• BIST 3.302,62
 • Altın 973.991
 • Dolar 18.4753
 • Euro 17.8211
 • İstanbul 24 °C
 • Ankara 26 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

KPSS Şartsız En Az 5 Bin TL Maaşla Kamu Personeli Alımı 2020

KPSS Şartsız En Az 5 Bin TL Maaşla Kamu Personeli Alımı 2020
KPSS Şartsız En Az 5 Bin TL Maaşla Kamu Personeli Alımı 2020

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR
UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI
I. GENEL BİLGİLER
• 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ellibirinci bölümü ve 16.12.2017 tarihli ve
30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı
Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, mesleğe özel yarışma sınavı ile azami 30 adet Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.
• Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ile sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır.
Eleme sınavı ve yazılı sınav, 28.09.2019 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Sıhhıye/Çankaya/Ankara adresinde, sırasıyla sabah saat 10.00-12.00 arası ve öğleden
sonra saat 14.30-16.30 arası olmak üzere iki oturumda yapılacaktır.
• Başvurular basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden 02.09.2019 saat 09.00 ve 16.09.2019 saat
18.00 arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00 göre)
• Sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler, Başkanlık kurumsal internet sitesi üzerinden
gerçekleştirilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
• Bu ilanda belirtilmeyen hususlar, 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği” ve diğer ilgili
mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
• İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla temasa
geçilmesi mümkündür.
Adres : Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi
Mevlâna Bulvarı No: 145 06520 Balgat/Ankara/Türkiye
E-posta : sinav@ytb.gov.tr
İnternet Sitesi : kariyer.ytb.gov.tr
www.ytb.gov.tr
Telefon : +90 312 218 41 55/56/67/88
II. SINAVA KATILIM ŞARTLARI
• Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış
olmak,
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış yurt içindeki veya
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK'e denklik başvurusu
yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir. Bu adayların denklik
işlemlerini tamamlayarak denklik belgelerini 16.09.2019 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığa
sunmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar denklik belgesini Başkanlığa sunmayan adayların eleme
sınavına alınmaları mümkün değildir.)
Tablo-1: Mezun Olunması Gereken Fakülte ve Bölümler
Fakülte Bölümler
1
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Fakültesi
İletişim Fakültesi
İşletme Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Belirtilen fakültelerin herhangi bir bölümünden
mezun olmak.
2 Diğer Fakülteler
Diğer fakültelerin aşağıda yer alan bölümlerinin
birinden mezun olmak:
Ekonometri, Ekonomi, Finans, İktisat, İlahiyat,
İletişim, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi,
Maliye, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler,
ç) Almanca, Arapça, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce,
İsveççe, İspanyolca, İtalyanca, Malayca ve Rusça dil seviyesini gösterir aşağıdaki belgelerden
birine sahip olmak;
• İlgili dillerde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en az (B) düzeyinde
puan almak veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından buna denk kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan bir belge,
• İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede eğitim dili Almanca, Arapça, Çince,
Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İsveççe, İspanyolca, İtalyanca,
Malayca ve Rusça olmak kaydıyla en az üç yıllık ortaöğretim, lisans veya doktora diploması,
• İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülke resmi makamları tarafından düzenlenen
dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olunduğunu gösteren belge.
• Dil belgelerinin geçerlilik süreleri YDS için 5 yıl, uluslararası geçerliliği olan belgeler
için ise 2 yıl olarak kabul edilecek ve sürelerin hesaplanmasında sınav son başvuru tarihi esas
alınacaktır.
• Başkanlık, eleme sınavında adayları başvuru dil şartını sağladıkları aynı dilde başvuru
yapmış diğer adaylar ile yarıştırabilme hakkını saklı tutar. Bu hakkın kullanılması durumunda
Başkanlık tarafından Başkanlığın ihtiyacı, başvuruların niteliği ve niceliği itibariyle belirlenecek
dil kontenjanlarına göre eleme sınavında başarılı olan adaylar her bir dil veya dil grupları için
ayrılan kontenjanlar dâhilinde başarı sırasına konularak yazılı sınava çağrılır.
III. BAŞVURULARIN YAPILMASI
• Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
a) İş talep formu
b) T.C. kimlik numarası beyanı
c) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin Başkanlık tarafından onaylı örneği
(Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi)
ç) YDS sonuç belgesi veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesi veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan yurt dışı
eğitim ve sınavlara ilişkin belge
d) Adli sicil beyanı
e) Yazılı özgeçmiş
f) Vesikalık fotoğraf
g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
ğ) SGK Hizmet Dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer
hizmet belgesi
h) Görevini yapmaya sağlık bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan
• Başvuruların incelenmesi neticesinde iş bu ilanın “Sınava Katılım Şartları” başlıklı bölümünde
sayılan şartları sağlayan adaylar eleme sınavına çağrılacaktır.
IV. SINAVIN AŞAMALARI VE UYGULANMASI
(1) Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.
(2) Eleme Sınavı
a) Başvuruların incelenmesi neticesinde başvurusu geçerli sayılan adaylar eleme sınavına
katılacaktır.
b) Eleme sınavında adaylara aşağıdaki alanlarda, her soru 1,25 puan üzerinden
değerlendirilmek üzere toplam 80 çoktan seçmeli soru sorulacaktır:
- Genel Kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular)
- Genel Yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi)
- Başkanlık görev alanı
- Uluslararası İlişkiler (Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar,
yönetim bilimi, siyaset bilimi ve siyasi tarih, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler
ve kuruluşlar)
- Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, uluslararası
hukuk ve insan hakları)
- Sosyoloji (Genel sosyoloji ve metodolojisi, toplumsal yapı ve değişim, kurumlar sosyolojisi,
uygulamalı sosyoloji, Türkiye’nin sosyolojik yapısı)
c) Eleme sınavına ilişkin olarak yukarıda belirtilen alanlarda parantez içinde ifade edilen
alt konular öncelikli olmakla beraber Başkanlık açısından tahdidi değildir.
ç) Eleme sınavı sonucunda 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere, en
yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının
yirmi katı olan toplam 600 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) başarılı kabul
edilecek ve bu adayların yazılı sınavları değerlendirmeye alınacaktır.
d) Eleme sınavı ile yazılı sınavın aynı gün yapılacak olması nedeni ile eleme sınavında
başarılı olmadığı halde yazılı sınava da girmiş olan adayların yazılı sınavları değerlendirilmeye
alınmayarak geçersiz sayılacaktır.
(3) Yazılı Sınav
a) Yazılı sınav ilanın “Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde belirtilen
konular çerçevesinde adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme, fikir
geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ve yabancı dil yeterliliklerini ölçmeye yönelik
çeviri ve/veya kompozisyon sorularından oluşacaktır.
b) Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puandan az olmamak üzere, en
yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının
dört katı olan toplam 120 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava
çağrılır.
(4) Sözlü Sınav
Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylara duyurulacak tarih ve yerde
gerçekleştirilecek olan sözlü sınav, adayların,
a) Bu ilanın “Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde belirtilen konulara
ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda
geçer not, 100 puan üzerinden 70’tir.
V. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
• Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak
belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik
ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
• Giriş sınavı sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Başkanlık
internet sitesinde ilan edilecektir.

Bu haber toplam 922 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.