Kamudan Kariyer

SON DAKİKAMilli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama duyurusunu yayımladı

Belediye Başkanlığı Memur Alıyor

Belediye Başkanlığı Memur Alıyor

02 Ekim 2018 Salı 00:56

Belediye Başkanlığı Memur Alıyor

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Orhaneli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.

Sıra

No

Kadro

Unvanı

Sınıfı

Kadro

Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyet

Kpss

Türü

Kpss

Puanı

1.

Zabıta

Memuru

GİH

10

1

Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

Erkek/Kadın

KPSSP93

2016 KPSS den En az 55 puan almak

BAŞVU

RU GENEL ve ÖZEL ŞART

rLARI:

Belediyemizin boş Zabıta Memuru kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLAR :İlan edilen Zabıta Memuru kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca

bulunmamak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLAR

İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı, KPSSP93 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

a. Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

b. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

c. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki

nedenlerle çıkarılmış olmamak.

d. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Sözlü sınav öncesi ölçümler yapılacaktır.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

a) İş Talep Formu (Kurumumuzdan ya da Belediyemizin internet adresinden-www.orhaneli.bel.tr temin edilecektir.)

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,

c) Ehliyet fotokopisi

d) Diploma veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi,

e) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi fotokopisi,

f) KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,

g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

h) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,

i) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

j) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Başvuruda bulunacakların belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

a. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 10.10.2018 - 17.10.2018 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar (mesai saatlerinde saat 09:00-17:00 arasında)

b. Bursa Orhaneli Belediyesi adresindeki Orhaneli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

c. Başvuralar şahsen yapılacaktır.

d. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a. T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adayları, KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağırılacaktır

b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları, 19.10.2018 tarihinden itibaren Belediyenin ilan panosunda ilan edilecektir.

d. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile Sınav Yeri ve Tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" posta ile gönderilecektir.

e. Bu belge sınava girişte ibraz edilir.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Orhaneli Belediyesi Hizmet binasında; Zabıta Memuru alımı için 24.10.2018 Çarşamba günü saat 09.00'da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.

Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye başvurularına KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Konuları:

a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları İle kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7.SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

Facebook'la Yorumla
İlk yorum yazan siz olun
Adınız Yorumunuz
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.