• BIST 2.864,25
 • Altın 1038.865
 • Dolar 17.9312
 • Euro 18.392
 • İstanbul 22 °C
 • Ankara 20 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

POMEM, PMYO ve PÖH 10 Şehre Devlet Memuru Alımı

POMEM, PMYO ve PÖH 10 Şehre Devlet Memuru Alımı
POMEM, PMYO ve PÖH 10 Şehre Devlet Memuru Alımı

1. GENEL HUSUSLAR
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği
çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek
üzere merkez ve taşra teşkilatına SÖZLEŞMELİ statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav
Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel
kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir.
b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular www.egm.gov.tr
internet adresinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.
c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal
edilecektir.
ç) İşlemler, başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Personel Bilgi
Sistemine kayıt edilecek olup, adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği
verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu
“Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar; Başvuru Formunda herhangi bir
aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirdikten sonra yeniden imzalayacaklardır.
(Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış
bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)
d) 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın
Ek 2 nci maddesine 30/6/2014 tarih ve 2014/6576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen
“Emniyet Genel Müdürlüğünde bu esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak tam
zamanlı avukat unvanlı sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmaz…” hükmü
kapsamında adaylardan merkezi sınav puanı şartı aranmayacaktır.
e) Sözlü ve/veya uygulamalı sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir
adayı başarılı bulmaması halinde başvuruda bulunan adayların tamamını eleme
tasarrufuna sahiptir.
2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Başvuruda bulunacak adayların, Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında
Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları
taşımaları gerekmektedir:
a. Türk Vatandaşı olmak,
b. Yapılacak sınavın son başvuru günü olan 15/02/2019 tarihinde 18 yaşını tamamlamış
(15/02/ 2001 tarihi ve öncesi doğumlu olmak) ve 35 yaşını tamamlamamış olmak, (15/02/1984
sonrası doğumlu olanlar),
c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.
2
e. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan
adaylardan istenilecek),
f. Hukuk Fakültesinden mezun olmak,
g. En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olmak (staj süresi hariç),
h. Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, disiplin ve adli yönden herhangi
bir cezası olmadığını barodan alınacak belgeyle ispatlamak,
i. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak (Yapılacak sınavlar sonucu
başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek),
j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak (Yapılacak
sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan
istenilecek),
k. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı
olmak.
3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;
a) Kimlik belgesi,
b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da
noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi
onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul
edilmeyecektir.)
ç) En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olunduğuna dair belge ve Avukatlık
Ruhsatname örneği,
d) Başvuru yapan adaylar en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.
e) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları
İllerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.
Başvurular 11/02/2019 – 15/02/2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE
KONULARI
Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı
sınava çağrılacaktır.
Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri
www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar TC kimlik numarası, adı ve soyadı
bilgilerini sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecektir.
Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;
a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
c) Genel yetenek ve genel kültürü,
ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek
gerçekleştirilecektir.
3
5) KESİN BAŞARI LİSTESİ
a) Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup,
adayların sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak
sıralama yapılacaktır.
b) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puan eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan
aday üst sırada yer alacaktır.
c) Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asil
aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.
6) SONUÇLARA İTİRAZ
Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü
Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı
yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç
adaya yazılı olarak bildirilecektir.
7) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
b) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen sağlık
kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini
müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.
c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit
edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
ç) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi
içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
ÜÇ YIL SÜRELİ MESLEKİ TECRÜBEYİ İSPATLAYICI BELGELER;
2018 - 7. Dönem Sözleşmeli Avukat alımına başvuracak adayların;
1- Fiili olarak en az üç (3) yıl Avukatlık yaptığını gösteren kayıtlı olduğu barodan
alınacak belgeyi, (Staj süresi hariç)
2- Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında veya sözleşmeli olarak
görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için;
 Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan
alınacak hizmet belgesinin aslını
Başvuruda ibraz etmeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR

Alım Türü Unvanı Sınıfı Alınacak İl Birim
Sayı
Top.
Sayı
ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR
Cinsiyet
KPSS Puan
Türü,
Yılı ve Taban
Puanı
Öğrenim Durumu ÖZEL ŞARTLAR
657 sayılı
DMK
4-B md.
Avukat
(Sözleşmeli)
Avukatlık
Hiz.
ADANA 1
10 E/K KPSS şartı
aranmayacaktır.
Hukuk Fakültesi
mezunu olmak.
1)Avukatlık Ruhsatnamesi
sahibi olmak.
2)Avukatın veya avukatlık
ortaklığındaki avukatların,
disiplin ve adli yönden
herhangi bir ceza
almadıklarına ilişkin bağlı
bulundukları barodan
alınacak belge.
3) En az 3 (üç) yıl süreli
mesleki tecrübeye sahip
olmak ( staj süresi hariç ).

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

Bu haber toplam 1080 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.