• BIST 2.372,35
 • Altın 944.7
 • Dolar 15.9201
 • Euro 16.819
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 16 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Zabıta memuru alımı yapılacağı kılavuz şeklinde yayınlanmıştır.

Zabıta memuru alımı yapılacağı kılavuz şeklinde yayınlanmıştır.
Kamu ilanları hız kesmeden yayınlanmaya devam ediyor

 Belediye Başkanlığı bünyesinde hizmet etmek üzere zabıta memuru alımı yapılacağı kılavuz şeklinde yayınlanmıştır.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için alımlar Derebucak Belediyesi bünyesine alınacak olup alım kontenjan bilgisi ise 2 zabıta memuru alımı olmak üzere alımlar yapılacaktır.

Zabıta Memuru Alım Şartları

Lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerin Rekreasyon bölümü veya Spor Yöneticiliği programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki sebeplerden dolayı çıkarılmamış olmak, erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 boyunda büyük olmak ve son olarak 30 yaşını doldurmamış olmak şartları ile alımlar yapılacaktır.

Görevini devamlı yapmasına engel hali bulunmama, KPSS sınavından en az 55 puan almış olma, kamusal haklarından mahrum olmama şartları ile zabıta memuru alımlarının yapılacağı belirtilmiştir.

Zabıta Memuru Başvuruları Nasıl Yapılır

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için başvurular sadece şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Başvuru yapacak adaylar başvuruda gerekli belgeler ile birlikte ve başvuru formunun doldurulması yolu ile başvurular yapılacaktır.
 
Adaylar başvurularını Konya Derebucak Belediyesine adresine iletilmesi yolu ile şahsen veya posta yoluyla iletilecek şekilde yapılacaktır.

Başvurular henüz başlamamış olup 7 Şubat 2022 tarihinde alınmaya başlayacak en geç müracaatlar 9 Şubat tarihinde sona erecek

DEREBUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE
ZABITA MEMURU ALIM İLANI
Derebucak Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi,
adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş
kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen unvan için son mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.
Sıra
No
Kadro
Unvanı
Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti
KPSS
Puan Türü
KPSS
Taban
Puanı
1 Zabıta
Memuru
GİH 11 2
Lisans düzeyinde eğitim veren
Fakültelerin Rekreasyon bölümü
veya Spor Yöneticiliği
programlarının birinden mezun
olmak, en az B sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak
Erkek/Kadın P3 En az 55
puan
c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan
kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
yapılacaktır.
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
 Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.derebucak.bel.tr)
temin edeceklerdir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
 Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir).
 Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
 Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
 Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir).
 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
 Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 07.02.2022-09.02.2022 saat 17:00’ye kadar (mesai günlerinde
saat 08.00-12.30/13.30-17.00 arasında) Yeni Mahalle Ericek Caddesi No:1 Derebucak/KONYA
adresindeki Derebucak Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir.
 Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
 Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.
5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir
unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesini müteakip Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları
ile 23/02/2022 tarihinde Belediyemizin (www.derebucak.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan
edilecektir.
d. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik
bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu belge
sınava girişte ibraz edilecektir.
e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri
bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres
tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
g. Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları
gerekmektedir.
h. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından
Derebucak Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı
sınav 15.03.2022 günü Saat 10:00 da başlamak üzere Derebucak Belediye Başkanlığı Yeni Mahalle
Ericek Caddesi No: 1 Derebucak/KONYA adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır. Sözlü ve
uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Sözlü sınav;
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konularını kapsar.
b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık
gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
a)Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere
toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
c) Sınavda değerlendirme;sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav puanı
hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak
için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.
d)Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan
edilecektir.
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl
aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet
sayfasından (www.derebucak.bel.tr) ilan edilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp
almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları
tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler
ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.derebucak.bel.tr)
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün
içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir

Bu haber toplam 665 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.