• BIST 2.485,45
 • Altın 974.337
 • Dolar 16.6327
 • Euro 17.4981
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 21 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Ticaret Bakanlığı 100 memur alımı başvuru süreci online olarak tamamlanıyor

Ticaret Bakanlığı 100 memur alımı başvuru süreci online olarak tamamlanıyor
GİH sınıfı 9 ve 10. Derece kadrolara memur atama başvurusu için gerekli tüm bilgileri başvuru son günü

Ticaret Bakanlığı 100 kamu personel memur alımı için adayların üniversitelerin 4 yıllık hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olması şartı bulunmaktadır.

Memur alımları başvuru süreci
Ticaret Bakanlığı GİH sınıfı 8 ve 9. Derece 100 memur alımı için başvurular 13 Mayıs 2022 tarihinde sona erecektir.

TİCARET MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve
9 uncu dereceli “Ticaret Müfettiş Yardımcısı” kadrosuna İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 50 ve Gümrük Grup Başkanlığı
için en fazla 50 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavları yapılacaktır.
1. SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:
Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların;
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması,
1.2. En az dört yıllık yükseköğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,
1.3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla;
 İç Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 1000 kişi,
 Gümrük Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 1000 kişi,
içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),
1.4. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha
sonra doğanlar başvurabilecektir),
1.5. Sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye
elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmaması,
1.6. Süresi içinde başvurmuş olması,
gerekmektedir.
2. SINAV BAŞVURUSU:
2.1. Giriş Sınavları için başvurular, 25 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile
süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
2.2. Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları
geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
3. SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:
3.1. Giriş Sınavları önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.
3.2. Yapılacak Giriş Sınavının yazılı bölümü;
 İç Ticaret Grup Başkanlığı için 25-26 Haziran 2022,
 Gümrük Grup Başkanlığı için 02-03 Temmuz 2022,
tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturumda Ankara Atatürk Lisesi, Korkutreis Mahallesi Sezenler
Caddesi No:11 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.
3.3. Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav saati ve sınava ilişkin diğer hususlar Ticaret
Bakanlığı (www.ticaret.gov.tr) internet sayfasında yazılı sınav tarihinden en geç 15 gün önce ilan edilecek olup sınava katılmaya
hak kazanan adaylara başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına
ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
3.4. Adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek olup adaylar sınava geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı,
ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle katılabileceklerdir.
3.5. Sınav yeri, tarihleri ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan
tebligat hükmündedir.
4. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:
4.1. Her bir Grup Başkanlığı için yapılacak yazılı sınavlar aşağıda belirtilen konularda yapılır:
Maliye ve Ekonomi: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Kamu
Gelirleri ve Giderleri, Bütçe ve Kamu Borçları, Mikroekonomi, Makroekonomi, Para-Banka Teorileri, Uluslararası Ekonomi,
Kamu Hukuku: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı), Ceza Hukuku, Ceza
Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar),
Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Aile
Hukuku ve Miras Hukuku hariç),
Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Temel Maliyet Muhasebesi.
Yazılı sınavda yukarıdaki konu başlıklarında yer alan hususlarla ilgili sınava girecek adayların değerlendirme, yorumlama ve
çözüm yolları sunma kabiliyetlerini ölçmeye yönelik sorulara da yer verilebilecektir.
5. DEĞERLENDİRME:
5.1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm sınav
gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.
5.2. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak kadro sayısının 4 katı kadar aday, yeri ve
tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
5.3. Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacak ve sözlü sınava katılmaya hak
kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin
bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
5.4. Sözlü sınavdan önce adaylardan, sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmasına ve seyahat
etmesine engel bir halinin olmadığına, adli sicil kaydına ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı ile
nüfus cüzdanı sureti ve fotoğraf istenir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.
5.5. Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan vermek suretiyle değerlendirilir. Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e)
bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu
başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanın ortalama notunun en az 70 olması gereklidir.
5.6. Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanların ortalamasından oluşur.
5.7. Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. Adayların giriş sınavı puanlarının aynı
olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana öncelik tanınır.
5.8. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda
belirtilen kadro sayısı kadar aday asil ve söz konusu kadronun en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenir.
5.9. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak
teşkil etmez.
6. SINAV SONUÇLARININ İLANI ve ATAMA:
6.1. Giriş Sınavını kazananların isimleri Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir. Giriş Sınavını asil kazanan adaylara ayrıca
yazılı tebligat yapılacaktır. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
6.2. Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya
başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.
6.3. Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda
Ticaret Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.
BİLGİ TEMİNİ:
Sınavla ilgili her türlü bilgi Bakanlık internet sayfasından ya da aşağıda yer alan adres ve telefon numaraları aracılığıyla
Bakanlıktan temin edilebilir.
T.C. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km. Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 449 2430-2436
E-posta: sinavbilgirtb@ticaret.gov.tr
İlan olunur.

KAMUDAN KARİYER Sosyal Medya Hesaplarımız

Bu haber toplam 270 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.