• BIST 2.860,85
 • Altın 1025.769
 • Dolar 17.958
 • Euro 18.2637
 • İstanbul 28 °C
 • Ankara 30 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

MEB Engelli TMY ve Eski Hükümlü Kadrolu işçi alıyor

MEB Engelli TMY ve Eski Hükümlü Kadrolu işçi alıyor
MEB Engelli TMY ve Eski Hükümlü Kadrolu işçi alıyor

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
TAŞRA TEŞKİLATINA (ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ)
TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ARACILIĞIYLA
SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşra teşkilatı (Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü) okul
ve kurumlarında çalıştırılmak üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Türkiye İş
Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımlarına yer verilen statülerde
sürekli işçi alımı yapılacaktır.
TEŞKİLATI İLİ MESLEK
POZİSYONU STATÜSÜ KADRO
SAYISI
Taşra Ankara Danışma Memuru Engelli 8
Taşra Ankara Temizlik Personeli Engelli 6
Taşra Ankara Kat Görevlisi Engelli 2
Taşra Ankara Kaynakçı Engelli 2
Taşra Ankara Sıhhi Tesisatçı Eski Hükümlü/TMY 2
Taşra Ankara Elektrikçi Eski Hükümlü/TMY 2
Taşra Ankara Beden İşçisi Eski Hükümlü/TMY 6
TOPLAM 28
2
I. GENEL ŞARTLAR
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
6. Askerlik ile ilişiği bulunmamak. (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük ayılığı
alıyor olmamak.
8. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve
görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile
belgelendirmek.
9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her
aşamasında reddedilebilecektir.
10. Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede yer alan, yalnızca bir
iş yeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
11. Adayların, İŞKUR’da yayımlanan işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi
itibariyle, belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmaları gerekmektedir.
12. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 30 gün olup deneme süresi içerisinde başarısız
olanların iş akdi feshedilecektir.
13. Diğer hususlarda ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve yönetmelik
hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
II. ÖZEL ŞARTLAR
1. Sıhhi Tesisatçı, Elektrikçi ve Kaynakçı kadroları için en az ortaöğretim (Lise ve dengi)
mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin
tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar ve aynı
sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Kura çekilişi sonunda belirlenen
asıl adaylar uygulamalı sözlü sınava tabi tutulacaktır.
3
2. Danışma Memuru ve Kat Hizmetlisi kadroları için en az ortaöğretim (Lise ve dengi)
mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin
tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar ve aynı
sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Kura çekilişi sonunda belirlenen
asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.
3. Beden İşçisi ve Temizlik Görevlisi kadroları için İlkokul veya Orta Okul mezunları
arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının
yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar ve aynı sayıda yedek
aday için noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Kura çekilişi sonunda belirlenen asıl adaylar
sözlü sınava tabi tutulacaktır.
4. Adayların vardiyalı ve dönüşümlü çalışmaya engel durumlarının bulunmaması
gerekmektedir.
5. Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda,
mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer
iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.
6. Adayların, başvurunun son günü itibariyle duyuru ekinde yer alan tabloda meslek
pozisyonların uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.
7. Bu ilanla işe alınan işçiler beş yıllık süre içinde il dışı nakil talebinde bulunamazlar.
III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular İŞKUR’un internet sitesinden 26.08.2019-30.08.2019 tarihleri arasında online
olarak yapılacaktır.
IV. KURA İŞLEMLERİ
1- İŞKUR tarafından kura çekilişi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların,
kura çekiliş tarihi ve yeri daha sonra Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
resmî web sayfasında (dhgm.meb.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb.
tebligatta bulunulmayacaktır.
2- Kura çekilişi, ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle gerçekleştirilecektir. Tüm başvuru
sahipleri arasından, açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.
3- Kura sonucu belirlenen adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün resmî web sayfasının (dhgm.meb.gov.tr) duyurular bölümünde kurayı takip eden ilk
iş gününde yayımlanacaktır.
4
V. SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
1- Kura sonucu belirlenen asıl adaylar sözlü/uygulamalı sınava alınacaktır.
2- Sözlü/uygulamalı sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken
belgeler ve belge teslim tarihi Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî
web sayfasının (dhgm.meb.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.
3- Sınava girmeye hak kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
4- Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik
belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
VI. SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV İŞLEMLERİ
1- Sözlü/uygulamalı sınav, adayların işgal edecekleri meslek pozisyonlarında ifa
edecekleri görevlerle ilgili konular ve eğitim düzeylerine uygun şekilde genel kültür alanından
yapılacaktır.
2- Sözlü/uygulamalı sınav 100 puan üzerinden, %70’i işgal edecekleri meslek
pozisyonu, %30’u genel kültür olmak üzere değerlendirilecektir.
3- Yapılan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar
Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî web sayfasının
(dhgm.meb.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.
VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 takvim günü içerisinde
sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek
karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilir. T.C.
Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe, faks ile yapılan itiraz ile süresi
geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
VIII. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
1- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne
istenilecek belgeler ve belirtilecek tarihlerde şahsen başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye
ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
2- Göreve başlayan işçilere deneme süresince asgari ücret, daha sonra taraf
sendikaya üye olması halinde de toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre ödeme yapılacaktır.
3- Göreve başlamak üzere belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmayan, göreve
başladıktan sonra arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmayan, deneme süresi içinde 
5
görevden ayrılan veya hakkından feragat eden asıl adayların yerine mezkûr Yönetmelik
hükümleri gereğince yedek listeden sırasıyla atama yapılacaktır.
IX. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin,
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecek. Bu
kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlanen duyurulur.
MESLEK POZİSYONLARINA GÖRE ARANILAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR
TABLOSU
MESLEK
POZİSYONU
ÖĞRENİM
DURUMU SINAV DURUMU ÖZEL ŞARTLAR TOPLAM
Danışma
Memuru
En az Lise
Mezunu Kura-Mülakat
MEB Onaylı Bilgisayar
İşletmenliği Sertifikasına Sahip
Olmak
8
Beden İşçisi
İlkokul veya
Orta Okul
Mezunu
Kura-Mülakat 6
Kat Görevlisi En az Lise
Mezunu Kura-Mülakat
Meslek Liselerinin Kat Hizmetleri
Bölümünden Mezun Olmak veya
Kat Hizmetleri Alanında MEB
Onaylı Sertifikası Bulunmak.
2
Sıhhi Tesisatçı En az Lise
Mezunu
KuraMülakat(Uygulamalı)
Meslek Liselerinin Sıhhi Tesisat
ve İklimlendirme Bölümünden
Mezun Olmak veya Sıhhi Tesisat
ve İklimlendirme Alanında
Ustalık Belgesi Bulunmak.
2
Elektrikçi En az Lise
Mezunu
KuraMülakat(Uygulamalı)
Meslek Liselerinin ElektrikElektronik Teknolojisi Alanından
Mezun Olmak veya ElektrikElektronik Teknolojisi Alanında
Ustalık Belgesi Bulunmak.
2
Kaynakçı En az Lise
Mezunu
KuraMülakat(Uygulamalı)
Meslek Liselerinin Metal
Teknolojisi Alanından Mezun
Olmak veya Metal İşleri Alanında
Ustalık Belgesi Bulunmak.
2
Temizlik
Görevlisi
İlkokul veya
Orta Okul
Mezunu
Kura-Mülakat 6
TOPLAM 28

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

Bu haber toplam 3207 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.