• BIST 2.085,76
 • Altın 779.43305
 • Dolar 13.4391
 • Euro 15.3135
 • İstanbul 8 °C
 • Ankara -1 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Sermaye Piyasası Kurulu 20 Uzman Yardımcısı Kamu Personeli Alıyor

Sermaye Piyasası Kurulu 20 Uzman Yardımcısı Kamu Personeli Alıyor
Sermaye Piyasası Kurulu 20 Uzman Yardımcısı Kamu Personeli Alıyor

ye Piyasası Kurulundan:
MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Sermaye Piyasası Kurulunda (Kurul), İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere
Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 20 adete kadar "Uzman Yardımcısı"
kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı
yapılacaktır.
SINAVA KATILMA KOŞULLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan
genel şartları taşımak,
2) 20 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için; ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için
2018 ve 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2,
KPSSP3 veya KPSSP28 puanı 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda
bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak (eşit puan almış olmaları nedeniyle
400 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava
çağrılacaktır),
3) 20 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için; Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler,
İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen-Edebiyat,
Mühendislik, Ticari Bilimler, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Uygulamalı Bilimler, Yönetim
Bilimleri Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren; Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği
ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı
Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık,
Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği,
Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,
İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği,
İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe,
Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve
Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye
Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler,
Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği,
Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası
Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim
Sistemleri Aktüerya ve Risk Yönetimi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Finansal Ekonometri,
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Gayrimenkul ve Varlık
Değerlendirme, Girişimcilik, İslam Ekonomisi ve Finans, Küresel Siyaset ve Uluslararası
İlişkiler, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık
ve Sosyal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası
Girişimcilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Yönetim
Bilimleri bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen
yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
4) 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
5) Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla
aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,
6) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda
bulunmamak.
GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ
Sınav Tarihi: Giriş sınavının yazılı aşaması 26-27 Ekim 2019 tarihlerinde sabah ve
öğleden sonraları altı ayrı oturum şeklinde yapılacaktır.
Sınav Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü - İstanbul
Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurulun www.spk.gov.tr
internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi
tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yer ve saat Kurulun yukarıda belirtilen internet
adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
BAŞVURU ŞEKLİ
Sınav başvurularının 18.09.2019 - 04.10.2019 tarihleri arasında Kurulumuz resmi internet
adresinden (www.spk.gov.tr) ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun çevrimiçi olarak doldurulması
suretiyle yapılması, formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden çıktısının alınarak öğrenim
belgesinin fotokopisi ile birlikte en geç 07.10.2019 tarihi saat 17:30'a kadar elden veya posta
yoluyla Kurulun Ankara merkez adresine gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler
dâhil 07.10.2019 tarihi saat 17:30'dan sonra Kurul kayıtlarına giren başvurular dikkate
alınmayacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI
Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma
sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav başlama saati, Kurulun www.spk.gov.tr internet
adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara
Kurul yazılı, e-posta veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. Adaylar, "Sınava
Giriş Belgeleri"ni 24-25 Ekim 2019 tarihleri arasında Kurulumuz resmi internet sayfasından
alabilirler.
Kurulca daha önce açılan sınavlara iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir
sınava alınmazlar.
Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra
sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların
sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler,
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır:
20 adet Uzman Yardımcılığı için:
a) İktisat: Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı.
b) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza
Hukukunun Genel Esasları.
c) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası.
d) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tahlil.
e) Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler.
f) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe'ye
çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi.
DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yukarıda belirtilen yazılı sınavlara ilişkin sınav grubunun her biri için ayrı oturum
yapılacak olup, her grup için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak
için, bu grupların her birinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik
ortalamasının 70'den aşağı olmaması zorunludur.
Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak
atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
Sözlü sınava çağrılan adaylara kişilik envanteri testi uygulanabilecektir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı
sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit olması
halinde, yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar
asil adayın isimleri, Kurulun www.spk.gov.tr internet adresinde ilan edilir ve adayların
adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro
sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın
isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun www.spk.gov.tr internet adresinde ilan
edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir.
Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için
kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün
içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve en geç 5
(beş) iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan
anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde
mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan
adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar,
atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından
herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek
listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.
SERMAYE PİYASASI KURULU
ANKARA MERKEZİ İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156 Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No:15
06530 ANKARA Süzer Plaza Kat:3 34367 Şişli/İSTANBUL
İrtibat Tel: (0312) 292 90 90 İrtibat Tel: (0212) 334 55 00
İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tr/

Bu haber toplam 553 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.