• BIST 1.945,88
 • Altın 776.10458
 • Dolar 13.6587
 • Euro 15.423
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 12 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

VHKİ, zabıt katibi, şoför alımlarına kimler başvurabilir.

VHKİ, zabıt katibi, şoför alımlarına kimler başvurabilir.
VHKİ, zabıt katibi, şoför alımlarına kimler başvurabilir. İşte kadrolu devlet memuru alımı

VHKİ, zabıt katibi, şoför alımlarına kimler başvurabilir. İşte kadrolu devlet memuru alımı kapsamında YSK 103 kamu personeli alımı başvuru süreci ve tüm detaylar.

YSK memur alımı (Kontenjanlar)
VHKİ alımına 10 kadro verildi.
Şoför alımına 3 kadro verildi.
Zabıt katibi alımına da 90 kadro verildi. Toplam YSK 103 devlet memuru alımı yapacak.
ysk personel alımı 2021 başvuru formu (Başvuru Ekranı)
Yüksek Seçim Kurulu YSK memur alımı başvuruları 18 Ekim’e kadar devam edecek. Haberimizin en altında yer alan başvuru ekranı üzerinden direkt olarak hemen başvurularınızı tamamlayabilirsiniz.
 
ysk memur alımı (Başvuru Şartları)
Yüksek Seçim Kurulu YSK 103 memur alımı için adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki şartları taşıması gerekiyor.

T.C. vatandaşı olmak,
Adayların son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanundaki yaş şartını taşımak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak şartı bulunuyor.
Memur alımı (KPSS - Mezuniyet Şartları)

2020 KPSS’den Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak gerekiyor.

VHKİ, Zabıt Katibi alımı için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,
Şoför alımı için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,
Şoför alımı için ayrıca B sınıfı ehliyeti olmak gerekiyor.

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
 İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
 Açıktan Personel Alım İlanı
Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim
Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil
Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli
listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.
I- BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR
Başvuru Tarihi: Başvurular 07.10.2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 18.10.2021 tarihinde
mesai bitimi itibariyle (saat 17.00) sona erecektir.
Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde
(https://www.ysk.gov.tr) yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak
suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.
İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile posta veya diğer iletişim kanallarıyla
yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
- Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası
sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar yalnızca bir unvan için başvuru
yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları
geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
- Şoför unvanına başvuracak adayların, geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü
belgesi örneğini başvuru formunu doldururken ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
- Sözlü sınava, ilanda belirtilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türlerinden en
yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro
sayısının beş katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla
aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.
- Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır.
- Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar lisans mezunları için KPSSP3 puan türü, önlisans
mezunları için KPSSP93 puan türü, lise mezunları için ise KPSSP94 puan türü esas alınarak en
yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır.
- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav
tarihinden en az on beş gün önce Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde ilan edilmek
suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde
bulunulmayacaktır.
- Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus
Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport’tan bir
tanesi)” ile girebileceklerdir.
- Taşra teşkilatı Zabıt Katibi kadroları için sözlü sınava katılacak adayların ilan edilen
yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini sözlü sınav günü
Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.
- Sözlü sınavda; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi (50 puan), Atatürk
ilkeleri ve inkılap Tarihi bilgi düzeyi (15 puan), genel kültür bilgi düzeyi (15 puan) ile özgüveni,
bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade
yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere, toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri
tarafından ayrı ayrıdeğerlendirme yapılacaktır.
- Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70
olması gerekmektedir.
- Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav başarı puanının aritmetik
ortalaması alınarak belirlenecektir.
- Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evraklar ile bu evrakların
Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde
duyurulacaktır.
- Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai
başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılır. (Tercihlerine bu şekilde
yerleştirilemeyenlerin veya tercihte bulunmayanların atamaları Yüksek Seçim
KuruluBaşkanlığınca re’senyapılacaktır.)
- Adayların başarı puanının eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü
sınav puanı ve diploma notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
- Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden
dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı
sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.
- Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde, belge ile ispatı mümkün
olan mücbir sebepler dışında göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına
göre en yüksek puandan başlamak üzere varsa yedeklerden atama yapılacaktır.
Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
- Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen
adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde,
yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulacaktır.
- Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları
gerekmektedir.
II- BAŞVURU ŞARTLARI
Genel Şartlar
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
- Türk vatandaşı olmak,
- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde
657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaşşartını taşımak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmak,
- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
- 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans
mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az
70 puan almışolmak,
Özel Şartlar
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en
az lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) Enaz lise veya dengi okulmezunu olmak,
2) Geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
İlan olunur.

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

 1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!

 2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!

 3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

 4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

 

Bu haber toplam 1204 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.