• BIST 1.910,29
 • Altın 790.23662
 • Dolar 13.4668
 • Euro 15.2244
 • İstanbul 1 °C
 • Ankara -9 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Yargıtay Personel iş ilanları 2020

Yargıtay Personel iş ilanları 2020
Yargıtay Personel iş ilanları 2020

Başkanlığımız Bilgi işlem Merkezi Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına İlişkin Esaslar uyarınca; Kamu Personeli Seçme Sınavı puanlan (KPSS B grubu) esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucunda, aşağıda ilan edilen hususlar çerçevesinde 3 sözleşmeli programcı ve 3 sözleşmeli çözümleyici alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI A- Genel şartlar


1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

2. Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. 2018 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunlan için KPSSP3, Önlisans mezunlan için KPSSP93 puan türünde en az 60 almış olmak,

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslanna aykırı hareket edilmesi sebebiyle Kurumlarca sözleşmesi feshedilmemiş olmak veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak, (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde-1 hükmüne göre bu durumda olan adayların fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumlann sözleşmeli personel pozisyonlannda istihdam edilmeleri mümkün değildir.)

5. Adaylar, programcı ve çözümleyici pozisyonlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.


6. Sınav başvurusunun son günü itibariyle, ilanda belirtilen şartlan sağlıyor olmak.

B- Programcı pozisyonu için aranacak özel şartlar

1. Yükseköğretim kurulularının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az ön lisans düzeyinde mezun olmak.

2. Yükseköğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslanm bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak.

3. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, bilişim personeli (Programcı) olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK'na tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.


4. İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

5. Yabancı dil sınav sonuçlan (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin cşdcğcrliklcri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin bu ilanın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan "Yabancı Dil Sınavlan Eşdeğerliklcri" hakkındaki karan esas alınacaktır.)

C- Çözümleyici Pozisyonu için aranacak özel şartlar

1. En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enfonuatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden bir adedi güncel olmak üzere en az

2(iki) programlama dilini bildiğini belgelemek


3. Kamu kurum/kuruluşlannda veya özel sektörde cn az 1 (bir) yıl BİM'dc programcı olarak çalışmış olmak.

4. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, çözümleyici, sistem programcısı ve programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK'na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

5. İngilizce dilinde. Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak

6. Yabancı dil sınav sonuçlan (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin bu ilanın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan "Yabancı Dil Smavlan Eşdeğerlikleri" hakkmdaki karan esas alınacaktır.

Not:

1. Programlama dilini bildiğini belgelemek; Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı belge. (Transkript ve ders açılım belgesi)

2. Adayların başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, istenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders acılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. İstenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça belli olmayanlann ise okuldan onaylı ders açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

II - BAŞVURU ŞEKLİ

1. İsteklilerin; 09/03/2020 tarihi mesai saat başlangıcı ile 13/03/2020 tarihi mesai bitimi arasında www.vargitav.gov.tr adresinde yayımlanan ilan ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri, Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:l Bakanlıklar/ ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 416 0281 - 416 00 87) adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2. İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kuruntumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.


III- BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI

1. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

2. Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Kuruntumuz internet sitesinde (www.yargitav.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

IV - SÖZLÜ SINAV, DEĞERLENDİRME, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ İLANI

1. Sözlü sınav, mesleki bilgiyi/uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.

2. Sözlü sınav notu 70'in üzerinde olanlar başarılı, altında olanlar başansız sayılacaktır.

3. Başarılı aday bulunması durumunda, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek belirlenecektir.

4. Sınav sonuçlan Kurumumuz internet sitesinde (www.yargitav.gov.tr) ilan edilecektir.

V- ATAMA

1. En yüksekten başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar atama yapılacaktır.

2. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle

yerleştirilecektir.

3. Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedeklerden atama yapılacaktır.

4. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasa! işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faiziyle tahsil edilecektir.

VI- ÜCRET

rMesleki

tecrübe

İngilizce

düzeyi

Programcı Aylık Brüt Tavan Ücreti (Tl.)

01/01/2020 -01/07/2020 tarihleri arası

Çözümleyici Aylık Brüt Tavan Ücreti (TL)

01/01/2020 -01/07/2020 tarihleri arası

A-B

5.246,74

5.663,84

5 yıldan fazla

C

5068.68

5.443,16

D

5.04137

5320,42

5-5 yıl

A-B

5.041,37

5.246,74

C

4.818,79

5.066,32

D

4.744,64

4.992,20

1-3 yıl

A-B

4.595,95

4.794,07

C

4.417,50

4.645,53

D

4317,99

4.566,46

A-B

4.025,86

4.111,84


C

3.825,08

3.925.46

D

3.724,74

3.825,08

İlanda belirtilen ücret tutarı brüt olup, bu ücrete ayrıca 1387,57 TL. ck ödeme yansıtılmakta, ancak aylık brüt sözleşme ücreti tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise damga vergisi kesilmektedir.

Not: Programcı ve Çözümleyici pozisyonunda istihdam edileceklerden;

1. Programcı adaylarından. Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olanların brüt sözleşme ücretlerine ( 2'nci maddeye göre çalıştırılanlar hariç olmak üzere), mesleki tecrübesi 5 yıldan fazla ve A-B düzeyinde İngilizce dilbilgisi düzeyi olanlar için belirlenen tavan ücretin % 20'si oranında ayrıca ilave yapılır. Ancak, bu miktarın 2'nci maddeye göre hesaplanacak miktarın altında kalınası halinde 2'nci maddeye göre ödeme yapılacaktır. (Bu miktardan sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi kesilmektedir.)

2. Programcı adaylarının, Kuruntumuz bilgi işlem merkezinde güncel olarak kullanılan programlama dillerinden istenilen programlama dilini bildiğini gösteren belgelerine istinaden brüt sözleşme ücretleri %25 oranında artırılacaktır. (Bu maddeye göre ödeme yapılanlara ayrıca 1 'inci maddeye göre ödeme yapılmaz.)

3. Çözümleyici adaylarından Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunlarının brüt sözleşme ücretlerine (not 4'e göre çalıştırılanlar hariç olmak üzere), mesleki tecrübesi 5 yıldan fazla ve A-B düzeyinde İngilizce dilbilgisi düzeyi olanlar için belirlenen tavan ücretin % 20'si oranında ayrıca ilave yapılır. Ancak, bu miktarın 4'üncü maddeye göre hesaplanacak miktarın altında kalması halinde 4'üncü maddeye göre ödeme yapılacaktır. (Bu miktardan sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi kesilmektedir.)

4. Çözümleyici adaylarının, Kurumumuz bilgi işlem merkezinde güncel olarak kullanılan programlama dili ile diğer programlama dillerinden bir adedi güncel olmak üzere en az iki tanesini bildiğini belgelemeleri, bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla, tavan ücretleri %25 oranında artırılacaktır. (Bu maddeye göre ödeme yapılanlara ayrıca 3'üncü maddeye göre ödeme yapılmaz.) Kamuoyuna duyurulur.

Vll - İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yargıtay Başkanlığı Santral: 0 312 416 10 00 Ayrıntılı Bilgi : 0 312 416 00 87 : 0 312 416 02 81

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

Bu haber toplam 851 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.