• BIST 105.520
 • Altın 379,423
 • Dolar 6,8125
 • Euro 7,5605
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 17 °C
 • Yediklim Kolejleri Ücretsiz Ders Videoları
 • Gişe görevlisi, banka memuru ve müfettiş yardımcısı personel alımları 2020
 • Türk Ekonomi bankası,Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası iş ilanları 2020
 • Yediklim Kolejleri Ücretsiz Ders Videoları
 • Gişe görevlisi, banka memuru ve müfettiş yardımcısı personel alımları 2020
 • Türk Ekonomi bankası,Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası iş ilanları 2020

TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır.

TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır.
TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır.

TİKA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
I. GENEL
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında aşağıda
belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır. Müracaatlar 20/01/2020 tarihinde
başlayacak olup 31/01/2020 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata
çağrılacak adaylar Başkanlığın web sayfasından ilan edilecektir.
Giriş sınavı 17-21/02/2020 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140
Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Grup
No Bölüm Kontenjan
Sayısı
1 Uluslararası İlişkiler 2
2 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2
3 İktisat ve İşletme 1
4 Uluslararası Ticaret 2
5 Sosyoloji 1
6 Tarih 1
II. GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI
Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:
1) 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
yer alan genel şartları taşımak,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim dallarından ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
3) 01/01/2020 tarihi itibari ile 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
4) Son başvuru tarihi itibari ile ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavından(KPSS):
a) Birinci grupta yer alanlar için KPSS P34 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
b) İkinci grupta yer alanlar için KPSS P29 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
c) Üçüncü grupta yer alanlar için KPSS P18 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
ç) Dördüncü grupta yer alanlar için KPSS P1, P2, P3 ve P28 puan türlerinden birinden en az 75 puan almış olmak,
ç) Beşinci ve Altıncı grupta yer alanlar için KPSS P3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
5) 2018-2019 yılına ait Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından(YDS) ve giriş sınavının son başvuru tarihi
itibari ile sonucu açıklanmış 2020 yılı Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce, Fransızca, Arapça,
İspanyolca veya Rusça dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca
buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. Bu şartları taşımayan adayların
başvurusu kabul edilmeyecektir.
III. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER
1) TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 20/01/2020 tarihinde başlayıp, 31/01/2020 günü mesai saati
bitimine (saat 18.00) kadar yapılabilecektir.
2) Başvurular, elektronik ortamda doğrudan https://sinav.tika.gov.tr web adresinden istenen belgelerin eksiksiz
olarak doldurulması ve istenen belgelerin başvuru tarihi bitimine kadar TİKA Başkanlığı (Personel ve Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden veya
posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar
yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
3) Başvuru için istenen belgeler:
a) Açık ve eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu
b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya Başkanlık tarafından
onaylı örneği (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),
c) KPSS sonuç belgesi aslı veya bilgisayar çıktısı,
d) YDS sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav sonuç
belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği
e) El yazısıyla doldurulacak özgeçmiş,
f) İki adet vesikalık fotoğraf,
g) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,
h) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,
i) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı,
4) Eksik belge ve/veya bilgi bulunan başvurular ile şartlara uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
IV. BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ
1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak bu ilanda belirtilen
atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil)
sınava çağrılacaktır.
2) Giriş Sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih ve saatleri
http://www.tika.gov.tr web sitesinde ve TİKA Başkanlığı binası girişinde ilan edilecektir.
3) Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus cüzdanı/kimlik kartı veya
pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunmalı,
pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Bu şartlarda olmayan nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ile
birlikte hazır bulunacaklardır.
V. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.
2) Sözlü sınavda adaylar;
a. Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi ve Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi,
b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d. Genel yetenek ve genel kültürü,
e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle
gerçekleştirilir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı
özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü
sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkanı ve
üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
VI. DEĞERLENDİRME VE İLAN
1) Başarı puanı adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınav puanlarının
eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanına ve KPSS puanına bakılır, puanı yüksek olan aday sıralamada üstte
yer alır.
2) Giriş Sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca kazanan adayların adreslerine de tebliğ
edilir.
3) Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden
daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.
4) Yarışma sınavında başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak kaydıyla, yarışma sınavı duyurusunda
belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, yarışma sınavı komisyonu tarafından
belirlenen sayıda yedek aday belirlenebilir. Yedek listedeki adayların hakları daha sonraki sınavlar için müktesep
hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
5) Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya yeterli başvurunun bulunmaması
nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp
başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.
6) Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Başkanlık tarafından verilen süre içerisinde göreve
başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, sınav sonuçlarının açıklanmasından
itibaren altı ay içerisinde yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.
7) Yarışma sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu ve TİKA Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
8) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta
veya ilanda belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte TİKA Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.
9) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen veya ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı
hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.
10) Başvurusu kabul edilip isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış
olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.
VII. BİLGİ ALMA
Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 0(312) 939 7070 - 72 - 74 -
75 numaralı telefonları aranarak, 0(312) 939 75 15 no’lu faks ve/veya sinav@tika.gov.tr e-posta adresine yazılarak
alınabilir

Bu haber toplam 565 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.