• BIST 2.490,24
 • Altın 973.284
 • Dolar 16.617
 • Euro 17.4812
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 16 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Kültür ve Turizm Bakanlığı 5 Bin TL Maaşla Çok Sayıda Kamudan Kariyer Memur Alım ilanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 5 Bin TL Maaşla Çok Sayıda Kamudan Kariyer Memur Alım ilanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 5 Bin TL Maaşla Çok Sayıda Kamudan Kariyer Memur Alım ilanı

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
YTB UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI
I. GENEL BİLGİLER
(1) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ellibirinci bölümü ve 16 Aralık 2017 tarihli ve
30272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı
Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yazılı ve sözlü sınavla 7 adet Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.
(2) Yapılacak yarışma sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, istihdam edilecek azami
YTB uzman yardımcısı sayısı 7’dir.
(3) Yarışma sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır.
Eleme sınavı 09 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
(4) Başvurular basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden 07 Ocak-25 Ocak 2019 tarihleri
arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır.
(5) Sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler, Başkanlık kurumsal internet adresi
(www.ytb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
(6) Bu ilanda belirtilmeyen hususlar 16 Aralık 2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği” ve diğer
ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
(7) Bu ilanda belirtilen tarih ve saatler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yer aldığı saat dilimine
(İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC +03:00) göre belirlenmiştir.
(8) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlık ile temasa
geçilmesi mümkündür.
Adres: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,
Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 06520 Balgat ANKARA - TÜRKİYE
E-posta: sinav@ytb.gov.tr
Tel: +90 312 218 41 55/56
II. SINAVA KATILIM ŞARTLARI
(1) Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları
gerekmektedir;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak (01 Ocak 1984 ve sonraki tarihte doğanlar),
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin Tablo 1’de belirtilen bölümlerinden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(Eğitimini yurtdışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK'e denklik başvurusu
yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir. Bu adayların 15 Mart 2019
tarihine kadar denklik işlemlerini tamamlayarak denklik belgelerini Başkanlığa sunmaları
gerekmektedir. Bu tarihe kadar denklik belgesini Başkanlığa sunmayan adaylar eleme sınavında
başarılı olsalar dahi yazılı sınava alınmazlar.)
Tablo 1 (Mezun Olunması Gereken Fakülte ve Bölümler)
Fakülte Bölümler
1 Hukuk Fakültesi
İktisat Fakültesi
İşletme Fakültesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bu bölümde belirtilen fakültelerin herhangi bir
bölümünden mezun olmak.
(Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu
Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Finans vb.)
2 Diğer Fakülteler Diğer fakültelerin aşağıda yer alan bölümlerinin
birinden mezun olmak.
Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, İstatistik, İletişim,
Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Ekonomi, Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye
İlahiyat ve Uluslararası İlahiyat
ç) Almanca, Arapça, Danca, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İsveççe,
İtalyanca ve Rusça dil seviyesini gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olmak;
• İlgili dillerde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en az (B) düzeyinde
puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip
olmak,
• İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede eğitim dili Almanca, Arapça, Danca,
Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca ve Rusça olmak kaydıyla en az
üç yıllık ortaöğretim, lisans veya doktora diploması almış olmak veya
• İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülke resmi makamları tarafından düzenlenen
dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olmak.
III. BAŞVURULARIN YAPILMASI
(1) Eleme sınavı başvuruları 07 Ocak 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 25 Ocak 2019
Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr/
adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik
ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
a) İş talep formu.
b) T.C. kimlik numarası beyanı.
c) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin Başkanlık tarafından onaylı örneği,
(Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik
belgesi)
ç) YDS sonuç belgesi veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesi veya bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan yurtdışı eğitim ve sınavlara ilişkin belge.
d) Adli sicil beyanı.
e) Yazılı özgeçmiş.
f) Vesikalık fotoğraf.
g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
ğ) SGK Hizmet Dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer
hizmet belgesi.
h) Görevini yapmaya sağlık bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan.
(2) Başvuruların incelenmesi neticesinde iş bu ilanın Sınava Katılım Şartları başlıklı II.
bölümünün 1. maddesinde sayılan şartları sağlayan adaylar eleme sınavına çağrılacaktır.
IV. SINAVIN AŞAMALARI VE UYGUNLANMASI
(1) Yarışma sınavı eleme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamadan
oluşmaktadır.
(2) Eleme Sınavı
a) Başvuruların incelenmesi neticesinde, sınava girmeye hak kazanan adaylar eleme
sınavında katılacaktır.
b) Eleme sınavında adaylara aşağıdaki alanlarda her soru 1,25 puan üzerinden
değerlendirilmek üzere 80 çoktan seçmeli soru sorulacaktır;
- Genel Kültür
- Genel Yetenek
- Anayasa ve İdare Hukuku
- Uluslararası İlişkiler
- Sosyoloji
- Makro İktisat
- Başkanlık görev alanı
c) Eleme Sınavı, 09 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.
ç) Eleme sınavı sonucunda yüz (100) tam puan üzerinden altmış (60) puandan az
olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama
yapılacak kadro sayısının (7) yirmi katı olan 140 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip
olanlar dâhil) yazılı sınava girmeye hak kazanır.
(3) Yazılı Sınav
(1) Yazılı sınav Başkanlık tarafından daha sonra ilan edilecek bir tarihte Eleme Sınavında
belirtilen konular çerçevesinde adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme, fikir
geliştirebilme vb. özelliklerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.
(2) Yazılı sınav sonucunda yüz (100) tam puan üzerinden yetmiş (70) puandan az
olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama
yapılacak kadro sayısının (7) dört katı olan 28 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar
dâhil) sözlü sınava çağrılır.
(4) Sözlü Sınav
(1) Sözlü sınav adayların,
a) Bu İlanın “Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde belirtilen konulara
ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
(2) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.
V. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
(1) Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak
belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının
aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer
alır.
(2) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Başkanlık
internet sitesinde ilan edilecektir.

Bu haber toplam 1192 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.