• BIST 2.047,25
 • Altın 791.16650
 • Dolar 13.4825
 • Euro 15.3308
 • İstanbul 4 °C
 • Ankara -4 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Maliye Bakanlığı 130 Memur Alımı yapıyor

Maliye Bakanlığı 130 Memur Alımı yapıyor
Maliye Bakanlığı 130 Memur Alımı yapıyor

İKİ KURUMUN İLAN METNİNİ ALT ALTA EKLEDİK LÜTFEN HABER SONUNA KADAR OKUYUNUZ

SINAVLA İLETİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR
I- GENEL BİLGİLER
(1) İletişim Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 30 (otuz) adettir.
Giriş sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9’uncu derece kadrolara yapılacaktır.
(2) Sınavın tüm aşamaları Ankara’da yapılacaktır.
(3) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 27/11/2018 tarihli ve 30608
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği”nde yer almaktadır. Yönetmeliğe
Başkanlık resmi internet sitesi (www.iletisim.gov.tr) üzerinden erişilmesi mümkündür.
II- SINAVA KATILMA ŞARTLARI
(1) Sınava başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) 01/01/2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren
- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden (10 kişi)
- İletişim fakültelerinden (10 kişi)
- Mühendislik fakültelerinden (bilgisayar, yazılım, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik
ve haberleşme bölümleri – 5 kişi) veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
- İlgi fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum
bilimleri bölümleri– 5 kişi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(2) Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar “ön eleme yazılı yarışma” sınavına davet edilecektir.
(3) İlgili bölümlerden herhangi birine yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer bölümlerden de alım
yapılabilecektir.
(4) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Başkanlık (www.iletisim.gov.tr) resmi internet
sitesinden ilan edilecektir.
(5) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere ve
diğer hususlara ilişkin bilgilere de yer verilecektir.
III- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
(1) Sınav başvurusu 13 – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web
sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) üzerinden yapılacaktır.
(2) Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav
başvuru ücreti 90 (doksan) TL’dir.
(3) Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sınava
başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu
adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.
(4) Başvuru esnasında, son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafın sisteme yüklenmesi
gerekmektedir. Söz konusu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü
açık olarak çekilmiş olması gerekmektedir. Sınav günü̈ kimlik doğrulamasında önemli rol oynayacak
fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü sınav 
2
görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava
almayabileceği veya sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
(5) Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra
okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla,
Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-1) doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet
hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça
belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde,
söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında
ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde
uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.
(6) Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra
ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Aday, başvuru
süresi dolduktan sonra, sınav başvuru esnasında beyan ettiği bilgilerde (yabancı dil seçimi vb.) değişiklik
yapamayacaktır.
IV- SINAV ŞEKLİ
(1) Sınav; ön eleme yazılısı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılısı ve sözlü olmak üzere üç
aşamada yapılacaktır.
(2) Ön eleme sınavı:
- Çoktan seçmeli olup aşağıdaki konuları kapsayacaktır.
• Genel Yetenek (30 soru)
• Genel Kültür (40 soru)
- Tarih, coğrafya, hukuk temel kavramları, uluslararası kuruluşlar, Türkiye ve dünya
ile ilgili genel kültürel ve güncel sosyo-ekonomik konular (15 soru)
- Mevzuat (10 soru)
. Temel Hak ve Özgürlükler
. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
. 14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kararnamesi
- İletişim Teorileri (10 soru)
- Sosyolojiye Giriş, Türk Siyasal Hayatı (5 soru)
• Yabancı Dil (30 soru)
- Sınav puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü
kullanılacaktır. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak
yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal edilen soru(lar)
olması durumunda, bu soru(lar) doğru kabul edilerek değerlendirmeye katılacaktır.
- Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav tarihinden itibaren 3
(üç) iş günü içerisinde, Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu
vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem
üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde
doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır.
- Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuç
açıklama tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden çevrimiçi
olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili
sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru
şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar
dikkate alınmayacaktır.
3
(3) Alan bilgisi Sınavı: Ön eleme sınavını geçen adaylar (70 ve üstünde puan alanlar)dan
duyuruda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 20 katı kadar aday en yüksek puandan sıralanarak (son
sıradaki aday ile eşit puana sahip olanlar dahil) “Alan Bilgisi Yazılı Sınavına” katılacaktır. Söz konusu sınav
her alan için ayrı gruplarda yapılacaktır. Her grubun sınav kapsamı ve sınav şekli ön eleme sınavından sonra
resmi internet sitesinden duyurulacaktır.
(4) Sözlü: Alan bilgisi sınavında kendi grubu içinden başarılı olan adaylardan, kadro miktarının
4 (dört) katı kadar aday başarı sırasına göre sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.
(5) Alan bilgisi yazılı sınavından sonra yapılan sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilecektir.
(6) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için; adayın, yazılı ve sözlü sınavların her
birinden en az 70 puan almış olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en
düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak en fazla kontenjan sayısı kadar
adayın ataması yapılacaktır. Bu nedenle ortalama 70 ve üzeri puan alan her aday sınavı kazanmış
sayılmayacaktır.
(7) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda herhangi bir bölümden yeterli aday alınamaması halinde, eksik
kalan kadro Başkanlık tarafından uygun görülecek diğer bölümlerden atama yaparak doldurulabilecektir.
(8) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda yeteri kadar uygun aday olmaması halinde ilan edilenden daha
az sayıda kadroya atama yapılabilecektir.
V- SINAV TARİHİ VE YERİ
(1) Ön eleme sınavı 14/03/2020 tarihinde saat 10:00’da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.
(2) Ön eleme sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri İletişim Başkanlığı
resmi internet sitesinde (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.
(3) Sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını
taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların
sınavları da geçersiz sayılacaktır.
(3) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda alan bilgisi yazılı sınavına katılmaya
hak kazananların isimleri ile sınavın tarihi ve yeri, İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan
edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
VI- KİMLİK BELGESİ VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ
(1) Adaylar, sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini
(fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk
vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi)
ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.
Belge kontrolleri sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.
(2) Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan,
sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı
işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru
yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.
4
(3) Sınav Giriş Belgeleri, Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden 9-13 Mart 2020 tarihinde adayların
erişimine açılacaktır. Sınav Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısı alınabilir. Adaylar, bu belgelerin
yazıcıdan dökümünü alırken belge üzerindeki tüm alanların görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin
üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Sınav Giriş
Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava
gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya
kolaylık sağlayacaktır. Sınav Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
VII- KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
Sınavı asil veya varsa yedek olarak kazananların isimleri İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde
ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içinde İletişim Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
VIII- BİLGİ ALMA
Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile İletişim Başkanlığı internet/web sayfası
aracılığıyla ulaşılabilir.
Telefon Numarası: (0 312) 583 58 32
 (0 312) 583 58 88
İnternet/web Sayfası:http://www.iletisim.gov.tr
Adres: İletişim Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ceyhun Atıf
Kansu Caddesi No:119 Balgat/ANKARA

-------------------------------------------------------------------------------------------------

HAZİNE VE MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 100 Hazine ve
Maliye Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle aşağıda belirtilen alanlarda
ve sayılarda Ankara ve İstanbul’da görev yapmak üzere Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı
alınacaktır.
TABLO 1:
BÖLÜM (ALAN) ALAN KOD GÖREV YERİ KONTENJAN
HUKUK HUK-1 ANKARA 8
İKTİSAT İKT-1 ANKARA 12
İŞLETME İŞL-1 ANKARA 11
MALİYE MLY-1 ANKARA 6
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULİ-1 ANKARA 3
EKONOMETRİ EKO-1 ANKARA 10
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAK-1 ANKARA 2
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİL-1 ANKARA 4
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ END-1 ANKARA 7
TABLO 2:
BÖLÜM (ALAN) ALAN KOD GÖREV YERİ KONTENJAN
HUKUK HUK-2 İSTANBUL 2
İKTİSAT İKT-2 İSTANBUL 12
İŞLETME İŞL-2 İSTANBUL 11
İSTATİSTİK İST-2 İSTANBUL 2
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİL-2 İSTANBUL 1
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ END-2 İSTANBUL 9
Sınav düzenlenen alanlar ve görev yerleri TABLO 1 ve TABLO 2’ de gösterilmiştir.
Adaylar tercihlerini görev yapmak istediği İl’e göre tek tablodan ve alandan yapacaktır. Adaylar,
her iki tablo ve tabloda yer verilen alanlar itibarıyla ayrı ayrı değerlendirilecektir.
II-SINAV TARİHİ VE YERİ:
a) Giriş sınavı, Ankara’da yapılacaktır.
b) Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava
giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10
gün önce ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
III-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru
tarihi (07/02/2020) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A- Genel Şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını
doldurmamış olmak (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve
idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, iletişim fakülteleri ile diğer fakültelerin veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki
öğretim kurumlarının TABLO 1 ve TABLO 2’de belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden)
mezun olmak,
ç) İngilizce diline ilişkin olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
(YDS) veya buna denkliği T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavdan en az 70
puan aldığına yönelik geçerli belgeye sahip olmak,
d) ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavlarına (KPSS) katılmış ve özel şartlar bölümünde belirtilen geçerli puana sahip olmak,
e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.
B- Özel Şartlar
a) Hukuk alanı için;
• Hukuk bölümü mezunu olmak,
• KPSSP-4 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
• Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre HUK-1 alanında ilk 32,
HUK-2 alanında ilk 8 aday içerisinde bulunmak,
b) İktisat alanı için;
• İktisat bölümü mezunu olmak,
• KPSSP-14 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
• Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre İKT-1 alanında ilk 48,
İKT-2 alanında ilk 48 aday içerisinde bulunmak,
c) İşletme alanı için;
• İşletme bölümü mezunu olmak,
• KPSSP-25 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
• Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre İŞL-1 alanında ilk 44,
İŞL-2 alanında ilk 44 aday içerisinde bulunmak,
ç) Maliye alanı için;
• Maliye bölümü mezunu olmak,
• KPSSP-19 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
• Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre MLY-1 alanında ilk 24
aday içerisinde bulunmak,
d) Uluslararası İlişkiler alanı için;
• Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olmak,
• KPSSP-34 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
• Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre ULİ-1 alanında ilk 12
aday içerisinde bulunmak,
e) Ekonometri alanı için;
• Ekonometri bölümü mezunu olmak,
• KPSSP-13 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
• Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre EKO-1 alanında ilk 40
aday içerisinde bulunmak,
f) İstatistik alanı için;
• İstatistik bölümü mezunu olmak,
• KPSSP-12 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
• Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre İST-2 alanında ilk 8 aday
içerisinde bulunmak,
g) Makine Mühendisliği alanı için;
• Makine Mühendisliği bölümü mezunu olmak,
• KPSSP-1 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
• Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre MAK-1 alanında ilk 8
aday içerisinde bulunmak,
ğ) Bilgisayar Mühendisliği alanı için;
• Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olmak,
• KPSSP-1 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
• Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre BİL-1 alanında ilk 16,
BİL-2 alanında ilk 4 aday içerisinde bulunmak,
h) Endüstri Mühendisliği alanı için;
• Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olmak,
• KPSSP-1 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
• Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre END-1 alanında ilk 28,
END-2 alanında ilk 36 aday içerisinde bulunmak,
gereklidir.
IV-SINAV BAŞVURUSU:
a) TABLO 1’de görev yeri Ankara olan alanlar, TABLO 2’de ise görev yeri İstanbul
olan alanlar gösterilmiştir. Adaylar, TABLO 1 veya TABLO 2’de yer verilen alanlardan sadece
bir tanesini, alan kodunu belirtmek suretiyle tercih edebilecektir.
b) Giriş sınavı başvurusu, 27/01/2020 tarihinden 07/02/2020 günü mesai saati bitimine
(Saat 17:30) kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden
elektronik ortamda yapılacaktır.
c) Diploma, varsa denklik belgesi ve YDS veya buna denkliği bulunan başka sınav
sonuç belgesi taratılarak başvuru esnasında yüklenecektir. Gerek görülmesi halinde, adaylardan
istenecek belgelere başvuru sayfasında yer verilecektir.
ç) Başvuru Formunun imzalı bir örneği ile onaylı eklerinin; bu duyuruda yer verilen
“İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi
zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.
V- SINAV ŞEKLİ:
Giriş sınavı, sözlü usulle yapılacaktır.
Adaylar, TABLO 1 ve TABLO 2’de yer verilen her bir alan için ayrı ayrı olmak suretiyle
KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanacak ve kontenjan sayısının en fazla dört katı
aday giriş sınavına çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına
çağırılacaktır.
VI- SINAV KONULARI:
Giriş sınavı konuları alanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.
a) Hukuk Alanı: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),
Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra
ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
b) İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat,
Para-Banka, Ekonometri,
c) İşletme Alanı: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim ve Finans
Yönetimi, İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe,
ç) Maliye Alanı: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu
Finansmanı), Maliye Politikası, Muhasebe,
d) Uluslararası İlişkiler Alanı: Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası,
Uluslararası Hukuk,
e) Ekonometri Alanı: En Küçük Kareler Yönetimi, Regresyon Modellerinin Temel
Varyansları, Çoklu Regresyonda Tahmin ve Çıkarsama Sorunları, Basit Zaman Serileri Modelleri,
Temel İstatistik,
f) İstatistik Alanı: Olasılık Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Zaman Dizileri Analizi,
Stokastik Süreçler,
g) Makine Mühendisliği Alanı: Mukavemet, Dinamik, İmalat, Termodinamik, Isı
Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Kontrol,
ğ) Bilgisayar Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik
Uygulamaları, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet
ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği,
h) Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Üretim
Yönetim Sistemi, Üretim Planlaması, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finansal Muhasebe.
VIII-DEĞERLENDİRME:
Giriş sınavında adaylar;
a) Sınavına katıldığı alanın konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
Adaylar (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden
değerlendirilir.
Giriş sınavını başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş puan olması zorunludur.
Her alan (TABLO 1 ve TABLO 2’de yer verilen her bir alan ayrı ayrı değerlendirilmek
suretiyle) için en yüksek puandan başlamak üzere yapılan başarı sıralamasına göre ilan edilen
kadro sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.
Puanların aynı olması halinde sırasıyla giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı dil
puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.
Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.
VIII-ATAMA:
Giriş sınavında başarılı olan adaylar, sınav başvurusu esnasında tercihte bulunduğu
Ankara veya İstanbul İl’inde görev yapmak üzere Bakanlık merkez teşkilatı hizmet birimlerine
atanacaktır.
IX-DİĞER HUSUSLAR:
a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik
belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında
bulunduracaktır.)
b) Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
ç) 07/02/2020 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaşmayan başvurular dikkate
alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer
aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.
İlan olunur.
İletişim Bilgileri:
Adres:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308
Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA
Tel : 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55
Faks : 0 (312) 425 04 43

Bu haber toplam 987 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.