• BIST 2.826,14
 • Altın 1034.848
 • Dolar 17.8909
 • Euro 18.5269
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 30 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Milli Savunma Bakanlığı 10 bin sözleşmeli er Kariyer iş ilanı

Milli Savunma Bakanlığı 10 bin sözleşmeli er Kariyer iş ilanı
Milli Savunma Bakanlığı 10 bin sözleşmeli er alımı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
2018 YILI SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU

Bu kılavuzda Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru
yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve
sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verilmiştir. Sizde en az ilköğretim mezunu
olup, 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1993 tarihi ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında doğanlar)
ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli
Erbaş ve Erliğe hemen başvuruda bulunabilirsiniz.
1. GENEL HUSUSLAR:
a. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2018 yılında Kara, Deniz ve Hava
Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temini ile ilgili hususları kapsamaktadır.
b. Ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun
yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak ve internet üzerinden başvuru formunun
doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması
sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.
c. Başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması sınavları internette
yayımlanacak tarihte MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) icra edilecektir.
ç. Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr
internet adresinden yapılacaktır. Seçim aşaması sınav tarihleri ilgili internet adresinde tebliğ
niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca idarece gerekli görüldüğünde adayların belirttiği elektronik
posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara, ayrıca
posta ile tebligat yapılmayacaktır.
d. Yapılan başvurular, sadece bu kılavuz kapsamındaki temin faaliyeti için geçerli
olacaktır. Ancak MSB’nin ihtiyaçları doğrultusunda başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri
değiştirilebilecektir.
e. Planlanan tarihteki sınavlara geçerli bir mazereti dolayısıyla katılamayacak olanlar,
sınav tarihinden önce MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına (Cebeci/ANKARA) dilekçe
vermek (elden veya posta ile) suretiyle (mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda) müteakip
sınavlara planlanabilecektir.
f. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat
yapılmakta, yazılı sınav yapılmamaktadır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa Adam
tercihi yapan adayların yüzme testlerinde başarısız olması durumunda adaylığı Deniz Kuvvetleri
Sözleşmeli Er olarak devam edecektir.
g. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların, EK-C’de örneği bulunan Durum
Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu alarak gelirken yanlarında getirmesi gerekmektedir.
Kurumumuzca tek hekim muayenesi yapılmamaktadır.
ğ. Adaylar;
(1) Kara, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı arasından birinci, ikinci ve üçüncü tercihlerini
başvuru formunda belirtecek (mutlaka tercih yapılacaktır),
(2) Sınavlarda başarılı olan adaylar başvuru formunda belirttikleri tercih sırası
(ilave yetenek sahibi adayların tercih sırası dikkate alınmayabilecektir), sınavlar sonucu
oluşacak başarı sıralaması ve kontenjana göre Kuvvet Komutanlıklarına ayrılacak,
(3) Kara, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı için tek (aynı) sınav ve işlemlere katılacaktır.
h. Adaylar seçim aşamalarına gelirken kendisine ait ehliyet, askeri ehliyet, diploma, sertifika,
başarı belgesi, kurs belgesi vb. belgeleri yanlarında bulunduracaklardır. 
-3-
 ı. Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek
yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile MSB ihtiyaçlarına göre gerekli görüldüğü takdirde
değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu
önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, MSB tarafından belirlenir ve
kamuoyuna genel ağ (internet) aracılığı ile duyurulur.
2. SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLİK HAKKINDA BİLGİ
a. Sözleşmeli Erbaş ve Er;
Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış
oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er
Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.
(1) Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi
başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç
yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla
azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme
süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.
(2) En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olanlardan;
(a) Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabul edilenlerin sevkleri; ilgili
mevzuat gereğince Millî Savunma Bakanlığı tarafından tehir edilir.
(b) Askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış olanların, askerlik
yükümlülüklerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak, ön sözleşme
imzalandığı tarihten itibaren ay olarak geçirdiği sürelerin üçte biri askerlik hizmetinden sayılacaktır.
(3) Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü,
emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.
(4) Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat
durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde
onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat
durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde
çavuşluğa geçirilir.
b. Özlük Hakları;
 (1) Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş
ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz.
 (2) Sözleşmeli erbaş ve erlere, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlere
verilen askerî kimlik kartının aynısı olan kimlik kartı verilir.
 (3) Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadroya karşılık gelen silahlarını
kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).
(4) Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erler gibi
kışlada kalırlar. Sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve
erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.
 (5) Sözleşmeli erbaş ve erler, üç yıl görev yaptıktan sonra ilgili mevzuattaki şartları
taşımaları kaydıyla uzman erbaşlık ve astsubaylığa geçiş yapabilirler.
-4-
 (6) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan
nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve
kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel
Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.
 (7) Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 30 gün yıllık planlı
izin hakkı vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret
izni verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk
ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, eşinin doğum yapması halinde 10 gün, yangın, deprem ve
su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni
verilebilir. Bu mazeret izinleri yıllık izinden sayılmaz.
 (8) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmette bulundukları süre içinde
vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babaları ile; malul olanların kendilerine sosyal ve ekonomik
destek sağlamak, imkanlar ölçüsünde hukuki destek vermek ve/veya doğal afetler nedeniyle maddi
ve manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımda bulunarak mağduriyetleri hafifletmek ve
dayanışma ruhunu tesis etmek amacıyla kurulan TSK Dayanışma Vakfı’na üye olmaları
durumunda bu kurumca sağlanan imkanlardan sözleşmeli erler de istifade ederler.

ilan kılavuzu için buraya tıklayıınz KAMUDAN KARİYER.COM ÖZEL HABER

Bu haber toplam 1357 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.