• BIST 2.056,33
 • Altın 791.80264
 • Dolar 13.4973
 • Euro 15.3569
 • İstanbul 3 °C
 • Ankara -7 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Üniversite iş ilanına ülke genelinden başvuru yapılabilecek

Üniversite iş ilanına ülke genelinden başvuru yapılabilecek
Fırat Üniversitesi bünyesine ülke genelinden başvuru yapılabilecek

Üniversite personelleri 2020 KPSS puanları esas alınarak sözleşmeli kadrolarına ve maaşları üniversitenin özel bütçesinden karşılanarak alınacaklar.

Elazığ Fırat Personel Alımı Boş Kadroları

Elazığ Fırat personel alımı için açılan boş kadrolar 45 kişi lisans mezunu Hemşire, 1 Psikolog, 8 önlisans mezunu Röntgen teknikeri, 3 kişi önlisans diş protez personeli, 3 kişi Temizlik personeli lise mezunları arasından alınacak.
Temizlik Görevlisi olarak alınacak adayların en az lise mezunu olması, 2020 yılı KPSS P94 puanı en az 70 olması, temizlik görevini sürekli yapmasına engel hastalığının olmaması şartları aranmaktadır.
 
Fırat Üniversitesi 60 Memur Alımı Adayları Genel Şartlar

Adayların Türk Vatandaşı olması,

Kamusal haklarının kullanımında mahrumiyeti olmaması,

Erkek adayların askerlik hizmeti için askerlik dönemine gelmemesi, askerlik dönemi gelmişse askerliğini yapmış olması muaf ya da erteletmiş olması,

Mesleğini yapmasına engel vücut ve akıl hastalığı olmaması,

Atanmaya hak kazanan adaylar haklarında yapılacak arşiv araştırması sonrasında ihtiyaca göre hemen işe başlatılacağından kişilerin mesleğe başlamasında mani durumlarının bulunmaması dip notu verilmiştir.
 
Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvurular

Sözleşmeli personel alımında şartları taşıyan personel adaylarının 30 Kasım 2021 tarihi ile 14 Aralık 2021 tarihleri arasında başvurularını üniversitenin resmi internet sitesi “personelilan.fırat.edu.tr” üzerinden online olarak yapılacak

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:
657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek
üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak olup,
ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır.
UNVANI
KADRO
KODU
ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Hemşire
/Lisans
01 38 Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans
programlarının birinden mezun olmak. (F.Ü. Hastanesinde görev yapacak.)
Hemşire
/Lisans
02 7 Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans
programlarının birinden mezun olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapacak.)
Psikolog
/Lisans
03 1 Psikoloji lisans programından mezun olmak. (Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığında görev yapacak.)
Sağlık Teknikeri
/Röntgen/Önlisans 04 6 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun
olmak. (F.Ü. Hastanesinde görev yapacak.)
Sağlık Teknikeri
/Röntgen/Önlisans 05 2 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun
olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapacak.)
Sağlık Teknikeri
/Diş Protez/Önlisans 06 2 Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapacak.)
Diğer Sağlık Personeli
/Diş Protez/Önlisans 07 1 Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapacak.)
Destek Personeli
(Temizlik Hizmetleri)
/Lise ve Dengi
08 3
- Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak,
- Temizlik görevinin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve
benzeri engelleri bulunmamak,
- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,
- 2020 KPSSP94 puanı en az 70 olmak.
(Rektörlük birimlerinde görev yapacak.)
TOPLAM 60
1-Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
2-Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi
halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,
3-2020 KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak,
4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Not: Atanmaya hak kazanan adayların yapılacak arşiv araştırmasından sonra ihtiyaca
binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması
gerekir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1-Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır.
Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon
için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması
gerekmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
2-Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday
olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla
pozisyona başvuru yapamayacaktır.
4-Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile
alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması
durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
5-Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak
olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda
başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
6-Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde
yapılabilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:
Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için 2020/KPSS P94, önlisans mezunları
için 2020/KPSS P93 ve lisans mezunları için 2020/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme
yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan
adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman,
başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 gün içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan
edilecektir.
Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan
adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının
tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten
çağrılacakların listesi Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından
(http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon)
bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği
veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli
personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır. Bu
gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu
kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1-Mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden indirilen mezun belgesi veya diplomaların
onaylı sureti)
2-Vesikalık Fotoğraf (Bütün Adaylar sisteme yükleyecektir)
3-KPSS sonuç belgesi

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

 1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!

 2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!

 3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

 4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

Bu haber toplam 573 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.