• BIST 2.054,52
 • Altın 792.49856
 • Dolar 13.5097
 • Euro 15.3698
 • İstanbul 4 °C
 • Ankara -4 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Lise, önlisans ve lisans mezunu personeller alınacaktır. iş başvurusu

Lise, önlisans ve lisans mezunu personeller alınacaktır. iş başvurusu
İBB Lise, önlisans ve lisans mezunu personeller alınacaktır. iş başvurusu

İstanbul iş ilanları  2021 kapsamında en yoğun talebin yaşandığı yer olarak ön plana çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevlendirilecek olan personeller; GİH Hizmet Sınıfı dahilinde 10. Dereceden kadrolu olarak işe alınacaktır.

Toplamda 278 kişi açılan kontenjanlarda sadece Zabıta Memuru alımı yapılacaktır. Farklı eğitim düzeyleri ile personel talep edecek olan İBB; 20, 135, 23,30,50 ve 10 kişilik olarak 7 farklı ilan başvuru talebi açtı.
 

KPSS 60 puan şartı aranan her alım için ayrıca; Lise mezunu olmak üzere 20 kişilik, Lise mezunu olarak 135 kişilik alım yapılacaktır.

Önlisans mezunu olarak yapılacak olan alımlar dahilinde; 10 kişi, 10 kişi ve ayrıca 23 kişilik alım yapılacaktır.

Son olarak Lisans mezunu olmak üzere; herhangi bir bölümden mezun olan 30 kişi ve 50 kişi alınacak olup; Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler Önlisans mezunları arasından da 23 kişi alınacaktır.

BAŞVURU TARİHİ 

Başvuru tarihleri 21-27 Haziran arasında yapılacak olup; her aday başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecektir.

Başvurular online olarak alınacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA MEMURU ALIM İLANI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı,
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla
münhal 278 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır.
Sıra
No
Kadro
Unvanı
Hizmet
Sınıfı
Kadro
Derecesi
Kadro
Adedi Niteliği Cinsiyeti
KPSS
Puan
Türü
KPSS
Puanı
1
Zabıta
Memuru
GİH 10 20
Herhangi bir Ortaöğretim
kurumundan (lise veya dengi
okul) mezun olmak.
Kadın P94
En az
60
puan
2
Zabıta
Memuru GİH 10 135
Herhangi bir Ortaöğretim
kurumundan (lise veya dengi
okul) mezun olmak.
Erkek P94
En az
60
puan
3
Zabıta
Memuru GİH 10 10 Herhangi bir Önlisans
programından mezun olmak. Kadın P93
En az
60
puan
4
Zabıta
Memuru GİH 10 10 Herhangi bir Önlisans
programından mezun olmak. Erkek P93
En az
60
puan
5
Zabıta
Memuru
GİH 10 23
Mahalli İdareler, Mahalli
İdareler (Zabıta), Yerel
Yönetimler Önlisans
programlarının
birinden mezun olmak.
Erkek P93
En az
60
puan
6
Zabıta
Memuru GİH 10 30 Herhangi bir Lisans
programından mezun olmak. Kadın P3
En az
60
puan
7
Zabıta
Memuru
GİH 10 50 Herhangi bir Lisans
programından mezun olmak. Erkek P3
En az
60
puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının münhal
bulunan Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.
2 / 5
1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak
adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
7. Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve
ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67
metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile
kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.(Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca
yapılacaktır.)
3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (7/7/1991 ve daha sonraki tarihlerde
doğanlar).
4. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
3 / 5
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Sınava girmek isteyen adaylar, 21.06.2021 – 27.06.2021 tarihleri arasında
https://www.turkiye.gov.tradresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU
FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.
- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
- Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
- 2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)
- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
- Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
- Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler
kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.
Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU dışında fiziki olarak herhangi bir evrak
teslim edilmeyecektir.
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak
sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5
(beş) katı aday (toplamda 1390 kişi) sınava çağrılacak ve bu adayların uygulama sınavına girmeden
öncetabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Başvuru esnasında beyan ettikleri boy ve kilo
şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecektir. Ayrıca bu adaylar için gerçeğe
aykırı beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.
İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular
işleme alınmayacaktır.
5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama
sonrasındaen yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı
aday (toplamda 1390 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip
olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 05.07.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecekolup adaylar sınav giriş
belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
4 / 5
Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır
bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 07.07.2021 tarihinde, uygulamalı sınav ise
12.07.2021 – 06.08.2021 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi
Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava
katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde
ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki
bölüm halinde yapılacaktır.
Yazılı sınav;
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
konularını kapsar.
Uygulamalı sınav, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif
dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Yazılı sınav, yukarıda belirtilen konularda 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan
üzerinden yapılır. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %50’si, uygulamalı olan ikinci bölümünün
%50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve kurumumuz genel ağ sayfasında
(https://www.ibb.gov.tr) ilan edilir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır.
5 / 5
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday
olarak belirlenir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için
müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında(http://www.ibb.gov.tr)
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi
No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir.
İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi
verilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini almama hakkına sahiptir.
8.DİĞER HUSUSLAR
Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun
genel ağ sayfasında(http://www.ibb.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.
Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit
edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

 1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!

 2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!

 3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

 4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

Bu haber toplam 1820 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.