• BIST 2.864,25
 • Altın 1038.865
 • Dolar 17.9312
 • Euro 18.392
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 29 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Milli Güvenlik Sekreterliği 20, Şırnak Belediyesi 10 Devlet memuru Alımı Yapıyor

Milli Güvenlik Sekreterliği 20, Şırnak Belediyesi 10 Devlet memuru Alımı Yapıyor
Milli Güvenlik Sekreterliği 20, Şırnak Belediyesi 10 Devlet memuru Alımı Yapıyor

İKİ İLANIN KILAVUZLARINI ALT ALTA EKLEDİK.

İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

ŞIRNAK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE
 MEMUR ALIM İLANI
Şırnak BelediyeBaşkanlığı bünyesinde 657 sayılı DevletMemurlarıKanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer
alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer
şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru
alınacaktır.
Sıra
No
Kadro
Unvanı Sınıfı Kadro
Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyet Kpss Türü Kpss
Puanı
1 Zabıta
Memuru
GİH 9 2
Her
 2. Başvuru Özel Şartları:
İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans2016-KPSSP93 ve Lisans2018-
KPSSP3 türünde Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak.
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genelşartların yanı
sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta
memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına,
soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az
1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında
(+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da www.sirnak.bel.tr adresinden temin
edilecektir.)
Nüfus cüzdanı veya kimlik kartınınfotokopisi,
Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği(Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı.
Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,(Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ,ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adayların, sözlü sınava katılabilmek için;
 Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları,
istenilen diğer belgelerle birlikte 19/11/2018 gününden 23/11/2018 günü mesai
bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı
İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan
müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde
yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
Belediye, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle, adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzere, atama yapılacak her bir boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava
çağıracaktır.
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
30/11/2018 tarihinde Belediyemiz internet adresinden ilan edilecektir. Başvuruları kabul
edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile
sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava
girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.
 6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VEKONULARI:
ZabıtaMemuruAlımıiçinsözlüsınav 10-11-Aralık 2018tarihlerinde saat:09.30’da
başlamak üzere,
Şırnak Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde
bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınav Konuları:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâpTarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuatkonuları
İle kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
 7.SINAV DEĞERLENDİRME
a) Sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan konularda
15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde
ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda başarılısayılmak için,sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
c) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanları ile
KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır.
e) Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve
atamaları yapılmaz, atamaları yapılmışise iptal edilir.Bu kişiler hiçbir hak talep edemez.
f) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili
makamlara suç duyurusunda bulunulur.
 
8.SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
a) En yüksek başarı puanından başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday,
asıl aday olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da
belirleyecektir.
b) Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler, Belediyenin internet adresinde
www.sirnak.bel.tr ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
9.SINAV SONUCUNA İTİRAZ
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün
içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan
edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları
yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal
edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
İlan Olunur.---------------------------------------------------------------------

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden; 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında münhal bulunan 6 ncı derece kadrolarda görev yapmak üzere Giriş (Sözlü) sınavı (tek aşamaiı) ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde 20 adet Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır. Alınacak uzman yardımcılarının öğenim grubu, sayısı, Giriş (Sözlü) sınavına çağılacak aday sayısl ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

I-BAŞWRU ŞARTLARI: I- 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartlan taşımak, 2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile hukuk fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğetim kurumlarından mezun olmak, 3- Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığ yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/0l/l984 ve düa sonra doğanlar başvurabilecektir), 4- Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlanndan (KPSS) KPSSP8, KPSSIl, KPSSPI6, KPSSP2I, KPSSP26, KPSS28, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) sınavına çağılırlar), 5- Son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak, 6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

1- Giriş (Sözlü) sınavı başvuruları l9 Kasım 2018 Pazartesi günü başlayıp 30 Kasım 20l8 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular Kurumun internet sitesinden (vww.mgk.gov.tr) indirilerek doldurulacak başvuru formuna KPSS ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi eklenmesi suretiyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Posta Kodu:06530 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. 2- Son başwru tarihinde saat l8.00'dan sonra Genel Sekreterliğe intikal eden başvurular kabul edilmeyecek olup, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

 ALINACAK UZMAN YARDIMCISI 

Milli Güvenlik Kurulu 20 memur alımı için;

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, İktisat ve İşletme Fakülte mezunları başvuru yapabiliyor. 35 yaşını doldurmamış, YDS D düzeyinde puan sahibi olmak ve KPSS 80 puan şartı bulunmaktadır.Giriş (Sözlü) sınavı başvuruları 19 Kasım 2018 Pazartesi günü başlayıp 30 Kasım 2018 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 

Başvuru internet sitesindeki form. KPSS ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav sonuç belgesi olması gerekmektedir. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Posta Kodu:06530 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. 

-Başvuru formu ve ekinde yer alan belgelerin incelenmesi sonucu ilanda belirtilen şartları haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adaylann listesi Giriş (Sözlü) sınavının yapılacağı yer ve tarih bilgileri ile birlikte sınav tarihinden en az l0 gün önce rvrvw.ıngk.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği hizmet binası giriş kapılarına da asılarak ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaklır. 2- Giriş (Sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylar wrvw.mgk.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak olan yer, tarih ve saatte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile hazır bulunacaklardır.

IV- GiRİŞ (SÖZLü SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN  BELGELER: 

l- Mezun olunan yükseköğretim kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili kurumunca onaylı örneği (Yurt dışındaki okullar ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine denk sayılan yurt içindeki fakülte veya yüksekokullardan mezun olunmuş ise denklik belgesi ile birlikte),

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 3- 3 adet vesikalık fotoğraf, 4- Aday tarafindan el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş (l sayfayı geçmeyecek şekilde), 5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (www.mgk.gov.tr internet sitesinden temin edilecek), 6- Adli Sicil Kaydı belgesi (E-devlet sisteminden temin edilebilir), Başvuru sırasında belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla adayların yanlarında fotokopisini getirdikleri belgeler Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başwrular ile şartlan uymadığı halde yapılan başvurul ar değerlendi rmeye al ınmayacaktır. 

 GiRiş (sözı,ü sINAvI KoNuLARI vE DEĞERLENDİRME 

l -Giriş (Sözlü) sınavı, adayların; a) Alan bilgisi ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görev alanına giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandıncılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden yapılacak değerlendirmeyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 puan, (b) il6 (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için l0'ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Giriş (Sözlü) sınavında başarılı sayılabilmek için en az70 puan alınması şarttır. 2-Yedek aday belirlenmeyecek olup, Genel Sekreterlik, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir. 

VI- BAŞARI LİSTESi VE GİRİŞ (SÖZLü SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI l- Giriş (Sözlü) sınavından puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Adayların Giriş (Sözlü) sınav puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır. 

2- Giriş (Sözlü) sınavı sonuçları, www.mgk.gov.tr internet sitesinde ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Posta Kodu:06530 2 ÇankaYa/ANKARA adresinde Yer alan hizmet binası giriş kapılarında ilan edilecektir. 

Ayrıca Giriş (Sözlü) sınavında baŞarılı olan adaylara sınav sonucu yazılı olarakbildirilecek ve atanmalan için gerekli olan belgeler istenecektir. GiriŞ (Sözlü) ,,nuu,nju Uuşu.,l, olu- ayan adaylaraayrrcateb1igat yapılmayacaktır. 3- GiriŞ (Sözlü) slnavlnl kazananların Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği LJzman Yardımcılığı kadrolarına atanmalan ve adaylıkla Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır. 

VII- DİĞER HUSUSLAR l- BaŞvuru ve iŞlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin Giriş (Sözlü) slnavl geÇersiz saYılaral' utu.uİu., yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir, Bu kiŞiler, _hiÇbir hak talep etmeyecek ve haklannda Türk Ö"- kunununun ilgili hükümleri uYgulanmak tızgr1 lumhuriyet Savcılığına suç duyurusunaa bulunulacaktır. 2- GiriŞ (Sözlü) sııı3lı_i]e ilgili bilgi, Milli GüvJnlik rurull Ğeneı Sekreterliğipersone1 Dairesi Başkanlığı, 0 (3l2) 289 65 09 -  numaralı telefonlardan alınabilir. Ilanen duyurulur. 

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

Bu haber toplam 908 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.