• BIST 1.910,19
 • Altın 793.05864
 • Dolar 13.5168
 • Euro 15.2779
 • İstanbul -1 °C
 • Ankara -7 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Tarım Bakanlığı 2020 Memur Alımı başvuruları

Tarım Bakanlığı 2020 Memur Alımı başvuruları
Tarım Bakanlığı 2020 Memur Alımı başvuruları

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİGEM)
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde münhal
bulunan, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi 4 müfettiş yardımcısı kadrosuna; üniversitelerin,
- 1 inci Grup: En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal
bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler bölümlerinden mezun olanlardan 4
kişi,
- 2 inci Grup: Ziraat fakültelerinin, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, toprakbilimi ve bitki
besleme, tarımsal yapılar ve sulama, tarımsal mekanizasyon, tarım ekonomisi, bitki koruma ve
zootekni bölümü mezunlarından 1 kişi,
- 3 üncü Grup: Veterinerlik fakültesi mezunlarından 2 kişi olmak üzere, atanacak toplam 7
müfettiş yardımcısının belirlenmesi amacıyla Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı yapılacaktır.
- Sınav Sonucu Atama Yapılacak Kadro Bilgileri:
- Görev Yeri: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Teftiş Kurulu Başkanlığı /
ANKARA
- Sınıfı: G.İ.H.
- Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
- Kadro Derecesi: 6-7-8
- Kadro Sayısı: 7
II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
yazılı nitelikleri taşımak,
- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak
1985 tarihi ve daha sonra doğanlar).
- En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, kamu
yönetimi, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler bölümü mezunları, ziraat fakültesinin (tarla
bitkileri, bahçe bitkileri, toprakbilimi ve bitki besleme, tarımsal yapılar ve sulama, tarımsal
mekanizasyon, tarım ekonomisi, bitki koruma ve zootekni) bölümü mezunları ile Veteriner
Fakültesi mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veya
yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
- Sağlık durumu bakımından, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim
koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,
- Başkanlıkça yapılacak inceleme sonucunda, sicil, tutum ve davranışlar yönünden müfettiş
yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,
- Sınav tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan bir sınavdan asgari 60(altmış) puan almak,
- ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavlarından,
a) Hukuk, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler
fakültesi mezunlarının KPSSP48,
b) Ziraat fakültelerinin, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, toprak bitki besleme, tarımsal yapılar
ve sulama, tarımsal mekanizasyon, tarım ekonomisi ve zootekni bölümü mezunlarının KPSSP3,
c) Veterinerlik Fakültesi mezunlarının KPSSP3’ten 70 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla,
başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre
İlk 140 aday (1 inci grup ilk 80, 2 inci grup ilk 20, 3 üncü grup ilk 40 aday) arasında
bulunmak, (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması
halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.).
- Giriş Sınavı Esası: Giriş sınavı önce 4(dört) seçenekli çoktan seçmeli olarak yazılı, sonra
da sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.
- TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca yayınlanan (www.tigem.gov.tr)
Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde başvuru yapmış olmak,
III – SINAV YERİ VE TARİHİ:
- Giriş Sınavının yazılı bölümü 21.03.2020 Cumartesi günü saat 10:00 Ankara Üniversitesi
Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından tek oturumda yapılacaktır. Sınav süresi 100 dakika ve
soru sayısı 80’dir.
- Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı
yer ve sınav saatleri; TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasında, yazılı sınavdan en az 10 gün
önce ilan edilecektir. Adaylara, ayrıca sınav giriş yerleriyle ilgili yazılı bir bildirim yapılmayacaktır.
- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav
tarihi, yeri ve saati TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.
IV – SINAV BAŞVURUSU:
- Başvurular 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2020 Cuma günü saat
17.30’da sona erecektir. Başvuru zamanının bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkate
alınmayacaktır.
- Adaylar, Giriş Sınavına, TİGEM internet sayfasındaki Başvuru Formunu doldurmak
suretiyle başvuracaklardır. Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar, internet
sayfasında yer almaktadır.
- Adayların, Başvuru Formunu kendi el yazısı ile doldurduktan sonra imzalı bir nüshasını,
aşağıda belirtilen belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim
Daire Başkanlığı Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar / ANKARA adresine şahsen vermeleri ya da 
postayla göndermeleri gerekmektedir. Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç
başvuru süresinin bitim zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru
süresinin bitiminden sonra belgeleri, Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru formuna eklenecek belgeler:
- KPSS sonuç belgesi: aslı veya bilgisayar çıktısı ve yükseköğretim kurumu diploma veya
bitirme belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire
Başkanlığınca onaylı sureti ya da noter onaylı sureti,
- T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,
- Diploma aslı veya onaylı örneği, gerekmesi halinde denklik belgesi,
- 4,5 x 6 ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,
- 31 Ocak 2020 Cuma günü saat: 17.30’a kadar TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire
Başkanlığına ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
-Başvuru sonrası yazılı sınava girecek adaylar ile sınava giremeyecek adaylar TİGEM
(www.tigem.gov.tr) internet sayfasından duyurulacaktır.
V – SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:
Sınav 4 yıllık fakülte mezunu olan adayların alanlarına uygun düzeyde sorular içerecektir. Üç
grupta (1 inci grup: hukuk, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler
fakültesi mezunları, 2 inci grup: ziraat fakültesinin (tarla bitkileri, bahçe bitkileri, toprak bilimi ve
bitki besleme, tarımsal yapılar ve sulama, tarımsal mekanizasyon, tarım ekonomisi, bitki koruma ve
zootekni) bölüm mezunları, 3 üncü grup: Veteriner Fakültesi mezunları) yapılacak sınav;
1.Çoktan seçmeli sorular ( 4 (dört) seçenekli );
I. Grup
a) Kamu maliyesi;
1) Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi),
2) Maliye politikası,
3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.
b) Ekonomi;
1) Ekonomi Teorisi (mikro, makro iktisat ve iktisadi analiz),
2) Ekonomi Politikası,
3) Para Teorisi ve Politikası,
4) Uluslararası Ekonomi,
5) Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar.
c) Hukuk;
1) Anayasa Hukuku,
2) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç),
3) Borçlar Hukuku,
4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku),
5) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku,
6) Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku.
d) Muhasebe;
1) Genel Muhasebe,
2) Mali Tablolar Analizi.
II. Grup
a) Tarla Bitkileri
b) Bahçe Bitkileri
c) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
d) Tarımsal Yapılar ve Sulama
e) Tarımsal Mekanizasyon 
f) Tarım Ekonomisi
g) Bitki Koruma
h) Zootekni
III. Grup
a) Temel Bilimler
b) Klinik Öncesi Bilimler
c) Klinik Bilimleri
d) Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
konularını kapsar.
VI - SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR VE ESASLAR
- Adaylar sınava gelirken ASYM tarafından verilen sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik
belgelerinden herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik Belgesi
(Yeni kimlik çıkartmak için) KKTC Kimlik Kartı, Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine
Mahsus Kimlik Kartı (Subay Astsubay vb. kimliği kabul edilmez!)} yanlarında bulunduracaklardır.
Sınav giriş belgesi yanında geçerli kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın
tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik
belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini
izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır. Kurum kimliği geçerli
kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
- Sınav binalarına, yumuşak uçlu siyah tahta kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe
içinde su, peçete (şeffaf ambalaj içinde veya ambalajsız), metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı,
ulaşım kartı, geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında çanta, cüzdan, cep telefonu, saat
(kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye,
küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik
ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para,
anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç);
her türlü elektronik/mekanik cihazlar ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her
türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı
vb. kartlarla, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü
bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel
vb. araçlarla, su hariç içecek yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk
değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce bildiren adaylar hariç)
alınmayacaktır.
VII – DEĞERLENDİRME:
- Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak sınav
konularının her biri için Konu Puanı hesaplanacaktır. Her bir konuda 100 tam puan üzerinden en az
50 Konu Puanı alan adaylar için Genel Başarı Puanı hesaplanacak olup Konu Puanı/Puanları
50’nin altında olan adaylar için Genel Başarı Puanı hesaplanmayacaktır. Konu Puanı
hesaplamasında [Konu Puanı=(Konuya Ait Doğru Cevap Sayısı / Konuya Ait Toplam Soru
Sayısı)x100] formülü kullanılacak, Genel Başarı Puanı ise Konu Puanlarının aritmetik ortalaması
alınarak hesaplanacaktır. Genel başarı puanı 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri olan adaylar
başarılı sayılacaktır. Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Bu husus soru
kitapçığında belirtilecektir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi
sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate
alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
- Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular değerlendirmeye
alınmayacaktır. Adayların puanları kalan sorular üzerinden hesaplanacaktır.
- Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı
duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son
sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.
- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 70’ten az olmaması gerekir.
- Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav
puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
- Giriş Sınavında başarılı sayılmak için, yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik
ortalamasının 70 puan ve üzerinde olması gerekir.
- Giriş Sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının
dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
- Bu işlemler her meslek grubunun kendi içerisinde ayrı ayrı olmak üzere yapılır.
- Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan adaya, bu notların da
eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Giriş Sınavında başarı gösterenlerin
sayısı, ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak,
diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar aday da yedek
olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
-Giriş sınavını asıl ve yedek olarak kazananların sınav sonuçları, TİGEM
(www.tigem.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava gireceklerin aday başvuru
formunda belirttikleri adreslerine iadeli - taahhütlü mektup ile sınavın yeri, günü ve saati bildirilir.
-Asıl adayların, atanma ile ilgili işlemlerini yaptırmak üzere, duyuruda belirtilen tarihe kadar
TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına müracaat etmeleri zorunludur. Sınavı asıl
ve yedek olarak kazanamayan adaylara yazılı tebligat gönderilmez.
- Kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanlar ile göreve başladıktan sonra görevinden
ayrılanların yerlerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda sınav tarihinden itibaren en
geç iki yıl içinde, yedek olarak sınavı kazanan adaylardan birinci sıradaki adaydan başlanarak başarı
sırasına göre atama yapılır.
VIII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:
- Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap
anahtarlarının aday.ankara.edu.tr web adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü
içinde TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına yapabileceklerdir. Sınav sorularına
ve uygulamasına ilişkin itirazlar en geç 3 (üç) gün içinde ASYM’ye gönderilecektir. ASYM bu
itirazları kendisine tebliğinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde inceleyip sonuçlandırarak Genel
Müdürlüğe bildirecektir.
- Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş)
iş günü içinde TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına yapılacaktır. Genel
Müdürlük bu itirazları (gerekmesi hâlinde) en geç 3 (üç) gün içinde ASYM’ye gönderecektir.
ASYM bu itirazları 5 (beş) iş günü içinde inceleyip sonuçlandırarak Genel Müdürlüğe bildirecektir.
 - Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası Ankara
Beşevler Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN:
TR560001000799699103995014 numaralı hesaba 25 TL (Yirmibeş Türk Lirası) itiraz ücreti (İtiraz
edilecek her bir soru için 25 TL ücret yatırılması gerekmektedir.) yatırarak alınan banka dekontu,
itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile TİGEM İnsan Kaynakları
ve Eğitim Daire Başkanlığına yapacaklardır.
IX – DİĞER HUSUSLAR: 
- Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası bulunan
fotoğraflı ve resmi kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) yanlarında
bulunduracaktır.
- Sınava girerken sınav giriş belgesinin gösterilmesi zorunludur.
-Sözlü sınav öncesi adaylardan, gerekmesi halinde başvuru formunda yer alan beyanların
doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.
- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında
başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu
atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.
İrtibat Bilgileri:
ADRES: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
Telefonlar: (0 312) 417 84 70 (10 hat) / 249-250-255

Bu haber toplam 650 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.