• BIST 3.301,27
 • Altın 971.024
 • Dolar 18.4709
 • Euro 17.7899
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 21 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Senir Belediyesi kpss 60 puanla Zabıta Ve İtfaiye Eri Alım İlanı

Senir Belediyesi kpss 60 puanla Zabıta Ve İtfaiye Eri Alım İlanı
Senir Belediyesi kpss 60 puanla Zabıta Ve İtfaiye Eri Alım İlanı

ISPARTA İLİ KEÇİBORLU İLÇESİ SENİR BELEDİYESİNE İLK DEFA
ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Isparta İli Keçiborlu İlçesi Senir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve
Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi,
nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş
kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Sır
a
No
Alınaca
k Kadro
Unvanı
Sınıfı Kadro
Dereces
i
Aded
i
Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 İtfaiy
e Eri
G.İ.H. 9 1
Lisans düzeyinde eğitim
veren fakültelerin herhangi
birinden mezun olmak.
En az B Sınıfı sürücü
belgesi sahibi olması.
Erkek/Kadın KPSSP3 En
az 60
Puan
3
Zabıta
Memur
u
G.İ.H. 9 1
Lisans düzeyinde eğitim
veren fakültelerin herhangi
birinden mezun olmak.
En az B Sınıfı sürücü
belgesi sahibi olması.
Erkek/Kadın KPSSP3 En az
60
Puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Senir Belediyesinin boş itfaiye eri ve zabıta
memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak
adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
• Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca
bulunmamak.
2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
 a. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavlarına
girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, zabıta memuru kadro unvanı için son olarak
mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3
Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSSP3 puanını almış olmak.
 b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
 c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel
şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme
aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az
1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10
kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve
kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 d. İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik
gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
 e. İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanacaklar için itfaiye ve zabıta teşkilatının ihtiyacına
göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
sürücü belgesine sahip olmak.
3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
• İş Talep Formu Kurumumuzdan veya belediye internet adresinden temin edilecektir.
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
• En az B sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
 Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 12/03/2019’ dan 19/03/2019 Salı günü saat 17.00’ ye
kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler
• Başvuru belgelerini Senir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir,
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
20/03/2019 tarihinde belediyemiz www.senir.bel.tr internet adresinde ve ilan panosunda ilan
edilecektir,
• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir,
• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Senir Meclis Salonunda; itfaiye eri için 2 2 / 0 3 / 2 0 1 9 Günü saat 09:00 da, zabıta memuru
için 22.03.2019 C u m a Günü günü saat:13.00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.
Ayrıca itfaiye eri için 22.03.2018 C u m a Günü saat 15:00 da başlamak üzere uygulama sınavı
yapılacaktır.
Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Belediye, başvuruları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağrılacaktır.
Sınav Konuları:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
• İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
• Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Zabıta memuru sınavında Değerlendirme;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına
ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere
toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya
esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik
ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
İtfaiye eri sınavında değerlendirme;
•Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
•Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
•Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak
sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
•Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan edilir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya
da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün
içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.
Senir Belediye Başkanlığı

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

Bu haber toplam 1472 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.