• BIST 8201.08
 • Altın 1681.261
 • Dolar 27.205
 • Euro 28.9209
 • İstanbul 24 °C
 • Ankara 19 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

Mühendis ve Yönetici 24 Kamu Personeli Alımı

Mühendis ve Yönetici 24 Kamu Personeli Alımı
Mühendis ve Yönetici 24 Kamu Personeli Alımı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PERSONEL ALIMI SINAV DUYURUSU

EPDK 24 Memur alımı başvuruları almaya devam ediyor. Alımı gerçekleştirilecek kişiler yönetim görevlisi memuru ve mühendis olarak yapılacaktır. Başvuru 4 Mart 2019 tarihi bitimine kadar yapılması gerekmekte 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 25 Mart – 5 Nisan 2019 tarihleri arasında 15 (on beş)
adet yönetim görevlisi, 9 (dokuz) adet mühendis olmak üzere toplam 24 (yirmi dört) kadro için giriş sınavı
yapılacaktır.
I) SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı
genel şartları taşımak,
b) (V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen lisans ve ön lisans programları ile YÖK tarafından bu
programlara denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak ve
belirtilen özel şartları son başvuru tarihi olan 04/03/2019 itibarıyla taşımak,
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (B) grubu kadrolar için yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavından, (V) inci maddede belirtilen puan türlerinden 75 ve üzeri puan almış olmak
kaydıyla, giriş sınav duyurusunda yer alan usulle belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak,
ç) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona
yerleştirilmemiş olmak.
II) BAŞVURU TARİHLERİ
Giriş sınavı başvuru tarihleri: 25 Şubat–4 Mart 2019
III) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR
Giriş sınavına başvuru;
Son başvuru tarihi olan 4 Mart 2019 Pazartesi günü saat 23:59‘a kadar http://www.epdk.org.tr
internet adresinde yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğrafları ile ön ve arka tarafı yer alacak şekilde mezuniyet
belgelerini (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik
ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.
EPDK http://www.epdk.org.tr internet adresinde yayımlanan "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle
elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile
Kuruma elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
(V) inci maddede yer alan kontenjanların 5 (beş) katı aday sınava çağrılacaktır. Aranılan nitelikleri
taşıyan adaylardan, ilanda belirtilen her bir kontenjana ait KPSS puan türünden en yüksek puanı alan
adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Bu şekilde belirlenen sayıda aday tutanakla tespit edilecek ve
giriş sınavına katılma hakkını elde edecektir. Her bir kontenjana ait KPSS puan türü itibarıyla, en son adayın
aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.
IV) SINAVA GİRİŞTE KİMLİK İBRAZI
Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi http://www.epdk.org.tr Kurum internet
adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sınavda, kimlik tespitinde
kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi bulundurulması
zorunludur. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
V) ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR
Giriş sınavı yapılacak 15 (on beş) adet yönetim görevlisi ve 9 (dokuz) adet mühendis kadrosunun
öğrenim dalları itibarıyla dağılımı, KPSS puan türleri, asgari puan, kontenjanlar ve sınava çağrılacak
aday sayıları aşağıdaki şekildedir:
VI) GİRİŞ SINAVININ YERİ VE ŞEKLİ
Giriş Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (İşçi Blokları mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu caddesi,
No:51/C Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA) adresinde sözlü olarak yapılacaktır.
VII) ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Giriş Sınavında adaylar;
a) Genel yetenek ve genel kültür,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Davranış ve tepkilerinin memuriyete uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilecektir. Adaylar, Komisyon tarafından yukarıdaki bentlerde yazılı
özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak
için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en
az yetmiş olması şarttır.
VIII) SINAV SONUÇLARI VE SONUÇLARA İTİRAZ
Adayların giriş sınavı başarı puanları, sözlü sınavda yetmiş puan almış olmaları kaydıyla KPSS puanı
ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenecektir. Başarılı olmak için gerekli
olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması puan sıralamasına göre yapılacaktır. Sınav notunun eşitliği
durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır. Giriş sınavından yetmiş veya daha
Unvan Öğrenim Dalları
KPSS
Puan
Türü
Asgari
Puan
Kontenjan
Sınava
Çağrılacak
Aday
Sayısı
Yönetim
Görevlisi
Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe,
Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve
Vergi Uygulama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro
Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Hukuk Büro
Yönetimi ve Sekreterliği, Sekreterlik, Ofis
Teknolojileri ve Yönetimi, İnsan Kaynakları, İnsan
Kaynakları Yönetimi, Personel, Personel Yönetimi,
Maliye, İşletme, İşletme Yönetimi, Genel İşletme,
İşletme-Muhasebe, İşletmecilik, Banka ve Sigorta
Yönetimi, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık,
Sigortacılık, Finans ve Muhasebe, Finans önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
KPSSP93 75 15 75
Mühendis
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği/Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği/
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve
Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
KPSSP3 75 6 30
Mühendis Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita
Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği KPSSP3 75 2 10
Mühendis Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği KPSSP3 75 1 5
Toplam 24 120
fazla puan almış olmak kaydıyla duyuruda belirtilen kadro sayısının (kontenjanın) yarısını geçmeyecek kadar
yedek aday listesi belirlenecektir.
Giriş sınavı sonuçları Kurum http://www.epdk.org.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, sınav
sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylara, sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir. Sınav
sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir. İtirazlar bu sürenin
bitiminden itibaren en fazla on iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. İtiraz sonucu adaya yazılı
olarak bildirilecektir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde
Kuruma ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu
kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep
hak teşkil etmez.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurum http://www.epdk.org.tr internet
adresinden yapılacaktır.
İlan olunur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski
1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA)
Tlf : 0(312) 201 40 00

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

Bu haber toplam 1464 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.