birinden
mezun olmak,
-En az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak,
Erkek KPSS
P93
En az
55 puan
6 İtfaiye Eri GİH 10 1
-Ön Lisans düzeyinde eğitim veren
meslek yüksekokullarının Sivil
Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik
ve Yangın Güvenliği,
programlarının birinden mezun
olmak,
-En az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
Erkek KPSS
P93
En az
55 puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
Başvuru Genel Şartları
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
Başvuru İçin Özel Şartlar
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların
karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c) 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan
özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve
ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda
en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla
fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri unvanı için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve
yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik
kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz https://www.alucra.bel.tr/internet adresinden
temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden
alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
i) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda
bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
j) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca
bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
İtfaiye eri ve zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde
elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının
sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 13.10.2021 – 15.10.2021 tarihleri
arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Alucra Belediyesi
(Mesudiye Mah. Hürriyet Cad. No: 272 Alucra/Giresun) adresinde yer alan İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir.
a) Elektronik ortamda belediyemiz bilgi@alucra.bel.tr e-posta adresine gönderilecektir.
b) Şahsen veya iadeli taahütlü posta yolu ile Alucra Belediyesi (Mesudiye Mah. Hürriyet Cad. No:
272 Alucra/Giresun) adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu
olmayacaktır.)
c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
d) İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda
belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Alucra Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini
tamamlayacaklardır.
e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce
değerlendirmeye alınmayacaktır.
f) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
g) Başvuru sırasında HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol
edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday yazılı ve uygulamalı sınava
çağrılacaktır,
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır.
Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri ve zamanı başvurularının
değerlendirilmesine müteakip 22/10/2021 tarihinde Belediyemiz https://www.alucra.bel.tr/
internet adresinden ilan edilecektir.
c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin
bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta yolu ile gönderilecektir.
d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
e) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri
bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat
adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
f) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından
Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.
SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Tüm unvanlar için yazılı sınav 28/10/2021 tarihinde, Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı için
uygulamalı sınav 29/10/2021 tarihinde Alucra Belediyesi (Mesudiye Mah. Hürriyet Cad. No: 272
Alucra/Giresun) adresinde yapılacaktır. Tüm sınavlar saat 10:00’da başlayacaktır. Yazılı ve
uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Yazılı Sınav Konuları:
1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
3-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4-Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Uygulamalı Sınav:
Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi
ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
İtfaiye Eri ve zabıta memuru Kadrosu Sınavında Değerlendirme:
a) Yazılı sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan
olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme;
● Zabıta memuru kadrosu için, sınavın yazılı bölümünün %50’si, uygulamalı
bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın yazılı bölümünün %40’ı, uygulamalı
bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır.
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı,belediye tarafından yapılan yazılı ve uygulamalı sınav sonucu
hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve
Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
Memur kadroları sınavında değerlendirme;
e) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin
mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamada 100 tam
puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların 
aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
f) Adayların atamaya esas başarı puanı: belediye tarafından yapılan yazılı sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan
edilecektir.
İtfaiye eri , zabıta memuru ve diğer memur kadrolarına başvuran Adayların atanmaya esas
başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı
puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek
aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin www.alucra.bel.tr internet adresinde ilan
edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp
almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları
tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler
ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün
içinde yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve
ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Bu haber toplam 330 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.