• BIST 8201.08
 • Altın 1681.261
 • Dolar 27.205
 • Euro 28.9209
 • İstanbul 24 °C
 • Ankara 19 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

Milli Savunma Bakanlığı 2019 Yılı 165 Kamu Personeli Alım ilanı

Milli Savunma Bakanlığı 2019 Yılı 165 Kamu Personeli Alım ilanı
Kamudankariyer.com Milli Savunma Bakanlığı 2019 Yılı 165 Kamu Personeli Alım ilanı

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında memur
olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de
yer alan niteliklerde devlet memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî
Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet
Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel
alımı yapılacaktır.
b. Alım başvuruları https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 28 Aralık 2018-
15 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup
vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.
c. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri
değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri
gerekmektedir.
ç. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.
d. Adaylar başvuru şartlarında istenen; diploma, bonservis, ustalık-kalfalık belgesi,
sertifika, ruhsat, ehliyet, İş Güvenliği Uzmanı belgesi ve Şehit/Gazi Yakınlık Belgesini sisteme
yükleyeceklerdir. Belgelerini yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
e. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit
edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.
2. BAŞVURU
Başvuru Koşulları
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak;
(a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
(b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
(c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
(d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru
yapabilir.)
(e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
(f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak
(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
görevlerde çalışıyor olmamak, (4B kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışanlar hariç)
(3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak
sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,
(4) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık
Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık
hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak,
(5) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm
terör örgütleri ile herhangi bir irtiba
4
NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi
olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı
puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK’ya
mensup ise ilgili belgeyi bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından,
diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik
Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.)
3. SEÇİM AŞAMALARI
a. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?
Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda
belirtilen sıraya uygun [1’inci madde üstte] olacak şekilde) mavi plastik dosyaya takılı olarak (kayıt
kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları
dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır.
(1) Sınav Çağrı Belgesi,
(2) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
(3) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi, başvuru
aşamasında aday tarafından sisteme yüklenecektir. Ayrıca başvuru esnasında E-Devlet uygulaması
üzerinden alınan verilere göre görüntülenen mezuniyet bilgilerinde hata veya eksiklik olması
durumunda gerekli düzeltmelerin ilgili kurumlar tarafından yapılması (YÖK vb.) adaylar tarafından
sağlanacaktır. (Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle
butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu
kabul edilmeyecektir.)
(4) Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet,
KPDS/YDS belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi,
(5) Erkek Adaylar İçin;
(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı
askerlik durum belgesi,
(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya
Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,
(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve
fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,
(6) Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin
şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Şehit/Gazi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup
ise ilgili belgeyi bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu
kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de
belge alacaklardır.),
(7) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar
tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü
olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf
kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf
yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya
takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul
edilmeyecektir.
(8) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,
b. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?
Başvurusunu yapan adaylar KPSS puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp
en düşük puana doğru) sıralanacak ve sınav çağrısı yapılacaktır.
(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü (Kayıt-Kabul):
Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve
yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.
(2) Uygulamalı Sınav:
(a) Sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına
kadar olacaktır.
5
(b) Sadece TABLO-2’de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır.
(c) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not
alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.
(ç) Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınavda başarılı olan adaylar
aldıkları nota göre yeniden sıralanacak ve alım kontenjanının 6 katı kadar aday ikinci gün mülakat
sınavına girecektir.
(3) Mülakat sınavı:
(a) Mülakat Sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla
altı katına kadar olacaktır.
(b) Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta
asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.
c. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?
(1) Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Uygulamalı
sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir
sonraki aşamaya alınmazlar.
(2) Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav
yapılacak unvanlar için) ve mülakat sınavı notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile
ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır. Sınavı kazanan adayların KPSS puanı, mesleki yeterlilik ve
mülakat sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, mesleki yeterlilik puanı yüksek
olan aday, her iki puanın da eşit olması hâlinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer
alır. Sadece mülakat sınavı yapılması durumunda, kazanan adayların notlarının eşit olması halinde
ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde
diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana,
öncelik tanınır.
(3) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.
ç. Sağlık Muayene İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?
(1) Adayların sağlık raporu işlemleri için, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık
Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık
hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır.
(2) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine
başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Ankara
garnizonu içinde üç iş günü, Ankara garnizonu dışında beş iş günü) sağlık işlemini başlatmayan
adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.
(3) Sağlık raporu işlemini tamamlayan adaylar 2 Ağustos 2019 tarihine kadar sonuçları
Personel Temin Dairesi Başkanlığına elden/posta yoluyla ulaştıracaklardır. Belgelerini zamanında
ulaştırmayan adayların işlemleri sonlandırılacaktır.
d. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?
(1) Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları
gereken hususlar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacak, ayrıca adaylara posta
veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
(2) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması sonuçlanan adayların tebligatları yazılı olarak
posta yolu ile yapılacaktır. Bu yüzden adaylar iletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durmlarını
yazılı olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta
adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.
(3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların
https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme
başvurularına işlem yapılmayacaktır.
6
5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI
Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru talimatını iyice okuyup anladıktan sonra,
https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır.
Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap
ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini
tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir.
Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi
yapmayacaktır

ilan kılavuzu için buraya tıklayınız KAMUDAN KARİYER.COM

Bu haber toplam 1565 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.